Trenuto gledate objave s oznakom: kalendar

Integracija i sinhronizacija kalendara

aktuelno

Integracija i sinhronizacija kalendara

Elektronski kalendari veoma su popularni za planiranje obaveza kako poslovnih, tako i privatnih. Kada znamo za neku obavezu u budućnosti, da ne bismo morali stalno o njoj da brinemo i proveravamo pisane rokovnike, dovoljno... 

Detaljnije... »
Sves­tra­ni ka­len­dar

Multimedijalni softver

Sves­tra­ni ka­len­dar

VueMinder Calendar će vam olak­ša­ti pla­ni­ra­nje vre­me­na, or­gani­zo­va­nje sas­ta­na­ka, praćenje obave­za, prav­lje­nje be­le­ški i čuva­nje kon­takt in­for­ma­ci­ja. Po mo­gućnos­tima,... 

Detaljnije... »