Trenuto gledate objave s oznakom: LG D2342P

3D za računar

3D za računar

Uta­kmi­ca ko­ja se vo­di i­zmeđu pro­i­zvođača TV pri­jem­ni­ka na po­lju 3D te­hno­lo­gi­je od­sli­ka­va se i na trži­šte 3D mo­ni­to­ra. Dok su se Panasonic i Sony, kao naj­veći za­go­vor­ni­ci... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter