Trenuto gledate objave s oznakom: D-Link DWR-510

Vi­deo‑nad­zor za sva­koga

Vi­deo‑nad­zor za sva­koga

Iz D-Lin­ka sti­že re­še­nje za kućni vi­deo-nad­zor u vi­du IP ka­me­re, a pre­nos uži­vo pre­ko In­ter­ne­ta mo­že se pra­ti­ti na računa­ru ili smart te­le­fonu. Od ka­da su CCTV ka­me­re... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter