Trenuto gledate objave s oznakom: Kingsoft Office

Ki­nes­ki O­ffice

Softver

Ki­nes­ki O­ffice

Kingsoft Office je naj­lak­še opi­sa­ti kao ki­nes­ku ko­pi­ju pa­ke­ta Microsoft Office, čime se o­bja­šnja­va­ju dve va­žne činje­ni­ce pove­za­ne s ovim pa­ketom – da je za­is­ta na­prav­ljen... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter