Trenuto gledate objave s oznakom: OKI ES8451cdtn

OKI u paketu

Periferije

OKI u paketu

OKI je po­nu­dio ES8451cdtn, MFP uređaj ko­ji se la­ko pri­la­gođava va­šim po­tre­ba­ma. Tu je i mo­gućnost da ga do­bi­je­te na lizing. Efi­ka­sna i pre sve­ga eko­nom­ski is­pla­ti­va or­ga­ni­za­ci­ja... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter