Trenuto gledate objave s oznakom: In­tex Peb­ble

Mu­zički ka­mičak

Mu­zički ka­mičak

Ma­li MP3 ple­jer In­tex Peb­ble se lako ko­ris­ti, a pu­nje­nje ba­te­ri­je i pre­nos pe­sa­ma obav­lja­ju se na ori­gi­na­lan način. Iz Intex-a nam sti­že ma­li MP3 ple­jer u o­bli­ku ka­menčića... 

Detaljnije... »