Top50 Glas publike

3D za računar

PCPress.rs Image
Uta­kmi­ca ko­ja se vo­di i­zmeđu pro­i­zvođača TV pri­jem­ni­ka na po­lju 3D te­hno­lo­gi­je od­sli­ka­va se i na trži­šte 3D mo­ni­to­ra. Dok su se Panasonic i Sony, kao naj­veći za­go­vor­ni­ci ak­tiv­ne te­hno­lo­gi­je 3D pri­ka­za, međuso­bno bo­ri­li za pri­mat svo­jih 3D re­še­nja, po­ja­vio se LG sa svo­jom pa­siv­nom te­hno­lo­gi­jom Film Paterned Retarder (FPR), s ko­jom je pom­rsio račune mno­gi­ma. Glav­ni ra­zlog ta­kvog ra­zvo­ja si­tu­aci­je je mno­go ni­ža ce­na im­ple­men­ta­ci­je pa­siv­ne 3D te­hno­lo­gi­je, kao i zna­tno je­fti­ni­ja i pris­tu­pačni­ja o­pre­ma za gle­da­nje 3D sa­drža­ja. LG je ovu tehnologiju primenio i na monitorima

LG D2342P 3D je pred­stavljen na ovo­go­di­šnjem Ce­BIT-u, a u pro­dav­ni­ca­ma se na­šao u ju­nu. Sa ce­nom ko­ja je sko­ro upo­la ni­ža od kon­ku­ren­tskih re­še­nja, spa­da u po­želj­ne računar­ske kom­po­nen­te no­ve ge­ne­ra­ci­je. Sni­ža­va­nje ce­ne sa so­bom obično do­no­si i ne­ke kom­pro­mi­se, ko­ji ovog pu­ta ni­su pre­ve­li­ki.

Naj­pre, mo­ni­tor je pri­lično sta­tičan: je­di­no mo­že da se po­de­ša­va po­lo­žaj u­gla e­kra­na u o­dno­su na pos­to­lje, ali je i to o­gra­ničeno sa­mo na 15 ste­pe­ni. Dru­ga, bi­tni­ja u­šte­da je je­fti­ni­ji TN pa­nel.

Za­hva­lju­jući DVI, D-SUB i HDMI (1.4) ko­nek­to­ri­ma, osim na računar, ovaj mo­ni­tor mo­že (is­tov­re­me­no) da bu­de po­ve­zan i s ne­kim dru­gim i­zvo­rom sli­ke, re­ci­mo 3D Blu-ray ple­je­rom. Ako ko­ris­ti­te HDMI, po­što mo­ni­tor ne­ma u­građene zvučni­ke, mo­gu da se pre­ko 3,5 mm ste­reo audio ko­nek­to­ra po­ve­žu i ne­ki računar­ski zvučni­ci, ili o­zbilj­ni­ji audio-sis­tem. Kom­plet upot­pu­nju­ju i dva pa­ra 3D naočara, je­dne stan­dar­dne i je­dne na­me­nje­ne oso­ba­ma ko­je već ima­ju di­op­tri­ju.

Po­za­din­sko o­sve­tlje­nje mo­ni­to­ra ko­ris­ti LED di­ode. Kva­li­tet sli­ke je vi­sok, uz su­bjek­tiv­no mi­šlje­nje da je sli­ka ne­što sve­tli­ja ne­go što bi tre­ba­lo da bu­de. To je na­juočlji­vi­je u 3D re­ži­mu, dok je u stan­dar­dnim u­slo­vi­ma da­le­ko ma­nje pri­me­tno. 3D re­žim se ak­ti­vi­ra pre­ko on-screen me­ni­ja. Tu su na ras­po­la­ga­nju po­de­ša­va­nja načina pri­ka­za 3D sli­ke (sli­ka po­red sli­ke, sli­ka is­pod/nad sli­kom i interlace re­žim pri­ka­za sli­ke za le­vo i de­sno oko). Ta­kođe, do­zvo­lje­na je i kon­ver­zi­ja tro­di­men­zi­onal­ne sli­ke u dvo­di­men­zi­onal­nu (is­ključiva­nje pri­ka­za sli­ke za je­dno oko).

Ge­ne­ri­sa­nje 3D sli­ke od dvo­di­men­zi­onal­ne, kao kod mo­der­nih 3D te­le­vi­zo­ra, ni­je mo­guće bez po­moći so­ftve­ra TriDef 3D ko­ji se do­bi­ja u pa­ke­tu i ko­ji je, ka­ko se tvrdi, pri­la­gođen za ovaj mo­ni­tor. Upo­re­di­li smo ga sa stan­dar­dnom ver­zi­jom ko­ja se nu­di na saj­tu pro­i­zvođača i ni­smo pri­me­ti­li ni­ka­kve fun­kci­onal­ne ili kva­li­ta­tiv­ne ra­zli­ke. Mo­žda naj­veći pro­blem kod TriDef 3D-a jes­te to što ne­ma do­volj­no pre­ci­zan sis­tem po­de­ša­va­nja 3D pri­ka­za, pa smo pri­li­kom tes­ti­ra­nja dos­ta vre­me­na po­tro­ši­li u­pra­vo na pro­na­la­že­nje op­ti­mal­nih vre­dnos­ti 3D po­de­ša­va­nja u ovom pro­gra­mu.

Za kraj smo os­ta­vi­li je­dnu sim­pa­tičnu op­ci­ju u me­ni­ju mo­ni­to­ra ko­ja po­di­že eko­lo­šku svest ko­ri­sni­ka. Ona oba­ve­šta­va o uku­pnoj u­šte­di stru­je ko­ju ste os­tva­ri­li ko­rišćenjem ovog mo­ni­to­ra, kao i ko­li­ko su re­še­nja pri­me­nje­na u nje­mu uti­ca­la na sma­nje­nje emi­si­je u­gljen-di­ok­si­da.

I­gre u 3D te­hno­lo­gi­ji pos­to­je već du­že vre­me­na, za ra­zli­ku od TV pro­gra­ma ko­ji se tek spo­ra­dično i ek­spe­ri­men­tal­no emi­tu­je u sve­tu, dok kod nas to još du­go neće za­ži­ve­ti. Sto­ga ku­po­vi­na 3D mo­ni­to­ra pred­stav­lja bo­lju ide­ju od ku­po­vi­ne 3D te­le­vi­zo­ra – ovaj prvi će moći da se ko­ris­ti uz računar na stan­dar­dan način, uz sve po­go­dnos­ti ko­je nu­di 3D pri­kaz. Pos­to­ja­nje HDMI pri­ključka pro­ši­ru­je nje­go­vu upo­tre­bu i na kućne bi­os­ko­pe i Blu-ray ple­je­re, po­što će snim­lje­ni 3D ma­te­ri­jal da­le­ko brže stići do nas od 3D TV pro­gra­ma. I ce­na je da­le­ko pri­hva­tlji­vi­ja od 3D te­le­vi­zo­ra, dok je je­di­na ma­na re­la­tiv­no ma­la di­ja­go­na­la e­kra­na. U sva­kom slučaju, ako pla­ni­ra­te da ku­pi­te nov mo­ni­tor, ra­zmi­sli­te i o 3D va­ri­jan­ti ko­ju nu­di LG.

  LG D2342P
Ekran 23” 1920*1080 LED
Priključci DVI, D-SUB, HDMI, 3,5 mm audio
Odziv 5 ms
Kontrast/dinamički 1000:1/5.000.000:1
Cena 350 evra
  www.lge.rs

(Objavljeno u PC#180)

Branislav Bubanja

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,