Trenuto gledate objave u kategoriji: Ponoćni linkovi

Pravi Programeri vs. Žderači Pite - RETRO

Internet

Pravi Programeri vs. Žderači Pite – RETRO

Bilo je jednom vreme pre društvenih mreža, Interneta, pre mobilnih telefona, pre tableta, pre BBS-ova, pre personalnih računara… Dobro, možda je postojao poneki personalni računar. Hakeri su i tada živeli, zabavljali... 

Detaljnije... »
Film o Facebook-u

Facebook

Film o Facebook-u

“Ne možeš imati 500 miliona prijatelja a da ne stekneš nekoliko neprijatelja”, slogan je fima “Social Network”, koji se bavi, logično, Facebook-om. U centru pažnje je Mark Zuckerberg (glumi ga Jesse Eisenberg),... 

Detaljnije... »
PC Press: www.xkcd.com <link>

Ponoćni linkovi

PC Press: www.xkcd.com <link>

www.xkcd.com XKCD je strip ko­ji crta Randall Munroe. Glav­ni li­ko­vi su Čiča Gli­še ko­ji da­ju du­bo­ko­mi­sle­ne, po­ne­kad pre­ten­ci­o­zne i­zja­ve, uz ur­ne­be­sni obrt, a sve ovo sajt čini... 

Detaljnije... »
PC Press: www.webdesignerdepot.com <link>

Ponoćni linkovi

PC Press: www.webdesignerdepot.com <link>

www.webdesignerdepot.com Web di­zaj­ne­ri su uvek u po­tra­zi za in­spi­ra­ci­jom, sa­ve­ti­ma i tri­ko­vi­ma za­na­ta. WebDesignerDepot.com pru­ža in­te­re­san­tne ide­je i po­ku­ša­va da vas... 

Detaljnije... »
PC Press: www.serbia-photo.com

Ponoćni linkovi

PC Press: www.serbia-photo.com

www.serbia‑photo.com  Dra­go­ljub Za­mu­ro­vić je ume­tnički fo­to­graf iz Srbi­je ko­ji se već de­ce­ni­ja­ma vi­so­ko ko­ti­ra u sve­tu. U po­zna­tim časo­pi­si­ma je pri­su­tan već... 

Detaljnije... »
keyboardforblondes <Yes! I want it!>

PC Press

keyboardforblondes <Yes! I want it!>

www.keyboardforblondes.com Od logičkih paradoksa (posebno onih kvatnomehaničke prirode), često može da vas zaboli glava. Tako nas Heisenbergov princip neodređenosti zaista sprečava da istovremeno odredimo brzinu i... 

Detaljnije... »
PC Press: www.clinical-virology.org

Internet

PC Press: www.clinical-virology.org

www.clinical-virology.org  Svinj­ski grip, ko­ji je pred­stav­ljao pla­ne­tar­ni strah i tre­pet pro­šle je­se­ni, neće se zav­rši­ti pla­ne­tar­nom ka­ta­kli­zmom. Za­što je to ta­ko, mo­že­te... 

Detaljnije... »
PC Press: www.obracun.rs

Internet

PC Press: www.obracun.rs

www.obracun.rs  Većina potrošača zna je­di­no da je ma­nja ka­ma­ta bo­lja od veće, ali ne­ma pred­sta­ve o fin­kci­oni­sa­nju ka­ma­tnog sis­te­ma. Ni­je ni bi­tno ka­ko sve to fun­kci­oni­še,... 

Detaljnije... »
PC Press: www.fastspeedtest.com

Internet

PC Press: www.fastspeedtest.com

www.fastspeedtest.com  Ako sum­nja­te u brzi­nu svo­je In­ter­net ko­nek­ci­je, mo­že­te da po­kre­ne­te tes­ti­ra­nje stvar­ne brzi­ne pre­uzi­ma­nja i sla­nja po­da­ta­ka. Fas­tSpe­ed­Test... 

Detaljnije... »
PC Press: casopisvino.co.rs

Internet

PC Press: casopisvino.co.rs

casopisvino.co.rs  “Vi­no“ je do­maći časo­pis za vi­nar­stvo, vi­no­gra­dar­stvo, kul­tu­ru je­la i pića ko­ji i­zla­zi sa ci­ljem po­di­za­nja ni­voa zna­nja u pro­i­zvo­dnji vi­na... 

Detaljnije... »
PC Press: malizalogaj.com

Internet

PC Press: malizalogaj.com

malizalogaj.com  Nas­tav­lja­mo sa uži­va­njem u i­zvrsnoj hra­ni. Ma­li­Za­lo­gaj je brz, je­dnos­ta­van i uku­san. Pri­la­gođen je sva­ko­me i ne izis­ku­je mno­go tru­da i ve­šti­ne. Ma­što­vit... 

Detaljnije... »
PC Press: kuvaricanatrapezu.blogspot.com

Internet

PC Press: kuvaricanatrapezu.blogspot.com

kuvaricanatrapezu.blogspot.com Do­bar za­lo­gaj ne mo­ra da bu­de pre­obi­lan, te­žak i jak – za sto­lom mo­gu uku­sno i le­po da pos­ta­ju do­bar za­lo­gaj ko­ji in­spi­ri­še te­lo i du­šu. Svim... 

Detaljnije... »
PC Press: Glupi pronalasci na www.life.com

Internet

PC Press: Glupi pronalasci na www.life.com

Na­pre­dak na­uke i te­hno­lo­gi­je je ne­i­zbri­si­vo uti­cao na ra­zvoj ljud­ske ci­vi­li­za­ci­je i do­veo nas ova­mo gde smo. Mno­ga u­zbuđenja nas tek očeku­ju: mno­ge te­hno­lo­ške ino­va­ci­je... 

Detaljnije... »
PC Press: www.hotelsbelgrade.info <link>

Internet

PC Press: www.hotelsbelgrade.info <link>

www.hotelsbelgrade.info Hotelsbelgrade.info je je­dnos­ta­van sajt na­me­njen svi­ma ko­ji pla­ni­ra­ju da po­se­te Be­o­grad na ne­ko­li­ko da­na i že­le una­pred da obe­zbe­de za­do­vo­lja­va­jući... 

Detaljnije... »
PC Press: beamartian.jpl.nasa.gov <link>

Internet

PC Press: beamartian.jpl.nasa.gov <link>

beamartian.jpl.nasa.gov Ne­ma­te vre­me­na ni­ti pa­ra za pu­to­va­nje po sve­tu? On­da pu­tuj­te na Mars, ba­rem vir­tu­el­no. NA­SA je pri­pre­mi­la re­alis­tičnu in­te­rak­tiv­nu tu­ru po... 

Detaljnije... »
PC Press: www.openwith.org <link>

Internet

PC Press: www.openwith.org <link>

www.openwith.org Često uz po­ruke do­bi­ja­mo pri­kačene fajlove egzo­tičnih ek­stenzi­ja. Zdrav ra­zum go­vo­ri da je ova­kve mail‑ove najbo­lje i­gno­ri­sa­ti, a ako do­la­ze od po­zna­tih ljudi,... 

Detaljnije... »
PC Press: www.thebluesmaker.com <link>

Internet

PC Press: www.thebluesmaker.com <link>

www.thebluesmaker.com Ima da­na ka­da pa­da ki­ša a na­ma se ne usta­je iz kreveta. Ovaj mo­menat mo­žete da ka­na­li­šete na Net‑u, ka­žu da to arti­kuli­sa­nje deluje tera­peutski i da vas opet vraća... 

Detaljnije... »
PC Press: www.photogeza.com <link>

PC Press

PC Press: www.photogeza.com <link>

www.photogeza.com Kolekcija Geze Farkaša posvećena fotografijama prirode – pogledajte fotografije preko 400 vrsta životinja, uz imena vrsta na engleskom i latinskom jeziku. Posebno je data lista svih fotografisanih... 

Detaljnije... »
PC Press: browsersize.googlelabs.com <link>

Internet

PC Press: browsersize.googlelabs.com <link>

browsersize.googlelabs.com  Google nam pred­stav­lja in­te­re­san­tan alat ko­ji Web di­zaj­ne­ri­ma go­vo­ri o vi­dlji­vos­ti stra­ni­ca kod pro­sečnih sur­fe­ra. Op­šte po­zna­to pra­vi­lo... 

Detaljnije... »
PC Press: www.tvcalculator.com <link>

Internet

PC Press: www.tvcalculator.com <link>

www.tvcalculator.com Ako želite da povećate efektivnost rada, nema potrebe da kupujete potpuno nov računar, što bi vam trgovci od sveg srca, biranim rečima objasnili. Snaga računara i mrežni kapaciteti su retko usko... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter