Uključite se u Web Top 50 2011

Akcije

Uključite se u Web Top 50 2011

Dragi čitaoci, posetioci sajta, partneri i prijatelji, Obaveštavamo vas da je počelo prijavljivanje za ovogodišnji izbor Web Top 50 sajtova. Po 16. put, Redakcija PC Press-a izabraće domaće sajtove koji su obležili... 

Detaljnije... »
Samsung i Sony stvaraju novu poslovnu alijansu u oblasti LCD panela

Info

Samsung i Sony stvaraju novu poslovnu alijansu u oblasti LCD panela

Kompanija Samsung Electronics Ltd. i korporacija Sony, objavile su da su dve kompanije potpisale sporazume o promeni sadašnjeg poslovnog odnosa u oblasti LCD panela. Prema tom sporazumu, Samsung će otkupiti sve deonice... 

Detaljnije... »
Telekom Srbija i OTE potpisali ugovor o kupovini 20% akcija kompanije

Telekomunikacije

Telekom Srbija i OTE potpisali ugovor o kupovini 20% akcija kompanije

Telekom Srbija i grčka kompanija OTE danas su u Atini potpisale Ugovor o kupovini akcija OTE-a, na osnovu koga Telekom Srbija postaje vlasnik 20% akcija kompanije, što je bio i ukupan udeo OTE-a u Telekomu Srbija. Ugovor... 

Detaljnije... »
Intel počinje sa isporukom novih Atom procesora

Komponente

Intel počinje sa isporukom novih Atom procesora

Kompanija Intel Corporation objavila je danas dostupnost svoje najnovije mobilne platforme zasnovane na Intel Atom procesoru, poznate pod kodnim imenom Cedar Trail. Dizajnirana da obezbedi mobilno i kompaktno računarstvo... 

Detaljnije... »
Android 4 za istančani ukus

connect

Android 4 za istančani ukus

Do sada je prvi i jedini uređaj opremljen Android-om 4.0 Samsung-ov Galaxy Nexus. Google tvrdi da su svi smart telefoni zasnovani na verziji 2.3 Gingerbread kompatibilni s novim Firmware-om. Kada će tačno ažuriranje biti... 

Detaljnije... »
PC Press broj 184 u prodaji

Izdvajamo

PC Press broj 184 u prodaji

U prodaji je novogodišnje izdanje časopisa PC Press koje donosi pregled tablet računara na našem tržištu, šest najboljih smartfona za 2011. godinu po merilima uredništva časopisa connect. Iz Amazon-a stiže Kindle... 

Detaljnije... »
Gedžeti na parni pogon

connect

Gedžeti na parni pogon

Pravi steampunker veruje u paralelne svetove, od kojih je ova naša realnost samo jedan od njih. Steampunk je zapravo kao riba devojka, kentaur, hibrid neoviktorijanskog imidža začinjenog verom u koegzistenciju ljudi i... 

Detaljnije... »
Re­pro­Ki­osk... slika bu­dućnosti

aktuelno

Re­pro­Ki­osk… slika bu­dućnosti

Nis­te po­go­di­li, ni­je reč o spa­ja­nju plo­te­ra i le­tećeg ran­ca… na­ža­lost, sve ima svo­je gra­ni­ce, ali je Océ ipak za­dao ozbiljan do­maći za­da­tak os­ta­lim pro­i­zvođačima. Océ... 

Detaljnije... »
LTE - tehnologija ili biznis?

connect

LTE – tehnologija ili biznis?

LTE je potpuno nov tip mreže i potpuno novo broadband iskustvo za korisnike. LTE mreža je IP orijentisana „od kraja do kraja“ i koristi nov tip modulacije OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing). Nudi mnogo... 

Detaljnije... »
Rukavice za touchscreen

Akcije

Rukavice za touchscreen

Telefoni i tableti sa ekranom osetljivim na dodir su protekle godine doživeli snažnu ekspanziju na domaćem tržištu. Ali kako zima (ipak) stiže i u naše krajeve, ti uređaji postaju nezgodni za korišćenje na otvorenom... 

Detaljnije... »
Sam­sung NX200

Foto i video

Sam­sung NX200

Samsung NX200 je pe­ti u NX ni­zu, ali pot­pu­no ra­zličit od pret­ho­dni­ka. Nje­go­vu o­sno­vu čini no­vi CMOS sen­zor re­zo­lu­ci­je (efek­tiv­nih) 20,3 Mp i for­ma­ta APS-C (23,5×15,7 mm). Pra­va... 

Detaljnije... »
Tablet i smartfon gedžeti

Za geekove

Tablet i smartfon gedžeti

Us­ko­ro će nam stići prava zi­ma. A ta­da ko­ri­sni­ci ta­ble­ta i pa­me­tnih te­le­fo­na s ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­ni­ma ose­tlji­vim na do­dir počinju da pri­mećuju pro­ble­me u ra­du. Za... 

Detaljnije... »
Portabl audio‑bar

aktuelno

Portabl audio‑bar

O­snov­ne oso­bi­ne kva­li­te­tnih zvučni­ka za lap­to­po­ve ne po­dra­zu­me­va­ju sa­mo do­bar zvuk, već i la­ku pre­no­si­vost i ro­bu­stnost, po­što će čes­to bi­ti u tor­bi sa os­ta­lim... 

Detaljnije... »
Računo­vod­stvo i na In­ter­netu

Internet softver

Računo­vod­stvo i na In­ter­netu

Računo­vod­stve­ni sis­tem za ma­la i sre­dnja pre­du­zeća, ko­ji u No­vom Sa­du ra­zvi­ja kom­pa­ni­ja Billans International, na­kon sko­ro go­di­nu da­na tes­ti­ra­nja do­la­zi na trži­šte... 

Detaljnije... »
Otvaranje Canon akademije i konkurs za najbolju fotografiju

Akcije

Otvaranje Canon akademije i konkurs za najbolju fotografiju

Kompanija Canon Srbija predstavila je početak rada Canon akademije, jedinstvenog jednodnevnog kursa fotografije i videa na kome će se budući polaznici upoznavati sa osobinama i načinom upotrebe Canon foto-aparata i kamkordera. Canon... 

Detaljnije... »
Priznanje Tehnicom Computers-u

Info

Priznanje Tehnicom Computers-u

Na nedavno održanoj manifestaciji Diskobolos 2011, uručeno je priznanje kompaniji Tehnicom Computers za aplikaciju “Sistem online sednica”. Ovu aplikaciju je za potrebe "Stalne konferencije gradova i opština"... 

Detaljnije... »
Zavodljivi Intex Envy

Zavodljivi Intex Envy

TNT nas čes­to o­bra­du­je ge­dže­ti­ma kom­pa­ni­je Intex ko­ji sve­doče da, po­red ki­nes­kih pro­i­zvo­da, tre­ba vrlo o­zbilj­no računa­ti i na in­dij­ske pro­i­zvođače, na­ročito ka­da... 

Detaljnije... »
Ta­bla umes­to zida

aktuelno

Ta­bla umes­to zida

Jar­kih i ve­se­lih bo­ja, Genius Kids Designer ne os­tav­lja pros­tor za di­le­mu da li se ra­di o „o­zbilj­noj“ gra­fičkoj ta­bli ili pro­i­zvo­du na­me­nje­nom de­ci. U re­du, i o­dra­sli mo­gu... 

Detaljnije... »
Connect dobio nagradu Diskobolos

Info

Connect dobio nagradu Diskobolos

U organizaciji Skupštine grada Beograda i JISA uručena priznanja informatičkim stvaraocima, a nagradu za izdavaštvo osvojio časopis connect. Za ovogodišnju nagradu DISKOBOLOS 2011 koja već 17 godina predstavlja sinonim... 

Detaljnije... »
Internet portal – šansa za samozapošljavanje

Info

Internet portal – šansa za samozapošljavanje

Prezentacija jednog uspešnog primera – www.tetka.rs U Domu internet domena Srbije, u sredu 21. decembra, održana je prezentacija projekta www.tetka.rs, kao pozitivan primer inicijative jedne nezaposlene žene da sebi... 

Detaljnije... »


Twitter