Ap­ple i Sam­sung u klinču

PCPress.rs Image
Na­kon Samsung-ovog (ne­us­pe­log) za­hte­va i­zda­tog kra­jem ju­na za za­bra­nu uvo­za Apple-ovih pro­i­zvo­da na trži­šte SAD, naj­no­vi­ja prav­na „vra­to­lo­mi­ja” oko pa­te­na­ta ko­ja je o­sva­nu­la i na na­slov­nim stra­na­ma mainstream me­di­ja jeste Apple-ov za­htev za za­bra­nu pro­da­je mo­de­la Galaxy Tab 10.1 na trži­štu EU. O­dlu­ku o za­bra­ni pro­da­je ovog uređaja u EU je do­neo ne­mački sud na o­sno­vu Apple-ove tu­žbe, i ona je u je­dnom tre­nut­ku pro­gla­še­na za va­li­dnu u svim zem­lja­ma EU osim Ho­lan­di­je, ko­ja ima dru­gačije za­ko­no­dav­stvo. Apple-ovo o­bra­zlo­že­nje da Galaxy Tab 10.1 pre­vi­še liči na iPad i­zgle­da da ipak ni­je bi­lo do­volj­no uver­lji­vo, i­zmeđu os­ta­log za­to što je i fo­to­gra­fi­ja ko­ja je bi­la ključni do­kaz ko­pi­ra­nja di­zaj­na bi­la i­zme­nje­na na šte­tu Samsung-a, pa je sa­mo nekoliko da­na na­kon ini­ci­jal­ne za­bra­ne re­gi­onal­ni sud u Di­sel­dor­fu pro­me­nio svo­ju o­dlu­ku i za­bra­nu li­mi­ti­rao sa­mo na te­ri­to­ri­ju Ne­mačke. U međuv­re­me­nu, dok Srbi­ja čeka ula­zak u EU, kod nas se Samsung Galaxy Tab 10.1 pro­da­je u sreći i ve­se­lju. Do da­ljeg.

Pročitajte i:  Potpuni game changer - Upoznajte novu generaciju Samsung Galaxy Z pametnih telefona

(Objavljeno u PC#180)

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , ,