Trenuto gledate objave s oznakom: Windows Media Player

Superteza: Tajne Windows Media Player-a

Info

Superteza: Tajne Windows Media Player-a

Ko to šalje podatke sa vašeg računara, i otkud zna koji ste muzički CD stavili u računar? Koliko je zaštićena vaša privatnost već prvim pokretanjem Windows Media Player-a? Ovaj paranoični uvod samo liči na siže... 

Detaljnije... »
PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri – Windows Media Player

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Windows Media Player

Windows Media Player 11 do­la­zi u sklo­pu Windows Vista in­sta­la­ci­je, a mo­že se bes­pla­tno pre­uze­ti u ver­zi­ji za Windows XP. Po­red o­snov­nih op­ci­ja za re­pro­duk­ci­ju mu­zi­ke, Windows... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter