Trenuto gledate objave s oznakom: Claud

Go­di­na o­blaka

Internet

Go­di­na o­blaka

Sa­da već dav­ne 1995. Larry Ellison, i­zvršni di­rek­tor kom­pa­ni­je Oracle, go­vo­rio je sa ve­li­kim en­tu­zi­ja­zmom o mre­žnom kom­pju­te­ru, ko­ji će ko­šta­ti ma­nje od 500 do­la­ra... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter