Top50 Glas publike

Budućnost telefona: Savitljivi ekrani i još ponešto

U kom pravcu ide evolucija telefona i šta možemo očekivati u budućnosti? Često smo se pitali šta je sledeće što će proizvođači smisliti. Ispostavilo se da svi oni razmišljaju slično i da će vodeći igrači na tržište ubrzo doneti nove, eksperimentalne forme, trudeći se da te njihove ideje postanu dominantne na tržištu. Sve se odvija daleko brže nego što mislite – budućnost je već tu!

PCPress.rs Image

Dok čita­te ove re­do­ve do vas sva­ka­ko sti­žu in­for­ma­ci­je o no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma te­le­fo­na ko­je su to­kom saj­ma MWC u Bar­se­lo­ni, ali i na dru­gim mes­ti­ma, pred­sta­vi­la naj­veća ime­na smar­tfon in­dus­tri­je. Je­dna stav­ka svi­ma je za­je­dnička – ek­spe­ri­men­ti­sa­nje sa for­mom. Ni­smo ni sa­mi si­gur­ni da li je to pra­vi put, ali je ovo­go­di­šnji u­slov za no­ve vrste smar­tfo­na dos­ko­ra ne­za­mi­sli­vi sa­vi­tlji­vi e­kran. Sa­mo ta­kvi te­le­fo­ni mo­gu da me­nja­ju o­blik i do­zvo­lja­va­ju ko­ri­sni­ku da ih pri­la­gođava že­lja­ma i po­tre­ba­ma. Sa­vi­tlji­vost će pred­stav­lja­ti i tačku di­fe­ren­ci­ja­ci­je među pro­i­zvođačima ka­da je reč o di­zaj­ner­skim re­še­nji­ma, bu­dući da su stan­dar­dni te­le­fo­ni počeli da na­li­ku­ju je­dni na dru­ge kao ja­je ja­je­tu.

Kad je­dan e­kran ni­je do­vo­ljan

Za priču o prvim mačićima svi zna­ju, pa se nećemo i­zne­na­di­ti što prva ge­ne­ra­ci­ja ko­ja nam us­ko­ro sti­že neće bi­ti pot­pu­no i uni­ver­zal­no sa­vi­tlji­va. Ako se e­kran i mo­že sa­vi­ja­ti, tu su i ra­zni dru­gi ma­te­ri­ja­li ko­ji ni­su ta­ko flek­si­bil­ni. Za­to će niz no­vih mo­de­la ko­ris­ti­ti po ne­ko­li­ko e­kra­na – je­dan ko­ji će bi­ti ak­ti­van u pre­klo­plje­noj (po­moćni, u­glav­nom sa spolj­ne stra­ne te­le­fo­na) i dru­gi ko­ji će bi­ti ak­ti­van u ras­klo­plje­noj for­mi (unu­tra­šnji, sa­vi­tljiv, ve­li­ki e­kran).

U­pra­vo tu vi­di­mo broj­ne iza­zo­ve ko­ji su pred pro­i­zvođačima. Har­dver­ski iza­zo­vi su ve­li­ki sa­mi po se­bi – tre­ba o­smi­sli­ti unu­tra­šnje ko­mo­re, ras­po­red i po­lo­žaj kom­po­nen­ti, pri­la­gođava­jući se ko­ri­sni­ku ko­ji će stal­no ras­kla­pa­ti i skla­pa­ti te­le­fon, mo­žda hi­lja­da­ma i hi­lja­da­ma pu­ta. Ka­da se har­dver ne­ka­ko za­o­kru­ži (i pre­sa­vi­je), na re­du je so­ftver – mo­raće i­zno­va da se o­smi­šlja­va kom­ple­tno ko­ri­sničko is­kus­tvo. Pri tom očeku­je­mo ne­sme­ta­ni pre­laz iz „sa­vi­je­nog“ re­ži­ma u „is­prav­lje­ni“, ali i mak­si­mal­nu do­sle­dnost in­ter­fej­sa u svim re­ži­mi­ma ra­da. Da li ćemo to i do­bi­ti, os­ta­je da se vi­di.

PCPress.rs Image

Glav­no pi­ta­nje ko­ri­sni­ka gla­si: „da li mi je to uop­šte po­tre­bno“. Pi­ta­nje je uto­li­ko va­žni­je što zna­mo da prve ge­ne­ra­ci­je sa­vi­tlji­vih te­le­fo­na neće bi­ti ni­ma­lo je­fti­ne – ce­ne se kreću oko 1500 do­la­ra ili vi­še, a ko­li­ko će i­zno­si­ti na trži­šti­ma kao što je na­še, vi­dećemo u do­gle­dno vre­me. Dru­ga, po­dje­dna­ko bi­tna stav­ka, jes­te to što većina pro­i­zvođača, ba­rem u ovom tre­nut­ku, vi­zi­ju tog uređaja vi­di u for­mi ko­ja se iz ma­nje ras­kla­pa u veću – dru­gim rečima, imaćete uređaj sklo­pljen u ma­nje‑vi­še sa­da­šnju for­mu te­le­fo­na, ili ma­nju po di­men­zi­ja­ma, ili es­tet­ski ro­go­ba­tnu, sa de­be­lim ivi­ca­ma i o­grom­nim, ja­sno vi­dlji­vim pre­la­zi­ma, dok u ras­klo­plje­noj for­mi do­bi­ja­te još veći uređaj, ma­nje‑vi­še u for­mi ta­ble­ta.

Pročitajte i:  3 Android aplikacije kradu bankovne informacije putem snimanja ekrana — uklonite ih što je pre moguće 

Za­što bi se te­ži­lo ka još većem for­ma­tu, i to onom ko­ji po­la­ko iščeza­va s trži­šta, po­što je ta­ble­ta sve ma­nje iz go­di­ne u go­di­nu? No, do­zvo­lja­va­mo i mo­gućnost da se na taj način spa­ja naj­bo­lje iz oba sve­ta. Uti­sak je da ćemo na ele­gan­tan vid do­tičnog spo­ja ipak sačeka­ti du­že ne­go što mi­sli­mo. Na­rav­no, ni­je vi­zi­ja svih pro­i­zvođača is­ta. Po­gle­daj­mo ne­ke od na­jin­te­re­san­tni­jih pred­stav­lje­nih uređaja i kon­ce­pa­ta ko­ji nam ras­pa­lju­ju ma­štu.

Prvo, pa Royole FlexPai

Prvi uređaj ko­ji je pred­stav­ljen ni­je do­šao iz ku­hi­nje po­zna­tih pro­i­zvođača. U pi­ta­nju je kon­cept ko­ji se u pot­pu­nos­ti na­sla­nja na priču o sa­vi­je­nom te­le­fo­nu ko­ji se ras­kla­pa u ta­blet i ko­ji de­mon­stri­ra šta mo­že­mo očeki­va­ti na ovom po­lju. Ka­da je ras­klo­pljen, ovo je 7,8‑inčni ta­blet s o­dno­som stra­ni­ca 4:3. Ka­da je sa­vi­jen, di­ja­go­na­la e­kra­na i­zno­si četi­ri inča. Ra­di se o AMO­LED e­kra­nu ko­ji se sa­vi­ja po sre­di­ni. Nje­gov so­ftver, Water OS za­sno­van na Android‑u pre­po­zna­je ka­da ko­ri­snik to učini i is­ključuje po­la e­kra­na, pri­ka­zu­jući sa­držaj na po­lo­vi­ni u ko­ju ko­ri­snik gle­da u da­tom tre­nut­ku, dok se na dru­goj po­lo­vi­ni pri­ka­zu­je wallpaper.

PCPress.rs Image

In­te­re­san­tno je da na je­dnoj od po­lo­vi­na ko­ri­snik ima na ras­po­la­ga­nju ne­što veći e­kran, dok dru­ga po­lo­vi­na sa­drži du­al ka­me­re re­zo­lu­ci­je 16 + 20 me­ga­pik­se­la. De­blji­na je upi­tna i to je je­dan od naj­većih pro­ble­ma prve ge­ne­ra­ci­je – ka­da je FlexPai ras­klo­pljen ta­nak je sve­ga 7,6 mi­li­me­ta­ra, ali ka­da je sklo­pljen to i­zno­si 15,2 mi­li­me­tra, što je da­le­ko i­znad ono­ga na šta smo da­nas na­vi­kli. Šar­ka je de­kla­ri­sa­na na 200.000 ras­kla­pa­nja, dok uređaj po­kreće Snapdragon 8150 i­zrađen u 7‑nm te­hno­lo­gi­ji.

PCPress.rs Image

U o­snov­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji, FlexPai se is­po­ručuje sa 6 GB RAM‑a i 128 GB skla­di­šnog pros­to­ra, a pos­to­je i va­ri­jan­te s 8/256 i 8/512 GB. Po­drža­na je te­hno­lo­gi­ja brzog pu­nje­nja Ro‑Charge, ko­ja je u sta­nju da za sat vre­me­na na­pu­ni ba­te­ri­ju od 0 do čak 80 od­sto. Ce­na bi tre­ba­lo da i­zno­si vi­še od 1300 do­la­ra, i to na ki­nes­kom trži­štu.

Ga­lak­si­ja na skla­panje

Za Samsung je bu­dućnost uve­li­ko počela. Ju­žno­ko­rej­ski gi­gant pre­šao je dug o­smo­go­di­šnji put od tre­nut­ka ka­da je pred­sta­vio prvi pro­to­tip sa­vi­tlji­vog e­kra­na, sa­da već dav­ne 2011. go­di­ne, do ovih da­na, ka­da je pre­zen­to­vao Samsung Galaxy Fold, no­vu per­ja­ni­cu u svo­joj po­nu­di. Reč je o uređaju ko­ji je naj­lak­še opi­sa­ti kao pa­me­tni te­le­fon ko­ji se ras­kla­pa u ta­blet ili ma­kar kao „ta­ble­to­li­ki“ te­le­fon većih di­men­zi­ja. Ko­ri­sni­ci ta­ko do­bi­ja­ju naj­bo­lje od oba sve­ta: kom­pak­tan uređaj ko­ji se o­tva­ra i ot­kri­va Samsung‑ov do­sad naj­veći e­kran na pa­me­tnom te­le­fo­nu. Im­ple­men­ti­ra­ne su broj­ne ino­va­ci­je u ma­te­ri­ja­li­ma, pro­jek­to­va­nju, i­zra­di i te­hno­lo­gi­ji e­kra­na.

PCPress.rs Image

Po­moćni, pre­dnji e­kran je 4,6‑inčni Su­per AMO­LED sa o­dno­som stra­ni­ca 21:9, dok je glav­ni e­kran (ka­da se ras­klo­pi) 7,3‑inčni Dynamic AMO­LED sa o­dno­som stra­ni­ca 4,2:3, te da­le­ko vi­še na­gi­nje kva­dra­tu, o­dno­sno 4:3 ta­ble­ti­ma. Uređaj ima im­pre­siv­ne spe­ci­fi­ka­ci­je, sa 12 GB RAM‑a, 512 GB skla­di­štem, o­smo­je­zgar­nim pro­ce­so­rom, čak šest ka­me­ra ko­je su ras­po­ređene ta­ko da uvek i u sva­koj for­mi ima­te na ras­po­la­ga­nju o­dlične mo­gućnos­ti sni­ma­nja. Na po­klop­cu je sel­fi ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 10 Mp, na­pred su dve ka­me­re od 10 i 8 Mp, po­za­di sis­tem tri ka­me­re re­zo­lu­ci­ja 16, 12 i 12 Mp u ultrawide + wide + telephoto for­ma­tu, du­al ba­te­ri­ja uku­pnog ka­pa­ci­te­ta 4380 mAh, ope­ra­tiv­ni sis­tem Android 9 Pie…

Pročitajte i:  Huawei objavio prvu Belu knjigu u kojoj se zalaže za principe pravičnosti, jednakosti i istih mogućnosti za sve

PCPress.rs Image

Fold bi tre­ba­lo da bu­de vrhun­ski uređaj za one ko­ji že­le ne­što dru­gačije od do­sa­da­šnjih te­le­fo­na. To za­do­volj­stvo mo­raće do­bro da se pla­ti, kao i uvek kad na trži­šte stu­pa no­va te­hno­lo­gi­ja. Samsung Galaxy Fold biće dos­tu­pan u Ame­ri­ci od 26. a­pri­la, po ce­ni od 1980 do­la­ra. Za sa­da ne­ma na­vo­da ka­da će i da li će se po­jav­lji­va­ti na do­maćem trži­štu, ali mu se sva­ka­ko na­da­mo.

Huawei knjiga

Huawei spa­da u kom­pa­ni­je ko­je su po­odav­no po­tvrdi­le da ra­de na sa­vi­tlji­vom ko­mu­ni­ka­ci­onom uređaju. Je­se­nas je Richard Yu, CEO kom­pa­ni­je, i­zja­vio da Huawei već ima ra­dni pro­to­tip sa­vi­tlji­vog smar­tfo­na. Kao ni mno­gi kon­ku­ren­ti, ni­su da­va­li ek­spli­ci­tne na­ja­ve, ni­ti potvrđiva­li gla­si­ne. Međutim, nacrt pa­ten­ta je ve­oma ja­sno uka­zi­vao na čemu se ra­di – reč je o pa­me­tnom te­le­fo­nu ko­ji po mno­go čemu pod­seća na knji­gu. Di­ja­gra­mi su po­ka­zi­va­li uređaj ko­ji se pre­kla­pa na sre­di­ni, sa e­kra­nom ko­ji se pros­ti­re ce­lom du­ži­nom, a već je po­zna­to da je ključna stav­ka za us­peh ova­kvog te­le­fo­na ka­ko će bi­ti o­smi­šljen me­ha­ni­zam pre­klo­pa. Po­ja­vio se i kon­cept‑vi­deo, a on­da je do­šlo vre­me za pre­mi­je­ru: na sa­mom počet­ku MWC saj­ma Huawei je de­mon­stri­rao ovaj uređaj.

PCPress.rs Image

Za kraj marta je Huawei za­ka­zao pred­stav­lja­nje no­ve P30 se­ri­je pa­me­tnih te­le­fo­na vi­so­ke kla­se u Parizu. Tom pri­li­kom tre­ba­lo bi da se ne­što vi­še ka­že i o sa­vi­tlji­vom te­le­fo­nu, koji je za sada samo demonstriran, pri čemu novinari nisu imali priliku da sami njime rukuju. Zna­jući da Huawei uvek žu­ri da pred­sta­vi no­ve te­hno­lo­gi­je što je mo­guće pre, ve­ru­je­mo da nećemo du­go čeka­ti. Najavljeno je da će novajlija biti spreman za tržištu utakmicu već do sredine godine. Nažalost, za sada još uvek nisu precizirani datumi pojavljivanja. No, neke stvari su već poznate!

PCPress.rs Image

 

No­vi Mate X i­zgle­da kao te­le­fon u svom po­dra­zu­me­va­nom sta­nju, što mu je u star­tu le­pa pre­dnost u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju. Di­ja­go­na­la glav­nog dis­ple­ja je 6,6 inča, a ras­kla­pa se na 8 inča. Pro­to­tip ima tri ili četi­ri ka­me­re, ve­li­ku ba­te­ri­ju ka­pa­ci­te­ta oko 4500 mAh uz 55 W tur­bo pu­nje­nje ko­je će omo­gućiti da se 85% ba­te­ri­je na­pu­ni za sve­ta po­la sa­ta. Ne­i­zbe­žan fak­tor će bi­ti Kirin 980 čip­set, ko­ji će obe­zbe­di­ti do­volj­no sna­ge za ovaj te­le­fon, a šlag na Huawei tor­ti je po­drška za 5G ko­nek­ci­ju. Huawei Mate X bi tre­bao da se po­ja­vi sre­di­nom go­di­ne, po ce­ni od oko 2300 ev­ra.

Pročitajte i:  Kad vozilo brine da ne zaspite za volanom

Sa­vi­tljiv i to dva puta

Je­dan od na­jus­pe­li­jih pre­klo­pnih kon­ce­pa­ta pred­sta­vio je Xiaomi, ko­ji je po­ka­zao da ino­va­ci­ja ne mo­ra doći sa­mo od naj­većih. Mno­go pa­žnje po­svećeno je pa­me­tnom is­ko­rišćava­nju te­hno­lo­gi­je sa­vi­tlji­vog e­kra­na, uz ra­zum­nu do­zu skep­se, s ob­zi­rom na to da, za ra­zli­ku od Samsung i Huawei uređaja, ov­de još uvek ne­ma­mo zva­nične na­ja­ve. Nje­gov kon­cept po­dra­zu­me­va sa­vi­ja­nje na dva mes­ta, s ne­što većim cen­tral­nim de­lom. Ka­ko se te­le­fon sa­vi­je, in­ter­fejs smes­ta re­agu­je i is­ključuje e­kra­ne na sa­vi­je­nim de­lo­vi­ma te­le­fo­na, a u cen­tru os­ta­je dis­plej ko­ji je ra­zvučen od ivi­ce do ivi­ce, dok se bočni de­lo­vi „oba­vi­ja­ju“ oko po­leđine.

PCPress.rs Image

Reč je o vrlo ele­gan­tnom re­še­nju ko­je je „pro­cu­ri­lo“ na In­ter­net u for­mi vi­dea, da bi ga po­tom Lin Bin, pred­se­dnik kom­pa­ni­je, i sam de­mon­stri­rao. U ras­klo­plje­nom sta­nju, e­kran ima o­dnos stra­ni­ca 3:2. Xiaomi se za sa­da o­gla­sio sa­mo po­tvrdom da je „dvos­tru­ko sa­vi­tlji­vi te­le­fon nji­ho­va naj­no­vi­ja in­for­ma­ci­ja na ko­joj se i da­lje ra­di“, bez na­vođenja de­ta­lja. Očeku­je se da na trži­šte dođe pod ime­nom Xiaomi MIX Flex ili Xiaomi Dual Flex.

Udar nos­tal­gije

Motorola ima ke­ca u ru­ka­vu ka­da je reč o sa­vi­tlji­vom te­le­fo­nu, po­se­bno zbog to­ga što je po­zna­ta u­pra­vo po pre­klo­pni­ci­ma ko­ji­ma je ne­ka­da dav­no do­mi­ni­ra­la na trži­štu te­le­fo­na. Le­gen­dar­ni uređaji kao V525 ili RAZR sa­da će do­bi­ti no­vu in­kar­na­ci­ju. Za sa­da ne­ma­mo ni­ka­kvih ek­spli­ci­tnih po­tvrda ni­ti de­man­ti­ja, a tre­ba na­gla­si­ti da su sve in­for­ma­ci­je o Motorola RAZR pre­klo­pni­ku no­ve ge­ne­ra­ci­je do­šle sa In­ter­ne­ta ili kon­cept‑ren­de­ra ko­ji ni­su zva­nični – pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je ne potvrđuju ni­ka­kve na­vo­de, za sa­da. Ipak, in­for­ma­ci­je ras­pa­lju­ju ma­štu.

PCPress.rs Image

Po­se­bno je in­te­re­san­tno da kon­cept pre­dviđa uređaj stan­dar­dne for­me, ko­ji će pre­kla­pa­njem pos­ta­ti još ma­nji, ali i za­drža­ti broj­ne fun­kci­je za­hva­lju­jući po­moćnom e­kra­nu. Ta­kođe, gla­si­ne go­vo­re o ce­ni od oko 1500 do­la­ra, što je u ran­gu očeki­va­ne pro­sečne ce­ne ova­kvih te­le­fo­na. Motorola jes­te re­gis­tro­va­la pa­tent ko­ji pre­dviđa u­pra­vo ova­kav te­le­fon, a od­ziv broj­nih ko­ri­sni­ka, sa­da­šnjih, biv­ših, a za­što ne i bu­dućih, izu­ze­tno je po­zi­ti­van i do­da­tno bu­di na­du da ćemo ova­kav te­le­fon vi­de­ti u do­gle­dnoj bu­dućnos­ti.

PCPress.rs Image

Us­ko­ro sti­žu no­ve for­me te­le­fo­na na pre­klop. Od ini­ci­jal­nog us­pe­ha i re­ak­ci­je trži­šta za­vi­siće u ko­joj će se me­ri i ko­jim tem­pom ova ka­te­go­ri­ja da­lje ra­zvi­ja­ti. Pre­dnost kon­cep­ta jes­te to što ne mo­ra da ci­lja stan­dar­dne kup­ce, već mo­že da ko­eg­zis­ti­ra sa uobičaje­nim mo­de­li­ma, te da ko­mo­tno pro­ve­de ne­ko vre­me kao trži­šna ni­ša, po­svećena o­gra­ničenom bro­ju za­in­te­re­so­va­nih ko­ji že­le u­pra­vo ta­kve uređaje, da bi se na­kon do­da­tnog ra­zvo­ja pre­ba­ci­la u mainstream. Ni­šta nećemo i­zgu­bi­ti, mo­že­mo sa­mo da do­bi­je­mo!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,