Trenuto gledate objave u kategoriji: Multimedijalni softver

BizIT2014: Prvi poslovni sajam u Beogradu

Događaji

BizIT2014: Prvi poslovni sajam u Beogradu

Ove godine će i Beograd dobiti svoj poslovni sajam – BizIT u okviru 58. Međunarodnog sajma tehnike koji će se održati od 12. do 16. maja na Beogradskom sajmu, najavljeno je danas na konferenciji za novinare. BizIT... 

Detaljnije... »
Srpski CeBIT u maju u Beogradu

aktuelno

Srpski CeBIT u maju u Beogradu

Ove godine će i Beograd dobiti svoj poslovni sajam – BizIT u okviru 58. Međunarodnog sajma tehnike koji će se održati od 12. do 16. maja na Beogradskom sajmu.  BizIT će ovom prilikom zvanično okupiti stručnjake... 

Detaljnije... »
Hromirani zmaj

Multimedijalni softver

Hromirani zmaj

Kom­pa­ni­ja Comodo  je po­zna­ta na trži­štu so­ftve­ra za za­šti­tu računa­ra i mre­ža, a nji­ho­va po­nu­da u­ključuje si­gur­no­sne ser­ti­fi­ka­te i pro­gra­me za bor­bu pro­tiv vi­ru­sa,... 

Detaljnije... »
Di­gi­tal­ni DJ

Multimedijalni softver

Di­gi­tal­ni DJ

Ne­mačka kom­pa­ni­ja Magix nu­di niz a­pli­ka­ci­ja za rad sa ra­znim vrsta­ma mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja (audio, vi­deo, fo­to), a naj­po­zna­ti­ji su po pro­gra­mu za prav­lje­nje mu­zi­ke... 

Detaljnije... »
Sves­tra­ni ka­len­dar

Multimedijalni softver

Sves­tra­ni ka­len­dar

VueMinder Calendar će vam olak­ša­ti pla­ni­ra­nje vre­me­na, or­gani­zo­va­nje sas­ta­na­ka, praćenje obave­za, prav­lje­nje be­le­ški i čuva­nje kon­takt in­for­ma­ci­ja. Po mo­gućnos­tima,... 

Detaljnije... »
No­vi A­CDSee

Multimedijalni softver

No­vi A­CDSee

ACDSee je je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih i naj­du­go­večni­jih pro­gra­ma za pre­gled i or­ga­ni­za­ci­ju fo­to­gra­fi­ja. Prva ver­zi­ja pred­stav­lje­na je pre sko­ro 20 go­di­na, a danas... 

Detaljnije... »
Mercedes-Benz implementira Siri u A klasu

Mobilni telefoni

Mercedes-Benz implementira Siri u A klasu

Perjanica nemačke auto industrije, Mercedes-Benz, objavio je da će ubuduće u A klasu instalirati „inteligentnog asistenta“ Siri, koji je promovisan prošlog oktobra u Apple mobilnom telefonu iPhone 4S. Integracija... 

Detaljnije... »
Apple predstavio Lion, iOS 5 i iCloud

Događaji

Apple predstavio Lion, iOS 5 i iCloud

Na svojoj godišnjoj konerenciji programera, WWDC 2011 (World Wide Develpers Conference) održanoj u ponedeljak pred 5.200 posetilaca, Stiv Džobs, CEO Apple-a, predstavio je nova softverska dostignuća svoje kompanije. Najavljeni... 

Detaljnije... »
Multimedijalni Nero

Korisni programi

Multimedijalni Nero

Nero Burning ROM je već dugo najpopularniji program za snimanje sadržaja na optičke medije. Mnogi korisnici i dalje imaju nešto starije instalacije ovog programa, pošto je sa novim verzijama Nero postao sve glomazniji... 

Detaljnije... »
CTAM: VOD TV na BR plejerima

Internet

CTAM: VOD TV na BR plejerima

U želji da olakšaju korišćenje naprednih TV servisa, kompanije Clearleap i Related Content Database (RCDb) ukrstile su svoje tehnologije da bi ponudile servis koji omogućava gledanje kablovskih VOD (Video on Demand)... 

Detaljnije... »
PC Press: DirectX 11 novosti

Multimedijalni softver

PC Press: DirectX 11 novosti

Bez obzira na to da li ste strastveni ljubitelj igara ili svoj računar koristite za ozbiljan posao, sigurno ste bar nekada čuli za DirectX i u određenoj situaciji bili prinuđeni da instalirate neku novu verziju. Pred... 

Detaljnije... »
Android Éclair update za HTC Hero

Mobilni telefoni

Android Éclair update za HTC Hero

“Android Éclair update za mobilni uređaj HTC Hero će biti dostupan do kraja juna. Nadogradnja softvera će se vršiti u dva dela, prvi deo će se pojaviti ove nedelje i biće registrovan kada HTC Hero sledeći put bude... 

Detaljnije... »
Čovek koji je pojeo Pakmena

Igre

Čovek koji je pojeo Pakmena

Google je proslavio 30. rođendan igre Pac Man, pa da se pridružimo proslavi tekstom koji je objavljen pre “samo” 24 godine, decembra 1986. godine u časopisu “Računari”. Uživajte u intervjuu sa... 

Detaljnije... »
Superteza: Windows Live Photo Gallery

Info

Superteza: Upoznajte majstora za organizaciju fotografija

Dolaskom digitalnih fotoaparata, gomila razbacanih fotografija u računaru ubrzo prerasta u košmar, ako se na vreme ne preduzmu organizacioni koraci. Kategorizacija fotografija po mesecima, događajima ili učesnicima, često... 

Detaljnije... »
PC Press: Besplatno pečenje

Korisni programi

PC Press: Besplatno pečenje

“Vikend tarifa” na našem sajtu www.pcpress.info obično donosi neke bonuse, pa smo za ovaj (praznični i produženi) vikend pripremili mali pregled besplatnog softvera za snimanje CD/DVD/BR diskova. Umesto da jurite... 

Detaljnije... »
PC Savet: Aktivirajte DVD biblioteku u Visti

Multimedijalni softver

PC Savet: Aktivirajte DVD biblioteku u Visti

Microsoft je svojevremeno objavio članak u knowledge base stranicama o tome kako se može aktivirati DVD Library funkcija na Windows Vista sistemu. Ta funkcija je po default-u aktivna u Windows XP Media Center Edition operativnom... 

Detaljnije... »
PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri – iTunes

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – iTunes

Naj­po­pu­lar­ni­ji Apple‑ov mu­zički ple­jer iTunes do­ži­veo je kra­jem pro­šle go­di­ne o­smo i­zda­nje. Je­dnos­tav­nog je ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa sa lo­gičnim ras­po­re­dom fun­kci­ja.... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - MediaMonkey

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – MediaMonkey

MediaMonkey je sve­obu­hva­tan mu­zički pro­gram ko­ji pos­ta­je sve po­pu­lar­ni­ji, pre­uzi­ma­jući deo ko­ri­sni­ka Winamp‑a, po­što su ovi pro­gra­mi u ne­kim stva­ri­ma slični. Pri­li­kom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Rhytmbox

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Rhytmbox

Rhytmbox je deo GNO­ME pro­jek­ta i po­dra­zu­me­va­ni ple­jer na mno­gim GNU/Linux dis­tri­bu­ci­ja­ma (u­ključujući i Ubuntu). Je­dnos­ta­van je za upo­tre­bu, a kon­cep­tu­al­no je ve­ro­va­tno... 

Detaljnije... »


Schneider

DIDS

Original

Case Study Show 2017

Excel kuhinjica

Twitter