N Central domination

A8-3870: najjača Lla­no kom­bi­na­cija

PCPress.rs Image

Pre ar­hi­tek­tu­re Bul­ldo­zer, AMD je pred­sta­vio i pro­ce­so­re se­ri­je Lla­no. Ta se­ri­ja je sa­da do­bi­la no­vog, moćnog čla­na – sa ot­ključanim mno­ži­ocem.

Pri­li­kom prvog tes­ti­ra­nja Llanopro­ce­so­ra, vi­de­li smo da je AMD in­te­gra­ci­jom GPU-a us­peo da kre­ira pro­ce­sor ko­ji da­je naj­bo­lje per­for­man­se ka­da je in­te­gri­sa­na gra­fi­ka u pi­ta­nju, moćni­je i od gra­fičkog re­še­nja u pro­ce­so­ri­ma Sandy Bridge. Ipak, pro­ce­so­ri­ma Llano ne­dos­ta­ja­le su over­klo­king mo­gućnos­ti. AMD že­li da re­ši ovaj pro­blem pro­ce­so­rom A8-3870 Black Edition i omo­gući ko­ri­sni­ci­ma da i­zvu­ku mak­si­mum per­for­man­si iz svog Socket FM1 računa­ra.

U star­tu, na trži­štu su bi­la na ras­po­la­ga­nju dva Llano mo­de­la, A6-3650 i A8-3850, a o­snov­na ra­zli­ka, po­red ra­dnog tak­ta (2,9 GHz i 2,6 GHz), u to­me je što A8-3850 ima 400 stream pro­ce­so­ra i 20 tek­stur­nih je­di­ni­ca, nas­pram 320 stream pro­ce­so­ra i 16 tek­stur­nih je­di­ni­ca kod mo­de­la A6-3650. Tu je i ra­zli­ka u ra­dnom tak­tu GPU je­zgra, ko­je kod A8-3850 ra­di na 600 MHz, dok kod A6-3650 ra­di na 443 MHz. Na mo­de­lu A8-3870 Black Edition no­mi­nal­ni ra­dni takt je po­di­gnut na 3,1 GHz, dok je fre­kven­ci­ja in­te­gri­sa­nog GPU-a os­ta­la na 600 MHz; is­to va­ži i za mak­si­mal­ni zva­nično po­drža­ni takt me­mo­ri­je od 1866 MHz.

U­brza­nje CPU za 200 MHz ni­je mno­go za­nim­lji­vo, ali mo­gućnost over­klo­kin­ga jes­te. Prva dva Llano mo­de­la su ima­la za­ključan mno­ži­lac, a sa BLCK tak­tom se mo­glo stići sa­mo do oko 130 MHz, pa je to u prak­si značilo da je mak­si­mum takt od 3,5 GHz. Osim to­ga, ploče su ima­le bag ko­ji je u BI­OS-u omo­gućavao pro­me­nu mno­ži­oca, ali je mno­ži­lac os­ta­jao fik­si­ran.

Pročitajte i:  Asus povlači Z690 Hero matične ploče zbog pogrešno zalemljenih kondenzatora

Mo­de­lom A8-3870 Black Edition, AMD re­ša­va ovaj pro­blem, nu­deći stvar­no ot­ključan mno­ži­lac, ta­ko da je sa­da mo­guće os­tva­ri­ti fre­kven­ci­ju bli­zu 4 GHz. To­kom tes­ti­ra­nja us­pe­li smo i da pre­ba­ci­mo ta 4 GHz, ali pro­ce­sor ipak ni­je bio sa­svim sta­bi­lan, bez ob­zi­ra na (ume­re­no) po­većanje ra­dnog na­po­na, pa smo se za­do­vo­lji­li fre­kven­ci­jom 3,9 GHz. Tim ra­dnim tak­tom A8-3870 Black Edition se potvrđuje kao op­ti­mal­no re­še­nje sa in­te­gri­sa­nom gra­fi­kom. Na­rav­no, za sve to je po­tre­bna i od­go­va­ra­juća ma­tična ploča.

PCPress.rs Image

A­sus F1A75-M Pro je MicroATX ploča s je­dnom PCI utični­com, dve gra­fičke PCI Express x16 i je­dnom PCI Express x1 utični­com. Ovo je do­volj­no za pro­ši­re­nja, jer F1A75-M Pro već ima sve što je pro­sečnom ko­ri­sni­ku po­tre­bno: audio-ko­dek Realtec ALC892 i gi­ga­bi­tni LAN kon­tro­ler Realtek RTL8111, a je­di­no ne­dos­ta­je po­drška za FireWire. U skla­du s mo­gućnos­ti­ma čip­se­ta, na I/O pa­ne­lu se na­la­ze četi­ri USB 3.0 pri­ključka, ali je Asus do­dao i je­dan ASMedia kon­tro­ler ko­ji obe­zbeđuje još dva. Što se tiče na­pon­ske je­di­ni­ce, Asus i ov­de pri­me­nju­je re­še­nje Digi+: ovo re­še­nje sa­da viđamo na svim Asus-ovim pločama. U slučaju mo­de­la F1A75-M Pro, upo­tre­blje­na je va­ri­jan­ta „6+2″. F1A75-V Pro ima i na­pre­dne sis­te­me kao što su TPU i EPU, a na ploči se na­la­ze dva pre­ki­dača ko­ji­ma se ak­ti­vi­ra­ju ove op­ci­je; mo­guće je ak­ti­vi­ra­ti i obe is­tov­re­me­no, s tim da bi TPU tre­ba­lo da ima pri­ori­tet.

Pročitajte i:  Radeon RX 6000 GPU-ovi mogu dobiti ogroman podsticaj sa novim softverom - ali postoji kvaka

Čip EPU op­ti­mi­zu­je po­tro­šnju ener­gi­je, a u­šte­da se prven­stve­no os­tva­ru­je kroz fun­kci­ju phase switching, ko­ja u tre­nu­ci­ma ma­njeg op­te­rećenja u de­liću se­kun­de is­ključuje o­dređene de­lo­ve na­pon­ske je­di­ni­ce. Na ras­po­la­ga­nju je i ve­oma ko­ri­sna fun­kci­ja MemoryOK – ona auto­mat­ski tra­ži po­volj­ne me­mo­rij­ske pa­ra­me­tre ko­ji­ma će us­pe­šno po­dići sis­tem: uko­li­ko ope­ra­ci­ja ne us­pe iz prve, s dva ili vi­še kli­ka na tas­ter MemoryOK me­mo­rij­ski taj­ming će se us­po­ri­ti. UEFI BI­OS-a je pri­su­tan i na F1A75-M Pro, a po­nuđene op­ci­je su is­te kao i na ATX va­ri­jan­ti mo­de­la. Is­ti bo­ga­ti set over­klo­king op­ci­ja omo­gućio je i do­bre over­klo­king re­zul­ta­te pro­ce­so­ra A8-3870 Black Edition. Po­red pro­me­ne mno­ži­oca, sa­da je mo­guće os­tva­ri­ti i veći BLCK takt, pa ta­ko F1A75-M Pro mo­že da dos­ti­gne i 150 MHz.

Pro­ce­sor A8-3870 Black Edition je ide­al­na va­ri­jan­ta za Socket FM1 računar, a is­to va­ži i za ma­tičnu ploču F1A75-M Pro. Tom kom­bi­na­ci­jom ko­ri­sni­ci­ma je omo­gućeno da po po­volj­noj ce­ni sas­ta­ve sa­svim so­li­dan računar, pa sho­dno to­me i tre­ba ra­zmi­sli­ti o Socket FM1 plat­for­mi uko­li­ko je bu­džet o­gra­ničen.

Pročitajte i:  AMD slučajno otkrio novu seriju Ryzen 7000 desktop procesora

Intel Core i7 2500K

AMD Llano A3850

AMD Llano A3870 BlackEditon @ 3.9

FutureMark 3DMark 06 Pro CPU

6189

3969

5317

3D MARK score

4472

7189

11882

Company of Heroes, 1280 MedQ (fps)

47

109.9

126.3

Crysis 1024 MedQ (fps)

12.3

27.7

31.4

FryCry2 1024 MedQ (fps)

37.27

57.1

66.3

World In Conflict 1024 MedQ (fps)

39

60

68

www.amd.com, www.asus.rs

Miloš Stamenković

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,