Trenuto gledate objave s oznakom: podaci na Internetu

La­ka on­li­ne sin­hro­ni­za­cija

Internet

La­ka on­li­ne sin­hro­ni­za­cija

Dropbox je online sis­tem za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka, ko­ji omo­gućava cen­tral­no čuva­nje va­ših da­to­te­ka uz auto­mat­sku sin­hro­ni­za­ci­ju i­zmeđu ra­zličitih uređaja ko­je ko­ris­ti­te.... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter