Top50 Glas publike

4 miliona za 3 dana

PCPress.rs Image

Sa­mo tri da­na na­kon zva­ničnog počet­ka pro­da­je, Apple je o­bja­vio da je pro­dao pre­ko četi­ri mi­li­ona pri­me­ra­ka svog no­vog te­le­fo­na iPhone 4S. Za ovu kom­pa­ni­ju je to nov re­kord, jer je pro­šle go­di­ne u prva tri da­na pro­da­to „sa­mo” 1,7 mi­li­ona iPhone-a 4, a go­di­nu da­na pre to­ga mi­li­on mo­de­la 3GS.

No­vi te­le­fon je dos­tu­pan u crnoj i be­loj bo­ji i do­la­zi sa tri ka­pa­ci­te­ta me­mo­ri­je – 16, 32 i 64 GB. Kup­ci u SAD prvi put ima­ju mo­gućnost da iza­be­ru je­dnog od tri ta­mo­šnja naj­veća ope­ra­to­ra: AT&T, Verizon ili Sprint. Glav­ne o­dli­ke „no­vaj­li­je” su dual-core A5 pro­ce­sor, za ko­ji se u prvim oglasima tvrdi da ima du­plo veću pro­ce­sor­sku sna­gu i da čak do se­dam pu­ta brže o­brađuje gra­fi­ku.

iPhone 4S se za sa­da mo­že ku­pi­ti u se­dam ze­ma­lja (SAD, Aus­tra­li­ja, Ka­na­da, Fran­cus­ka, Ne­mačka, Ja­pan i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja), a do kra­ja go­di­ne taj broj će se po­većati na 70. Kom­pa­ni­ja je ovom pri­li­kom sa­op­šti­la i da je pre­ko 25 mi­li­ona ko­ri­sni­ka nje­nih sta­ri­jih te­le­fo­na i ta­blet računa­ra na­do­gra­di­lo svoj iOS na ver­zi­ju 5 u prvih pet da­na, a da se pre­ko 20 mi­li­ona upi­sa­lo za u­slu­gu iCloud. Na­rav­no, svi ovi re­zul­ta­ti su os­ta­li u sen­ci smrti o­sni­vača i di­rek­to­ra kom­pa­ni­je – Steve Jobs je pre­mi­nuo 5. ok­to­bra.

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,