Trenuto gledate objave s oznakom: bizhub 240f

Konica Minolta: bizhub 240f

Konica Minolta: bizhub 240f

Ko­načno se po­ja­vio MFP A4 for­ma­ta sa svim na­pre­dnim fun­kci­ja­ma ko­je su po­tre­bne za kan­ce­la­rij­sko po­slo­va­nje. Ko­ni­ca Mi­nol­ta 240f uređaj bi­lo da pos­ta­vi­te di­rek­tno... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter