Trenuto gledate objave s oznakom: OVS

Microsoft licenciranje: pitanja i odgovori

Izdvajamo

Microsoft licenciranje: pitanja i odgovori

Na­bav­ke računa­ra za fir­mu us­ko su pove­za­ne sa li­cen­ci­ra­njem so­ftve­ra – sva­ki računar tre­ba da bu­de po­kri­ven le­gal­nim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i o­prem­ljen ko­ri­sničkim... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter