Trenuto gledate objave s oznakom: TechSmith

PC Press: Snagit, luksuzno snimanje ekrana

Korisni programi

PC Press: Snagit, luksuzno snimanje ekrana

PCDVD #155 u sek­ci­ji u­služnih pro­gra­ma do­no­si veći broj alat­ki za sni­ma­nje sadržaja e­kra­na. Naš omi­lje­ni pro­gram u ovoj ka­te­go­ri­ji je Snagit ko­ji omo­gućava sni­ma­nje sve­ga... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter