Trenuto gledate objave s oznakom: Audio plejeri

U prodaji connect 21

connect

U prodaji connect 21

Prvi jesenji connect, broj 21, donosi detaljan test smartfona Samsung Galaxy S III, ali i pregršt modela koji, uprkos povoljnijoj ceni, nude mnogo korisnicima željnim novih mogućnosti. U trku za tržište uskoro se uključuje... 

Detaljnije... »
PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Amarok

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Amarok

Amarok, ini­ci­jal­no na­pi­san za GNU/Linux ope­ra­tiv­ne sis­te­me, mno­gi sma­tra­ju naj­bo­ljim audio‑ple­je­rom. Dos­ko­ra ko­ri­sni­ci Windows‑a i Mac OS X‑a ni­su mo­gli da ga pro­ba­ju,... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Banshee

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Banshee

O­sno­va Banshee pris­tu­pa re­pro­duk­ci­ji mu­zi­ke je rad sa audio‑ko­lek­ci­jom. Sa­držaj la­ko mo­že­te slo­ži­ti po i­zvođačima i al­bu­mi­ma, a oda­tle mo­že­te za­početi i re­pro­duk­ci­ju.... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri – foobar2000

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – foobar2000

Iako na prvi po­gled ne obećava mno­go (ne­dos­ta­je mu sva šmin­ka ko­ju ima­ju dru­gi pro­gra­mi), foobar2000 je o­dlično re­še­nje za re­pro­duk­ci­ju mu­zi­ke po­što nu­di sko­ro sve po­tre­bne... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri – iTunes

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – iTunes

Naj­po­pu­lar­ni­ji Apple‑ov mu­zički ple­jer iTunes do­ži­veo je kra­jem pro­šle go­di­ne o­smo i­zda­nje. Je­dnos­tav­nog je ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa sa lo­gičnim ras­po­re­dom fun­kci­ja.... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - MediaMonkey

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – MediaMonkey

MediaMonkey je sve­obu­hva­tan mu­zički pro­gram ko­ji pos­ta­je sve po­pu­lar­ni­ji, pre­uzi­ma­jući deo ko­ri­sni­ka Winamp‑a, po­što su ovi pro­gra­mi u ne­kim stva­ri­ma slični. Pri­li­kom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Rhytmbox

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Rhytmbox

Rhytmbox je deo GNO­ME pro­jek­ta i po­dra­zu­me­va­ni ple­jer na mno­gim GNU/Linux dis­tri­bu­ci­ja­ma (u­ključujući i Ubuntu). Je­dnos­ta­van je za upo­tre­bu, a kon­cep­tu­al­no je ve­ro­va­tno... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Vox

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Vox

Vox je kla­sičan audio‑ple­jer ko­ji je ra­zvio AleNofx tim. Nje­gov ko­ri­snički in­ter­fejs ne nu­di pu­no, ali je do­bro or­ga­ni­zo­van. Pro­gram se sas­to­ji iz četi­ri ce­li­ne – ple­je­ra,... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - WinaAmp

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – WinaAmp

Winamp je je­dan od naj­za­slu­žni­jih za us­peh MP3 re­vo­lu­ci­je. Ka­da se 1997. go­di­ne po­ja­vi­la prva ver­zi­ja, MP3 je bio za­nim­lji­va te­hno­lo­ška no­vo­ta­ri­ja ali mno­gi fak­to­ri... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri – Windows Media Player

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Windows Media Player

Windows Media Player 11 do­la­zi u sklo­pu Windows Vista in­sta­la­ci­je, a mo­že se bes­pla­tno pre­uze­ti u ver­zi­ji za Windows XP. Po­red o­snov­nih op­ci­ja za re­pro­duk­ci­ju mu­zi­ke, Windows... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter