Trenuto gledate objave s oznakom: ZOI

Google Doodle: ZOI i podrška gej pravima

vesti

Google Doodle: ZOI i podrška gej pravima

Današnji Google doodle posvećen je igrama u Sočiju, ali i ne i samo njima. Pozadina slike na kojoj su predstavljeni različiti sportovi je u duginim pojama i time pruža jasnu podršku gej pravima i kritički stav o ruskom... 

Detaljnije... »
PC Press: Olimpijski ICT

PC Press

PC Press: Olimpijski ICT

Ka­da gle­da­te spust ili sla­lom, ne ra­zmi­šlja­te mno­go o po­da­ci­ma ko­ji se po­jav­lju­ju na va­šem e­kra­nu – sa­svim je pri­ro­dno da u re­al­nom vre­me­nu vi­di­te re­zul­tat, oce­ne,... 

Detaljnije... »