N Central domination

ASW akademija: IT obuka s ciljem i smislom

Sve­do­ci smo da se već niz go­di­na IT in­dus­tri­ja u Srbi­ji in­ten­ziv­no ra­zvi­ja. Na trži­štu se za IT stručnja­ke na­dmeću stra­ne kom­pa­ni­je ko­je ov­de o­tva­ra­ju ra­zvo­je cen­tre, do­maće kom­pa­ni­je ko­je pro­ši­ru­ju po­slo­va­nje, ali i niz no­vih fir­mi ko­je su pre­po­zna­le ovaj pros­tor kao is­pla­ti­vu in­ves­ti­ci­ju. U ta­kvom o­kru­že­nju, lo­gična je fluktuaci­ja ka­dro­va.

PCPress.rs Image

S dru­ge stra­ne, zna­nja ko­ju IT stručnja­ci ima­ju su ve­oma ši­ro­ka, pa je za­me­na za­po­sle­nog uvek dug i ri­zičan pro­ces. Te­ško je o­dvo­ji­ti vre­me za obu­ku no­vog čla­na ti­ma, a još te­že na trži­štu ra­da naći no­vo­za­po­sle­nog čije su kom­pe­ten­ci­je što bli­že po­tre­ba­ma or­ga­ni­za­ci­je, po­se­bno baš u onom tre­nut­ku ka­da je to po­tre­bno.

Suočeni s ta­kvim činje­ničnim sta­njem, u kom­pa­ni­ji ASW in­že­nje­ring su o­dlučili da po­kre­nu edu­ka­ci­ju ko­jom će sa­mi for­mi­ra­ti ka­dro­ve s kom­pe­ten­ci­ja­ma ko­je su im po­tre­bne.

Dva aka­dem­ska pro­gra­ma

Aka­de­mi­ja ASW, ko­ja tre­nu­tno ra­di sa če­tvrtom ge­ne­ra­ci­jom po­la­zni­ka, nas­ta­la je po­kre­ta­njem Aka­de­mi­je za pro­jek­to­va­nje, tes­ti­ra­nje i im­ple­men­ta­ci­ju, a pro­šle go­di­ne je pro­ši­re­na Aka­de­mi­jom za ra­zvoj po­slov­nih in­for­ma­ci­onih sis­te­ma.

S ova dva pro­gra­ma po­kri­ve­ne se su su­štin­ske po­tre­be kom­pa­ni­je ASW in­že­nje­ring, a po­la­zni­ci do­la­ze u o­kru­že­nje ko­je im je pot­pu­no pri­la­gođeno i u ko­jem će na sis­te­ma­tičan način steći no­ve ve­šti­ne i zna­nja, i spre­mi­ti se za pre­la­zak u ne­ki od ti­mo­va unu­tar kom­pa­ni­je.

Pročitajte i:  Discover Luxoft Day okupio više od 800 IT stručnjaka povodom početka rada Luxofta u Srbiji

To­kom obu­ke pred po­la­zni­ke ste stav­lja­ju re­alis­tični, dos­ti­žni ci­lje­vi, nji­ho­vi re­zul­ta­ti re­dov­no me­re, i ta­ko pos­ti­že vi­sok ni­vo mo­ti­va­ci­je za na­pre­do­va­njem.

O­bu­ka pri­la­gođena po­tre­ba­ma

Aka­de­mi­ja za ra­zvoj po­slov­nih in­for­ma­ci­onih sis­te­ma u ge­ne­ra­ci­ji ima od tri do pet po­la­zni­ka, tra­je od tri do šest me­se­ci, i o­drža­va se i vi­še pu­ta go­di­šnje, u za­vi­snos­ti od po­tre­ba kom­pa­ni­je i in­te­re­so­va­nja po­la­zni­ka.

S dru­ge stra­ne, Aka­de­mi­ja za pro­jek­to­va­nje, tes­ti­ra­nje i im­ple­men­ta­ci­ju za cilj ima kon­ti­nu­iran rad, ta­ko da po­la­zni­ci u ti­mo­ve mo­gu preći i po­sle sve­ga me­sec‑dva, za­vi­sno od svo­jih pred­zna­nja i po­tre­ba kom­pa­ni­je, a ta­da se u aka­de­mi­ju pri­ma­ju no­vi po­la­zni­ci. Ka­ko se u pro­gra­mu edu­ka­ci­je is­tov­re­me­no na­la­ze i „novopečeni“ i is­ku­sni­ji aka­dem­ci, jav­lja se i men­tor­ski o­dnos ko­ji do­da­tno olak­ša­va ulaz no­vih po­la­zni­ka u sis­tem kom­pa­ni­je ASW in­že­nje­ring.

Za obe aka­de­mi­je, bi­ra­ju se po­la­zni­ci ko­ji ima­ju ne­op­ho­dna pred­zna­nja ko­ja po do­sa­da­šnjim is­kus­tvi­ma kom­pa­ni­je naj­bo­lje stiču na fa­kul­te­ti­ma kao što su ETF, FON, Ma­te­ma­tički, ali pos­to­ji pros­tor i za di­plom­ce dru­gih fa­kul­te­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju u­slo­ve kon­kur­sa. U kom­pa­ni­ji is­tiču i da su ima­li vrlo po­zi­tiv­ne pri­me­re ko­le­ga ko­ji po o­bra­zo­va­nju ni­su spa­da­li i ide­alan pro­fil po­la­zni­ka, ali su se o­dlično po­ka­za­li i u aka­de­mi­ji i u da­ljem ra­du. Ključno je pre­po­zna­va­nje po­ten­ci­ja­la to­kom pro­ce­sa se­lek­ci­je, ka­ko bi naj­bo­lji kan­di­da­ti do­bi­li pri­li­ku da se do­ka­žu!

Pročitajte i:  SecureD 2022: Regionalna IT Security konferencija dolazi u Srbiju

PCPress.rs Image

Per­spek­ti­va

Po­la­zni­ci oba pro­gra­ma na­kon zav­rše­ne aka­de­mi­je pos­ta­ju pu­no­prav­ni čla­no­vi ASW in­že­nje­ring ti­mo­va, uko­li­ko za­do­vo­lje pos­tav­lje­ne kri­te­ri­ju­me i u kom­pa­ni­ji pos­to­ji po­tre­ba, o­dno­sno u­pra­žnje­ne po­zi­ci­je. Naj­veći broj aka­de­ma­ca je u­pra­vo to i os­tva­rio i da­nas ra­di u kom­pa­ni­ji. Dok s po­no­som is­tiču i da je o­dređeni deo biv­ših aka­de­ma­ca na­kon ra­da u ASW in­že­nje­rin­gu s us­pe­hom na­šao po­sao van gra­ni­ca na­še drža­ve.

U si­tu­aci­ja­ma kad u kom­pa­ni­ji ne­ma pros­to­ra za u­ključiva­nje u rad ti­mo­va, aka­dem­ci­ma je na ras­po­la­ga­nju da se pri­dru­že ti­mo­vi­ma par­tne­ra kom­pa­ni­je ili da os­ta­nu u aka­de­mi­ji uz pov­re­me­no an­ga­žo­va­nje na po­slo­vi­ma dru­gih ti­mo­va i da­lje una­pređiva­nje sop­stve­nih kom­pe­ten­ci­ja. Do sa­da ni­je­dan aka­de­mac ni­je iza­brao da ode u tim par­tner­ske kom­pa­nije.

Akademcima se nudi mogućnost da steknu i podignu nivo znanja primenom java tehnologija na projektima i mogućnošću da razvijaju android rešenja u trenutno aktuelnim tehnologijama. Pored toga, osnova od koje kreću je SQL jezik. U radu će steći i osnovna znanja o Oracle sistemu za upravljanje bazama podataka, kao i osnovna znanja iz Linux-a. Upoznajući poslovne procese ASW proizvoda, programom akademije obuhvaćena je i obuka za alat Bizagi koji se koristi za crtanje BPM(N) procesa.

Pročitajte i:  A1: Osnaživanje generacija koje ulaze u digitalni svet

Tim­ski duh, kva­li­te­tno pre­no­še­nje zna­nja, vre­dno­va­nje re­zul­ta­ta i vi­dljiv na­pre­dak – to je ono što po­la­zni­ci pre­po­zna­ju i što o­dli­ku­je Aka­de­mi­ju ASW.

Znanja i veštine koje se stiču u akademiji za projektovanje, testiranje i implementaciju:

SQL (Oracle, postgres), Linux, Tableau (Data visualization) , BPMN (Business Process Modeling)
ASW proizvodi: Mercantis (retail), Pontis (ESB), Dominus (ERP), Credis (Billing), Officius (Ticketing), procesi u proizvodnji i održavanju softvera, testiranje, implementacija
Soft skills kroz obuke: Veština komunikacije u poslovnom okruženju, Timski rad

Svi akademci su zaposleni u ASW-u od prvog dana!

Korisna adresa: asw.eu

 

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,