Zebra

Budućnost telefona: Savitljivi ekrani i još ponešto

U kom pravcu ide evolucija telefona i šta možemo očekivati u budućnosti? Često smo se pitali šta je sledeće što će proizvođači smisliti. Ispostavilo se da svi oni razmišljaju slično i da će vodeći igrači na tržište ubrzo doneti nove, eksperimentalne forme, trudeći se da te njihove ideje postanu dominantne na tržištu. Sve se odvija daleko brže nego što mislite – budućnost je već tu!

Dok čita­te ove re­do­ve do vas sva­ka­ko sti­žu in­for­ma­ci­je o no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma te­le­fo­na ko­je su to­kom saj­ma MWC u Bar­se­lo­ni, ali i na dru­gim mes­ti­ma, pred­sta­vi­la naj­veća ime­na smar­tfon in­dus­tri­je. Je­dna stav­ka svi­ma je za­je­dnička – ek­spe­ri­men­ti­sa­nje sa for­mom. Ni­smo ni sa­mi si­gur­ni da li je to pra­vi put, ali je ovo­go­di­šnji u­slov za no­ve vrste smar­tfo­na dos­ko­ra ne­za­mi­sli­vi sa­vi­tlji­vi e­kran. Sa­mo ta­kvi te­le­fo­ni mo­gu da me­nja­ju o­blik i do­zvo­lja­va­ju ko­ri­sni­ku da ih pri­la­gođava že­lja­ma i po­tre­ba­ma. Sa­vi­tlji­vost će pred­stav­lja­ti i tačku di­fe­ren­ci­ja­ci­je među pro­i­zvođačima ka­da je reč o di­zaj­ner­skim re­še­nji­ma, bu­dući da su stan­dar­dni te­le­fo­ni počeli da na­li­ku­ju je­dni na dru­ge kao ja­je ja­je­tu.

Kad je­dan e­kran ni­je do­vo­ljan

Za priču o prvim mačićima svi zna­ju, pa se nećemo i­zne­na­di­ti što prva ge­ne­ra­ci­ja ko­ja nam us­ko­ro sti­že neće bi­ti pot­pu­no i uni­ver­zal­no sa­vi­tlji­va. Ako se e­kran i mo­že sa­vi­ja­ti, tu su i ra­zni dru­gi ma­te­ri­ja­li ko­ji ni­su ta­ko flek­si­bil­ni. Za­to će niz no­vih mo­de­la ko­ris­ti­ti po ne­ko­li­ko e­kra­na – je­dan ko­ji će bi­ti ak­ti­van u pre­klo­plje­noj (po­moćni, u­glav­nom sa spolj­ne stra­ne te­le­fo­na) i dru­gi ko­ji će bi­ti ak­ti­van u ras­klo­plje­noj for­mi (unu­tra­šnji, sa­vi­tljiv, ve­li­ki e­kran).

U­pra­vo tu vi­di­mo broj­ne iza­zo­ve ko­ji su pred pro­i­zvođačima. Har­dver­ski iza­zo­vi su ve­li­ki sa­mi po se­bi – tre­ba o­smi­sli­ti unu­tra­šnje ko­mo­re, ras­po­red i po­lo­žaj kom­po­nen­ti, pri­la­gođava­jući se ko­ri­sni­ku ko­ji će stal­no ras­kla­pa­ti i skla­pa­ti te­le­fon, mo­žda hi­lja­da­ma i hi­lja­da­ma pu­ta. Ka­da se har­dver ne­ka­ko za­o­kru­ži (i pre­sa­vi­je), na re­du je so­ftver – mo­raće i­zno­va da se o­smi­šlja­va kom­ple­tno ko­ri­sničko is­kus­tvo. Pri tom očeku­je­mo ne­sme­ta­ni pre­laz iz „sa­vi­je­nog“ re­ži­ma u „is­prav­lje­ni“, ali i mak­si­mal­nu do­sle­dnost in­ter­fej­sa u svim re­ži­mi­ma ra­da. Da li ćemo to i do­bi­ti, os­ta­je da se vi­di.

Glav­no pi­ta­nje ko­ri­sni­ka gla­si: „da li mi je to uop­šte po­tre­bno“. Pi­ta­nje je uto­li­ko va­žni­je što zna­mo da prve ge­ne­ra­ci­je sa­vi­tlji­vih te­le­fo­na neće bi­ti ni­ma­lo je­fti­ne – ce­ne se kreću oko 1500 do­la­ra ili vi­še, a ko­li­ko će i­zno­si­ti na trži­šti­ma kao što je na­še, vi­dećemo u do­gle­dno vre­me. Dru­ga, po­dje­dna­ko bi­tna stav­ka, jes­te to što većina pro­i­zvođača, ba­rem u ovom tre­nut­ku, vi­zi­ju tog uređaja vi­di u for­mi ko­ja se iz ma­nje ras­kla­pa u veću – dru­gim rečima, imaćete uređaj sklo­pljen u ma­nje‑vi­še sa­da­šnju for­mu te­le­fo­na, ili ma­nju po di­men­zi­ja­ma, ili es­tet­ski ro­go­ba­tnu, sa de­be­lim ivi­ca­ma i o­grom­nim, ja­sno vi­dlji­vim pre­la­zi­ma, dok u ras­klo­plje­noj for­mi do­bi­ja­te još veći uređaj, ma­nje‑vi­še u for­mi ta­ble­ta.

Pročitajte i:  Huawei predstavio Mate X2

Za­što bi se te­ži­lo ka još većem for­ma­tu, i to onom ko­ji po­la­ko iščeza­va s trži­šta, po­što je ta­ble­ta sve ma­nje iz go­di­ne u go­di­nu? No, do­zvo­lja­va­mo i mo­gućnost da se na taj način spa­ja naj­bo­lje iz oba sve­ta. Uti­sak je da ćemo na ele­gan­tan vid do­tičnog spo­ja ipak sačeka­ti du­že ne­go što mi­sli­mo. Na­rav­no, ni­je vi­zi­ja svih pro­i­zvođača is­ta. Po­gle­daj­mo ne­ke od na­jin­te­re­san­tni­jih pred­stav­lje­nih uređaja i kon­ce­pa­ta ko­ji nam ras­pa­lju­ju ma­štu.

Prvo, pa Royole FlexPai

Prvi uređaj ko­ji je pred­stav­ljen ni­je do­šao iz ku­hi­nje po­zna­tih pro­i­zvođača. U pi­ta­nju je kon­cept ko­ji se u pot­pu­nos­ti na­sla­nja na priču o sa­vi­je­nom te­le­fo­nu ko­ji se ras­kla­pa u ta­blet i ko­ji de­mon­stri­ra šta mo­že­mo očeki­va­ti na ovom po­lju. Ka­da je ras­klo­pljen, ovo je 7,8‑inčni ta­blet s o­dno­som stra­ni­ca 4:3. Ka­da je sa­vi­jen, di­ja­go­na­la e­kra­na i­zno­si četi­ri inča. Ra­di se o AMO­LED e­kra­nu ko­ji se sa­vi­ja po sre­di­ni. Nje­gov so­ftver, Water OS za­sno­van na Android‑u pre­po­zna­je ka­da ko­ri­snik to učini i is­ključuje po­la e­kra­na, pri­ka­zu­jući sa­držaj na po­lo­vi­ni u ko­ju ko­ri­snik gle­da u da­tom tre­nut­ku, dok se na dru­goj po­lo­vi­ni pri­ka­zu­je wallpaper.

In­te­re­san­tno je da na je­dnoj od po­lo­vi­na ko­ri­snik ima na ras­po­la­ga­nju ne­što veći e­kran, dok dru­ga po­lo­vi­na sa­drži du­al ka­me­re re­zo­lu­ci­je 16 + 20 me­ga­pik­se­la. De­blji­na je upi­tna i to je je­dan od naj­većih pro­ble­ma prve ge­ne­ra­ci­je – ka­da je FlexPai ras­klo­pljen ta­nak je sve­ga 7,6 mi­li­me­ta­ra, ali ka­da je sklo­pljen to i­zno­si 15,2 mi­li­me­tra, što je da­le­ko i­znad ono­ga na šta smo da­nas na­vi­kli. Šar­ka je de­kla­ri­sa­na na 200.000 ras­kla­pa­nja, dok uređaj po­kreće Snapdragon 8150 i­zrađen u 7‑nm te­hno­lo­gi­ji.

U o­snov­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji, FlexPai se is­po­ručuje sa 6 GB RAM‑a i 128 GB skla­di­šnog pros­to­ra, a pos­to­je i va­ri­jan­te s 8/256 i 8/512 GB. Po­drža­na je te­hno­lo­gi­ja brzog pu­nje­nja Ro‑Charge, ko­ja je u sta­nju da za sat vre­me­na na­pu­ni ba­te­ri­ju od 0 do čak 80 od­sto. Ce­na bi tre­ba­lo da i­zno­si vi­še od 1300 do­la­ra, i to na ki­nes­kom trži­štu.

Ga­lak­si­ja na skla­panje

Za Samsung je bu­dućnost uve­li­ko počela. Ju­žno­ko­rej­ski gi­gant pre­šao je dug o­smo­go­di­šnji put od tre­nut­ka ka­da je pred­sta­vio prvi pro­to­tip sa­vi­tlji­vog e­kra­na, sa­da već dav­ne 2011. go­di­ne, do ovih da­na, ka­da je pre­zen­to­vao Samsung Galaxy Fold, no­vu per­ja­ni­cu u svo­joj po­nu­di. Reč je o uređaju ko­ji je naj­lak­še opi­sa­ti kao pa­me­tni te­le­fon ko­ji se ras­kla­pa u ta­blet ili ma­kar kao „ta­ble­to­li­ki“ te­le­fon većih di­men­zi­ja. Ko­ri­sni­ci ta­ko do­bi­ja­ju naj­bo­lje od oba sve­ta: kom­pak­tan uređaj ko­ji se o­tva­ra i ot­kri­va Samsung‑ov do­sad naj­veći e­kran na pa­me­tnom te­le­fo­nu. Im­ple­men­ti­ra­ne su broj­ne ino­va­ci­je u ma­te­ri­ja­li­ma, pro­jek­to­va­nju, i­zra­di i te­hno­lo­gi­ji e­kra­na.

Po­moćni, pre­dnji e­kran je 4,6‑inčni Su­per AMO­LED sa o­dno­som stra­ni­ca 21:9, dok je glav­ni e­kran (ka­da se ras­klo­pi) 7,3‑inčni Dynamic AMO­LED sa o­dno­som stra­ni­ca 4,2:3, te da­le­ko vi­še na­gi­nje kva­dra­tu, o­dno­sno 4:3 ta­ble­ti­ma. Uređaj ima im­pre­siv­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, sa 12 GB RAM‑a, 512 GB skla­di­štem, o­smo­je­zgar­nim pro­ce­so­rom, čak šest ka­me­ra ko­je su ras­po­ređene ta­ko da uvek i u sva­koj for­mi ima­te na ras­po­la­ga­nju o­dlične mo­gućnos­ti sni­ma­nja. Na po­klop­cu je sel­fi ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 10 Mp, na­pred su dve ka­me­re od 10 i 8 Mp, po­za­di sis­tem tri ka­me­re re­zo­lu­ci­ja 16, 12 i 12 Mp u ultrawide + wide + telephoto for­ma­tu, du­al ba­te­ri­ja uku­pnog ka­pa­ci­te­ta 4380 mAh, ope­ra­tiv­ni sis­tem Android 9 Pie…

Pročitajte i:  Huawei Freebuds 4i bubice dostupne u prodaji

Fold bi tre­ba­lo da bu­de vrhun­ski uređaj za one ko­ji že­le ne­što dru­gačije od do­sa­da­šnjih te­le­fo­na. To za­do­volj­stvo mo­raće do­bro da se pla­ti, kao i uvek kad na trži­šte stu­pa no­va te­hno­lo­gi­ja. Samsung Galaxy Fold biće dos­tu­pan u Ame­ri­ci od 26. a­pri­la, po ce­ni od 1980 do­la­ra. Za sa­da ne­ma na­vo­da ka­da će i da li će se po­jav­lji­va­ti na do­maćem trži­štu, ali mu se sva­ka­ko na­da­mo.

Huawei knjiga

Huawei spa­da u kom­pa­ni­je ko­je su po­odav­no po­tvrdi­le da ra­de na sa­vi­tlji­vom ko­mu­ni­ka­ci­onom uređaju. Je­se­nas je Richard Yu, CEO kom­pa­ni­je, i­zja­vio da Huawei već ima ra­dni pro­to­tip sa­vi­tlji­vog smar­tfo­na. Kao ni mno­gi kon­ku­ren­ti, ni­su da­va­li ek­spli­ci­tne na­ja­ve, ni­ti potvrđiva­li gla­si­ne. Međutim, nacrt pa­ten­ta je ve­oma ja­sno uka­zi­vao na čemu se ra­di – reč je o pa­me­tnom te­le­fo­nu ko­ji po mno­go čemu pod­seća na knji­gu. Di­ja­gra­mi su po­ka­zi­va­li uređaj ko­ji se pre­kla­pa na sre­di­ni, sa e­kra­nom ko­ji se pros­ti­re ce­lom du­ži­nom, a već je po­zna­to da je ključna stav­ka za us­peh ova­kvog te­le­fo­na ka­ko će bi­ti o­smi­šljen me­ha­ni­zam pre­klo­pa. Po­ja­vio se i kon­cept‑vi­deo, a on­da je do­šlo vre­me za pre­mi­je­ru: na sa­mom počet­ku MWC saj­ma Huawei je de­mon­stri­rao ovaj uređaj.

Za kraj marta je Huawei za­ka­zao pred­stav­lja­nje no­ve P30 se­ri­je pa­me­tnih te­le­fo­na vi­so­ke kla­se u Parizu. Tom pri­li­kom tre­ba­lo bi da se ne­što vi­še ka­že i o sa­vi­tlji­vom te­le­fo­nu, koji je za sada samo demonstriran, pri čemu novinari nisu imali priliku da sami njime rukuju. Zna­jući da Huawei uvek žu­ri da pred­sta­vi no­ve te­hno­lo­gi­je što je mo­guće pre, ve­ru­je­mo da nećemo du­go čeka­ti. Najavljeno je da će novajlija biti spreman za tržištu utakmicu već do sredine godine. Nažalost, za sada još uvek nisu precizirani datumi pojavljivanja. No, neke stvari su već poznate!

 

No­vi Mate X i­zgle­da kao te­le­fon u svom po­dra­zu­me­va­nom sta­nju, što mu je u star­tu le­pa pre­dnost u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju. Di­ja­go­na­la glav­nog dis­ple­ja je 6,6 inča, a ras­kla­pa se na 8 inča. Pro­to­tip ima tri ili četi­ri ka­me­re, ve­li­ku ba­te­ri­ju ka­pa­ci­te­ta oko 4500 mAh uz 55 W tur­bo pu­nje­nje ko­je će omo­gućiti da se 85% ba­te­ri­je na­pu­ni za sve­ta po­la sa­ta. Ne­i­zbe­žan fak­tor će bi­ti Kirin 980 čip­set, ko­ji će obe­zbe­di­ti do­volj­no sna­ge za ovaj te­le­fon, a šlag na Huawei tor­ti je po­drška za 5G ko­nek­ci­ju. Huawei Mate X bi tre­bao da se po­ja­vi sre­di­nom go­di­ne, po ce­ni od oko 2300 ev­ra.

Pročitajte i:  Huawei planovi za 2021. godinu

Sa­vi­tljiv i to dva puta

Je­dan od na­jus­pe­li­jih pre­klo­pnih kon­ce­pa­ta pred­sta­vio je Xiaomi, ko­ji je po­ka­zao da ino­va­ci­ja ne mo­ra doći sa­mo od naj­većih. Mno­go pa­žnje po­svećeno je pa­me­tnom is­ko­rišćava­nju te­hno­lo­gi­je sa­vi­tlji­vog e­kra­na, uz ra­zum­nu do­zu skep­se, s ob­zi­rom na to da, za ra­zli­ku od Samsung i Huawei uređaja, ov­de još uvek ne­ma­mo zva­nične na­ja­ve. Nje­gov kon­cept po­dra­zu­me­va sa­vi­ja­nje na dva mes­ta, s ne­što većim cen­tral­nim de­lom. Ka­ko se te­le­fon sa­vi­je, in­ter­fejs smes­ta re­agu­je i is­ključuje e­kra­ne na sa­vi­je­nim de­lo­vi­ma te­le­fo­na, a u cen­tru os­ta­je dis­plej ko­ji je ra­zvučen od ivi­ce do ivi­ce, dok se bočni de­lo­vi „oba­vi­ja­ju“ oko po­leđine.

Reč je o vrlo ele­gan­tnom re­še­nju ko­je je „pro­cu­ri­lo“ na In­ter­net u for­mi vi­dea, da bi ga po­tom Lin Bin, pred­se­dnik kom­pa­ni­je, i sam de­mon­stri­rao. U ras­klo­plje­nom sta­nju, e­kran ima o­dnos stra­ni­ca 3:2. Xiaomi se za sa­da o­gla­sio sa­mo po­tvrdom da je „dvos­tru­ko sa­vi­tlji­vi te­le­fon nji­ho­va naj­no­vi­ja in­for­ma­ci­ja na ko­joj se i da­lje ra­di“, bez na­vođenja de­ta­lja. Očeku­je se da na trži­šte dođe pod ime­nom Xiaomi MIX Flex ili Xiaomi Dual Flex.

Udar nos­tal­gije

Motorola ima ke­ca u ru­ka­vu ka­da je reč o sa­vi­tlji­vom te­le­fo­nu, po­se­bno zbog to­ga što je po­zna­ta u­pra­vo po pre­klo­pni­ci­ma ko­ji­ma je ne­ka­da dav­no do­mi­ni­ra­la na trži­štu te­le­fo­na. Le­gen­dar­ni uređaji kao V525 ili RAZR sa­da će do­bi­ti no­vu in­kar­na­ci­ju. Za sa­da ne­ma­mo ni­ka­kvih ek­spli­ci­tnih po­tvrda ni­ti de­man­ti­ja, a tre­ba na­gla­si­ti da su sve in­for­ma­ci­je o Motorola RAZR pre­klo­pni­ku no­ve ge­ne­ra­ci­je do­šle sa In­ter­ne­ta ili kon­cept‑ren­de­ra ko­ji ni­su zva­nični – pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je ne potvrđuju ni­ka­kve na­vo­de, za sa­da. Ipak, in­for­ma­ci­je ras­pa­lju­ju ma­štu.

Po­se­bno je in­te­re­san­tno da kon­cept pre­dviđa uređaj stan­dar­dne for­me, ko­ji će pre­kla­pa­njem pos­ta­ti još ma­nji, ali i za­drža­ti broj­ne fun­kci­je za­hva­lju­jući po­moćnom e­kra­nu. Ta­kođe, gla­si­ne go­vo­re o ce­ni od oko 1500 do­la­ra, što je u ran­gu očeki­va­ne pro­sečne ce­ne ova­kvih te­le­fo­na. Motorola jes­te re­gis­tro­va­la pa­tent ko­ji pre­dviđa u­pra­vo ova­kav te­le­fon, a od­ziv broj­nih ko­ri­sni­ka, sa­da­šnjih, biv­ših, a za­što ne i bu­dućih, izu­ze­tno je po­zi­ti­van i do­da­tno bu­di na­du da ćemo ova­kav te­le­fon vi­de­ti u do­gle­dnoj bu­dućnos­ti.

Us­ko­ro sti­žu no­ve for­me te­le­fo­na na pre­klop. Od ini­ci­jal­nog us­pe­ha i re­ak­ci­je trži­šta za­vi­siće u ko­joj će se me­ri i ko­jim tem­pom ova ka­te­go­ri­ja da­lje ra­zvi­ja­ti. Pre­dnost kon­cep­ta jes­te to što ne mo­ra da ci­lja stan­dar­dne kup­ce, već mo­že da ko­eg­zis­ti­ra sa uobičaje­nim mo­de­li­ma, te da ko­mo­tno pro­ve­de ne­ko vre­me kao trži­šna ni­ša, po­svećena o­gra­ničenom bro­ju za­in­te­re­so­va­nih ko­ji že­le u­pra­vo ta­kve uređaje, da bi se na­kon do­da­tnog ra­zvo­ja pre­ba­ci­la u mainstream. Ni­šta nećemo i­zgu­bi­ti, mo­že­mo sa­mo da do­bi­je­mo!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,