Trenuto gledate objave s oznakom: PC Press spring-summer collection

PC Press: Kako izabrati fotoaparat II

Foto i video

PC Press: Kako izabrati fotoaparat II

Nas­tav­lja­mo priču o pa­ra­me­tri­ma bi­tnim za i­zbor sav­re­me­nog di­gi­tal­nog fo­to­apa­ra­ta. Ko­li­ko je značaj­na op­tička sta­bi­li­za­ci­ja, ka­kve su ge­ome­trij­ske ka­rak­te­ris­ti­ke... 

Detaljnije... »
D-Link: škola umrežavanja II

Mrežni uređaji

D-Link: škola umrežavanja II

Računarima tre­ba omo­gućiti da ko­mu­ni­ci­ra­ju i i­zmeđu se­be i sa spolj­nim sve­tom. A kad već ima­mo mre­žu, do­daćemo u nju još ne­ki ko­ris­tan uređaj… D‑Link DNS‑323 je kući­šte... 

Detaljnije... »
PC Press: Kako izabrati fotoaparat I

Foto i video

PC Press: Kako izabrati fotoaparat I

U časopisu PC Press sva­ki pri­kaz di­gi­tal­nog fo­to­apa­ra­ta u ru­bri­ci PC Pix pro­praćen je ta­be­lom te­hničkih ka­rak­te­ris­ti­ka, ko­ja vam na pre­gle­dan način opi­su­je tes­ti­ra­ni... 

Detaljnije... »
D-Link: škola umrežavanja I

Mrežni uređaji

D-Link: škola umrežavanja I

Koliko zaista znate o računarskim mrežama koje nas okružuju u kući i kancelariji? Pokušaćemo da u nekoliko lekcija i nešto više primera objasnimo osnove Većina korisnika računara verovatno ne razume principe umrežavanja.... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter