Trenuto gledate objave s oznakom: kapacitivni ekran

Pris­tu­pačan An­dro­id vi­so­ke re­zo­lu­ci­je

Mobilni telefoni

Pris­tu­pačan An­dro­id vi­so­ke re­zo­lu­ci­je

Za sličan no­vac mo­že­te na­ba­vi­ti te­le­fo­ne ni­že re­zolu­ci­je sa sla­bi­jim pro­ce­sori­­ma, a ZTE Blade u sa­svim so­li­dnom kući­štu nu­di dos­ta to­ga. Iako smo ra­ni­je kri­ti­ko­va­li... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter