Trenuto gledate objave s oznakom: weather.com

Vre­men­ska pro­gnoza u Go­o­gle Maps

Internet

Vre­men­ska pro­gnoza u Go­o­gle Maps

Po­sle mno­štva do­da­ta­ka ko­ji u­glav­nom ima­ju upo­tre­bnu vre­dnost na trži­šti­ma SAD i EU, Google je u sa­ra­dnji sa Weather.com omo­gućio i pri­kaz vre­men­ske pro­gno­ze u Google Maps-u.... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter