Trenuto gledate objave s oznakom: Intex

Intex iRist: Sve u jednom satu

Hardver

Intex iRist: Sve u jednom satu

Do sa­da smo vi­de­li ra­zne sa­to­ve ili na­ru­kvi­ce ko­je se po­ve­zu­ju sa smar­tfo­nom i, ko­ris­te­ći mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je, pri­ka­zu­ju no­ti­fi­ka­ci­je, tek­stu­al­ne po­ru­ke... 

Detaljnije... »
Intex Aqua i14: Povoljni quad core telefon

aktuelno

Intex Aqua i14: Povoljni quad core telefon

Im­pe­ra­tiv i­zmi­šlja­nja „no­vih no­vi­te­ta“ za udar­ne mo­de­le An­dro­id te­le­fo­na os­tav­lja mno­go pros­to­ra za kom­pa­ni­je kao što je In­tex, pro­i­zvo­đa­če ko­ji po­ka­zu­ju... 

Detaljnije... »
Smartfon za 33 dolara - Cloud FX

vesti

Smartfon za 33 dolara – Cloud FX

Ukoliko govorimo o gedžetima, za 33 dolara ne može se kupiti puno toga. Intex Cloud FX Ono što će Indijci moći da pazare za taj novac je Cloud FX. Radi se o smartfonu na Firefox OS-u čiji je proizvođač kompanija Intex. To... 

Detaljnije... »
Mu­zički ka­mičak

Mu­zički ka­mičak

Ma­li MP3 ple­jer In­tex Peb­ble se lako ko­ris­ti, a pu­nje­nje ba­te­ri­je i pre­nos pe­sa­ma obav­lja­ju se na ori­gi­na­lan način. Iz Intex-a nam sti­že ma­li MP3 ple­jer u o­bli­ku ka­menčića... 

Detaljnije... »
Zavodljivi Intex Envy

Zavodljivi Intex Envy

TNT nas čes­to o­bra­du­je ge­dže­ti­ma kom­pa­ni­je Intex ko­ji sve­doče da, po­red ki­nes­kih pro­i­zvo­da, tre­ba vrlo o­zbilj­no računa­ti i na in­dij­ske pro­i­zvođače, na­ročito ka­da... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter