Trenuto gledate objave s oznakom: NEC A­ccuSync AS221WM

NEC AccuSync

NEC AccuSync

Ko pro­vo­di du­ge sa­te za računa­rom zna ko­li­ko je va­žan kva­li­te­tan mo­ni­tor. Je­dna od o­blas­ti u ko­joj je NEC i­zgra­dio svoj re­no­me je­su vrhun­ska re­še­nja za pri­kaz sli­ke... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter