Microsoft: Uspeh naših talenata na svetskom finalu Imagine Cup takmičenja u Egiptu

Događaji

Microsoft: Uspeh naših talenata na svetskom finalu Imagine Cup takmičenja u Egiptu

Beograd, 31.8.2009. – Tim iz Srbije, BrainWave sa kragujevačkog univerziteta, je u globalnoj konkurenciji prestižnog takmičenja u dostignućima učenika i studenata u tehnologiji Imagine Cup, održanog u Egiptu... 

Detaljnije... »
PC Press: OneNote - Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PC Press

PC Press: OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote i Ribbon se odlično slažu, ali to nije jedina novina ovog korisnog programa — Dragan Grbić Priči ni­kad kra­ja: po­kušaćemo da prikažemo neke no­vos­ti u dru­gim pro­gra­mi­ma sis­te­ma Microsoft... 

Detaljnije... »
Tuck: Film „Poslednja ekskurzija 4“ na prvom mestu američke box office liste

Video izdanja i bioskopi

Tuck: Film „Poslednja ekskurzija 4“ na prvom mestu američke box office liste

Četvrti nastavak poznate horor franšize “The Final Destination” koja traje već deset godina, ostvario je zaradu od 28,3 miliona dolara. Običan dan na automobilskim trkama za Nika O’Benona se pretvorio u... 

Detaljnije... »
Fujitsu-ovi „rack” i „tower” serveri sa oznakom „ENERGY STAR 1.0”

Računari

Fujitsu-ovi „rack” i „tower” serveri sa oznakom „ENERGY STAR 1.0”

Fujitsu je prvi dobavljač čiji se “rek” (rack) i “tauer” (tower) serveri sertifikuju prema kriterijumima ENERGY STAR 1.0. Četiri PRIMERGY serverske konfiguracije su ocenjene prema standardima ENERGY STAR 1.0 u... 

Detaljnije... »
Canon i-SENSYS: troškovno efikasni laserski multifunkcijski uređaji i štampači za preduzeća

Periferije

Canon i-SENSYS: troškovno efikasni laserski multifunkcijski uređaji i štampači za preduzeća

Kompanija Canon je predstavila šest novih laserskih modela formata A4 iz serije i-SENSYS među kojima su četiri kolor i jedan crno-beli multifunkcijski uređaj kao i jedan kolor štampač. Svaki model daje brze, visokokvalitetne... 

Detaljnije... »
PC Press: Samtec MPD-305HD, multimedijalna crna kutija

Multimedijalni hardver

PC Press: Samtec MPD-305HD, multimedijalna crna kutija

Za gle­da­nje fil­mo­va najčešće se ko­ris­te DVD ple­je­ri, ali i oni po­la­ko zas­ta­re­va­ju. Nji­ho­vo mes­to za­uzi­ma­ju me­di­ja ple­je­ri, a je­dan od kan­di­da­ta za va­šu dnev­nu... 

Detaljnije... »
PC Press: Access - Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PC Press

PC Press: Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

A­ccess 2010 no­si te­ret po­tre­be za rešava­njem broj­nih suštin­skih pro­ble­ma; hoće li us­pe­ti? — Dragan Grbić Naj­pro­da­va­ni­ja ba­za po­da­ta­ka za podršku u po­slo­va­nju ma­njeg... 

Detaljnije... »
PC Press: IP Way, Axis akademija

Info

PC Press: IP Way, Axis akademija

Ka­da je o IP be­zbe­dno­snim sis­te­mi­ma reč, ni­je do­volj­no sa­mo obe­zbe­di­ti su­pe­ri­or­nu o­pre­mu – za us­pe­šnu im­ple­men­ta­ci­ju ne­op­ho­dna je i kva­li­te­tna obu­ka... 

Detaljnije... »
PC Press: PowerPoint - Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

vesti

PC Press: PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Šta da poželimo? PowerPo­int ne­ma no­vos­ti ko­je odu­zi­ma­ju dah: sve je već rešeno u pret­ho­dnoj ver­zi­ji… — Dragan Grbić Većina ko­ri­sni­ka ra­di u PowerPoint‑u bez na­me­re da nauče... 

Detaljnije... »
PC Press: Safari - browser sa uku­som ja­buke

Internet softver

PC Press: Safari – browser sa uku­som ja­buke

Si­tu­aci­ja na trži­štu Web browser‑a sve je za­nim­lji­vi­ja. Po­red po­zna­tih i­grača ko­ji za­uzi­ma­ju naj­veći deo trži­šta (Internet Explorer i Firefox), Google Chrome pos­ta­je sve po­pu­lar­ni­je... 

Detaljnije... »
Fujitsu najavio procesor Sparc64 VIIIfx, najbrži na svetu

Komponente

Fujitsu najavio procesor Sparc64 VIIIfx, najbrži na svetu

Na Fujitsu forumu 2009, ova kompanija je najavila procesor Sparc64 VIIIfx, sa radnim imenom Venus, za koji tvrdi da će biti najbrži na svetu – o tome govori podatak o 128 GFLOPS. Osim toga, ovaj procesor bi mogao... 

Detaljnije... »
PC Press: Word 2010 - Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PC Press

PC Press: Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word do­no­si u­glav­nom ko­zme­tičke no­vo­ta­ri­je. Znači li to da je po­sao odav­no završen? — Dragan Grbić Teško je odu­pre­ti se prvom utis­ku da je po­sao u Word‑u odav­no završen, a da sle­de... 

Detaljnije... »
Extreme CC: The Sims 3 World Adventures u novembru

Igre

Extreme CC: The Sims 3 World Adventures u novembru

Nakon velikog uspeha igre The Sims 3 čija je prodaja počela u junu, kompanija EA već za novembar najavljuje prvi veliki dodatak. The Sims 3 World Adventures pojaviće se u prodavnicama 16. novembra, a popularne “Simiće”... 

Detaljnije... »
Telenor: Besplatan Internet na Kalemegdanu

Internet

Telenor: Besplatan Internet na Kalemegdanu

Najveći gradski park dobio je pristup besplatnom Telenor Internetu, zahvaljujući saradnji Telenora i Javnog preduzeća “Beogradska tvrđava”. Ovo je šesti Internet park koji je otvoren u Beogradu, nakon Vukovog... 

Detaljnije... »
LOGO akcija: Telefoni na poklon

Akcije

LOGO akcija: Telefoni na poklon

Kompanija LOGO je pokrenula akciju „Siemens Happy Week“ namenjenu srednjim i malim preduzećima. Svaki korisnik koji u periodu od 1. do 8. septembra izvrši kupovinu telefonske centrale Siemens HiPath 1150 u konfiguraciji... 

Detaljnije... »
Nokia: Kompjuterska snaga telefona N900

Mobilni telefoni

Nokia: Kompjuterska snaga telefona N900

Maemo 5 ubrzava i pojačava mobilne kompjutere Espo, Finska- Nokia je danas otpočela novu fazu evolucije Maemo softvera svojim novim uređajem Nokia N900. Rukovođena iskustvom u korišćenju ličnih kompjutera, kao osnovnim... 

Detaljnije... »
PC Press: HTC Snap

Mobilni telefoni

PC Press: HTC Snap

Neki ko­ri­sni­ci ne vole e­kra­n ose­tlji­v na do­dir – oni očeku­je pu­nu fun­kci­onal­nost tas­ta­tu­re. No­vi HTC‑ov mo­del na­me­njen je po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma ko­ji te­le­fon... 

Detaljnije... »
PC Press: WiGig – brži WiFi

Novosti iz sveta

PC Press: WiGig – brži WiFi

Pe­tna­es­tak naj­po­zna­ti­jih svet­skih kom­pa­ni­ja iz o­blas­ti računar­stva i po­trošačke elek­tro­ni­ke u­družilo se u ali­jan­su čiji je cilj da bežični stri­ming mul­ti­me­di­jal­nih... 

Detaljnije... »
PC Press: Excel 2010 - Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PC Press

PC Press: Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Ne­dav­no je pri­ka­za­no ka­ko Excel 2010 ana­li­zi­ra ba­zu sa 20 mi­li­ona slo­go­va na običnom PC‑ju — Dragan Grbić Ka­da je Excel 2007 pro­bio gra­ni­cu od mi­li­on re­do­va i 16.000 ko­lo­na,... 

Detaljnije... »
AMD Bulldozer će podržavati tehnologiju Multi-Threading

Komponente

AMD Bulldozer će podržavati tehnologiju Multi-Threading

AMD je najavio novu procesorsku arhitekturu radnog imena Bulldozer, koja će podržavati tehnologiju multi-threading, za koju se očekuje da će biti slična Intel-ovom HyperThreading-u. U najavi nema mnogo detalja o ovoj... 

Detaljnije... »

Excel kuhinjica

Twitter