Trenuto gledate objave s oznakom: Libra

Pregled Android aplikacije – Libra

Android

Pregled Android aplikacije – Libra

Libra (va­ga) spa­da u gru­pu tzv. weight manager‑a, pro­gra­ma ko­ji slu­že za kon­tro­lu te­le­sne te­ži­ne. Za ra­zli­ku od ne­kih dru­gih os­tva­re­nja, Libra (goo.gl/6K47Y) vas ne uči o­sno­va­ma... 

Detaljnije... »
ZTE Li­bra pa­me­tni te­le­fon

aktuelno

ZTE Li­bra pa­me­tni te­le­fon

As­tro­lo­ški znak Li­bra (Va­ga) sim­bol je rav­no­te­že i har­mo­ni­je. Ka­ko urav­no­te­ži­ti dve kraj­nos­ti u sve­tu te­hno­lo­gi­ja: obi­lje op­ci­ja i pris­tu­pačnu ce­nu? Sa mađar­skom... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter