Trenuto gledate objave s oznakom: IconPakager

Iko­ne u pa­ketu

Softver

Iko­ne u pa­ketu

IconPackager značaj­no po­je­dnos­tav­lju­je pro­ces pri­la­gođava­nja Windows o­kru­že­nja i pro­me­ne sis­tem­skih iko­na. Umes­to da po­je­di­načno o­brađuje­te sva­ku iko­nu i kur­sor,... 

Detaljnije... »