Trenuto gledate objave s oznakom: Verbatim Portable USB Audio Bar

Portabl audio‑bar

aktuelno

Portabl audio‑bar

O­snov­ne oso­bi­ne kva­li­te­tnih zvučni­ka za lap­to­po­ve ne po­dra­zu­me­va­ju sa­mo do­bar zvuk, već i la­ku pre­no­si­vost i ro­bu­stnost, po­što će čes­to bi­ti u tor­bi sa os­ta­lim... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter