Top50 Glas publike

Bizit2015: Tehnologija u službi biznisa

Kroz stručni skup Bi­zit, ko­ji ćemo o­rganizovati 3. i 4. no­vem­bra 2015. go­di­ne u Be­o­gra­dskom Klubu poslanika, obe­zbe­dićemo di­rek­tan kon­takt po­nuđača u­slu­ga sa kli­jen­ti­ma i, kroz se­ri­ju pre­da­va­nja i ra­di­oni­ca, pred­sta­vi­ti stručnoj jav­nos­ti sve­obu­hva­tan po­gled na sav­re­me­nu ICT sce­nu. Bi­zit ove godine or­ga­ni­zu­je­mo pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­nis­tar­stva trgo­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­­ko­mu­ni­kacijaPriv­re­dne ko­mo­re Srbije Inženjerske komore Srbije.

bizit-visual-1200x630

Prvi dan – Informatička infrastruktura

Prvog da­na Bi­zi­ta ba­vićemo se in­for­ma­tičkom in­fras­truk­tu­rom: im­ple­men­ta­ci­jom no­vog in­for­ma­ci­onog sis­te­ma ili una­pređenjem pos­to­jećeg, te­hni­ka­ma cloud computing‑a i vir­tu­eli­za­ci­jom, a kroz ra­di­oni­cu „Una­pređenje te­hni­ka pro­da­je ICT re­še­nja“ po­la­zni­ci će bo­lje ra­zu­me­ti stra­te­gi­ju ko­jom se o­sva­ja­ju no­vi kli­jen­ti, ali i za­drža­va­ju pos­to­jeći. Sle­deća te­ma je po­drška u­prav­lja­nju, o­dlučiva­nju i kon­tro­li po­slov­nih pro­ce­sa, kroz im­ple­men­ta­ci­ju ERP, CRM, DMS i Asset management re­še­nja. Kroz niz pre­da­va­nja po­ka­zaćemo ka­ko IT ula­ga­nja tre­ba pre­tvo­ri­ti u in­ves­ti­ci­ju umes­to u tro­šak, ka­ko u­prav­lja­ti pro­jek­ti­ma i ri­zi­ci­ma. U o­kvi­ru ra­di­oni­ce po­la­zni­ci će upo­zna­ti stra­te­gi­je kom­pa­nij­skog on‑line nas­tu­pa i naučiti da pri­me­ne po­ten­ci­ja­le In­ter­ne­ta i dru­štve­nih mre­ža kao mo­tor ras­ta svog po­slo­va­nja.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: IT infrastruktura i dalje u fokusu

Drugi dan – Telekomunikacije

Cen­tral­na te­ma dru­gog da­na Bi­zi­ta su ko­mu­ni­ka­ci­je i ser­vi­si, uz te­hnički i prav­ni po­gled na pro­ble­ma­ti­ku be­zbe­dnos­ti in­for­ma­ci­onih sis­te­ma i sprečava­nje na­pa­da za­sno­va­nih na te­hni­ka­ma so­ci­jal­nog in­že­nje­rin­ga. Ba­vićemo se i no­vim ser­vi­si­ma, a pre sve­ga brzim mo­bil­nim pris­tu­pom In­ter­ne­tu kroz LTE mre­žu, pa će i je­dna od ra­di­oni­ca omo­gućiti po­la­zni­ci­ma da sa­gle­da­ju re­al­ne do­me­ne LTE brzi­ne i upo­re­de te­orij­ske s prak­tično do­bi­je­nim re­zul­ta­ti­ma. Dru­ga ra­di­oni­ca ba­viće se računar­skom edu­ka­ci­jom i pred­sta­vi­ti mo­da­li­te­te ser­ti­fi­ka­ci­je računar­skih stručnja­ka i značaj tih ser­ti­fi­ka­ta za fir­me ko­je te stručnja­ke za­po­šlja­va­ju.
Na­kon zav­ršet­ka kon­fe­ren­ci­je uče­sni­ci će ima­ti ja­snu in­for­ma­ci­ju ko­je po­slov­no re­še­nje bi mo­glo da im po­mo­gne u vođenju bi­zni­sa i os­tva­ri­va­nju pla­ni­ra­nih po­slov­nih ci­lje­va, ali i put ko­ji vo­di do pu­ne im­ple­men­ta­ci­je tog re­še­nja.
Bi­zit će bi­ti o­držan 3. i 4. no­vem­bra 2015. go­di­ne u Klu­bu po­sla­ni­ka, Tol­sto­je­va 2, uz bo­ga­te pra­teće ma­ni­fes­ta­ci­je i do­da­tne ma­te­ri­ja­le za po­se­ti­oce. Pre­dla­že­mo da već sa­da po­se­ti­te sajt bizit.rs i ta­ko, pod naj­po­volj­ni­jim u­slo­vi­ma, is­ko­ris­ti­te re­sur­se Bi­zi­ta ko­ji, po­put na­šeg časo­pi­sa pre 20 go­di­na, i­zras­ta u re­fe­ren­tni re­surs za sve one ko­ji pro­fe­si­onal­no ko­ris­te sav­re­me­ne ICT te­hno­lo­gi­je.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Pratite prenos prvog dana BIZIT RE:Start 23 konferencije

Dejan Ristanović

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,