Trenuto gledate objave s oznakom: foobar2000

PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri – foobar2000

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – foobar2000

Iako na prvi po­gled ne obećava mno­go (ne­dos­ta­je mu sva šmin­ka ko­ju ima­ju dru­gi pro­gra­mi), foobar2000 je o­dlično re­še­nje za re­pro­duk­ci­ju mu­zi­ke po­što nu­di sko­ro sve po­tre­bne... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »