Trenuto gledate objave s oznakom: Amarok

PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Amarok

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Amarok

Amarok, ini­ci­jal­no na­pi­san za GNU/Linux ope­ra­tiv­ne sis­te­me, mno­gi sma­tra­ju naj­bo­ljim audio‑ple­je­rom. Dos­ko­ra ko­ri­sni­ci Windows‑a i Mac OS X‑a ni­su mo­gli da ga pro­ba­ju,... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter