Top50 Glas publike

City Expert: Onlajn revolucija na tržištu nekretnina

City Expert je prva onlajn agencija za nekretnine u Srbiji. Sa unikatnim poslovnim modelom i mladim timom koji ga pokreće, ova agencija je za više od tri godine postojanja uspela da napravi pravu revoluciju na tržištu nekretnina. Na is­ti način na ko­ji je e‑banking pro­me­nio način plaćanja, City Expert je pro­me­nio način do­la­že­nja do no­vog sta­na.

PCPress.rs Image

Sva­ka po­tra­ga počinje on­lajn

Na saj­tu cityexpert.rs na­la­zi se kom­ple­tna po­nu­da ne­kre­tni­na za i­zda­va­nje i pro­da­ju u Be­o­gra­du i No­vom Sa­du. Ko­ri­sni­ci mo­gu da pre­tra­žu­ju ne­kre­tni­ne pre­ma lo­ka­ci­ji, go­di­ni gra­dnje, ali i da i­zdvo­je sa­mo sta­no­ve s te­ra­som ili o­dređenim ti­pom gre­ja­nja. Do­kaz da se mi­sli­lo baš o svemu je­su i po­se­bni fil­te­ri ko­ji i­zdva­ja­ju sta­no­ve i kuće u ko­ji­ma je do­zvo­lje­no drža­nje kućnih lju­bi­ma­ca. Ko­rišćenjem ovih fil­te­ra ko­ri­sni­ci mo­gu da i­zdvo­je sa­mo one ne­kre­tni­ne ko­je za­is­ta i že­le da po­gle­da­ju uži­vo. Jer, šta vre­di su­per stan sa ve­li­kom te­ra­som, ako ne mo­že­te ta­mo da se pre­se­li­te sa svo­jim psom?

Čitav ovaj sis­tem pre­tra­ge uve­den je da skra­ti vre­me ko­je je po­tre­bno za pro­na­la­že­nje ide­al­nog sta­na i da ko­ri­sni­ci­ma omo­gući da una­pred do­bi­ju sve po­tre­bne in­for­ma­ci­je. Sve je to do­ve­lo do us­pe­šnog po­slo­va­nja u ko­jem ne­ma ne­pri­ja­tnih i­zne­nađenja i u kojem je ce­lo­ku­pno po­slo­va­nje pri­la­gođeno po­tre­ba­ma mo­der­nog čove­ka.

De­talj­na pre­zen­ta­ci­ja svake ne­kre­tni­ne

Ka­ko se trži­šte ne­kre­tni­na u Srbi­ji go­di­na­ma ni­je me­nja­lo, ovaj mla­di tim je us­peo da za vrlo krat­ko vre­me po­di­gne stva­ri na no­vi ni­vo. Ko­ri­sni­ci sta­no­ve tra­že on­lajn, idu u vir­tu­el­na ra­zgle­da­nja on­lajn i za­ka­zu­ju gle­da­nja, na­rav­no, on­lajn. Ovaj način po­slo­va­nja je omo­gućio i vla­sni­ci­ma stano­va da dođu u kon­takt sa­mo sa već za­in­te­re­so­va­nim kup­ci­ma i za­kup­ci­ma, ko­ji već zna­ju ka­ko ne­kre­tni­na i­zgle­da, ko­li­ki su me­sečni tro­ško­vi, ali i da li ne­kre­tni­na mo­že da se ku­pi na kre­dit.

Vla­sni­ci sta­no­va za ko­je agen­ci­ja po­sre­du­je ugo­va­ra­ju fo­to­gra­fi­sa­nje i sni­ma­nje pros­to­ra i do­bi­ja­ju ve­li­ku vi­dlji­vost i na­pre­dno o­gla­ša­va­nje za svo­je ne­kre­tni­ne. Sam City Expert sajt je već pos­tao si­no­nim za le­pe fo­to­gra­fi­je ne­kre­tni­na, ko­je za­is­ta pri­ka­zu­ju pros­tor u re­al­nom sve­tlu – sve vam je odmah jasno.

No­vi stan­dar­di na trži­štu ne­kre­tni­na

U do­ba ka­da su a­pli­ka­ci­je i on­lajn ser­vi­si svu­da oko nas, ka­da ži­vi­mo i ra­di­mo on­lajn, pri­ro­dno je da di­gi­ta­li­za­ci­ju srećemo na sva­kom ko­ra­ku. Ka­ko je ku­po­vi­na sta­na ili kuće je­dna od naj­va­žni­jih o­dlu­ka ko­ju po­je­di­nac do­no­si u ži­vo­tu, City Expert je ve­li­ki deo ener­gi­je i re­sur­sa ulo­žio u be­zbe­dnost i si­gur­nost svo­jih on­lajn u­slu­ga. Sva ko­mu­ni­ka­ci­ja se o­dvi­ja pre­ko agen­ci­je, sve re­ali­za­ci­je ku­po­vi­ne i za­ku­pa pre­ko stručnih on­lajn age­na­ta, a sva­ka ide­ja za po­bolj­ša­nje se ra­zvi­ja u nji­ho­vom ti­mu. Po­red fo­to­gra­fi­ja i vi­deo snim­ka tu je i pri­kaz u 360° ko­ji ko­ri­sni­ci­ma omo­gućava da „pro­še­ta­ju“ sta­nom i da za­vi­re u sva­ki ćošak.

Je­dnos­tav­ni­je i po­volj­ni­je u­slu­ge agen­ci­je za ne­kre­tni­ne

Što je brži i je­dnos­tav­ni­ji ser­vis, to su ce­ne u­slu­ge kon­ku­ren­tni­je. Za­hva­lju­jući on­lajn agen­ti­ma ko­ri­sni­ci ima­ju po­dršku to­kom ce­log da­na. Agen­ti su dos­tu­pni te­le­fo­nom ili elek­tron­ski, a pru­ža­ju po­dršku od sa­mog počet­ka pa sve do pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra. Uz auto­ma­ti­za­ci­ju je­dnog de­la po­slo­va­nja, no­vi on­lajn mo­del i ener­gičan tim, ova kom­pa­ni­ja je pos­ta­la ne­za­obi­la­zan in­ter­net ser­vis za sve ko­ji ku­pu­ju i pro­da­ju ne­kre­tni­ne u Be­o­gra­du i No­vom Sa­du. Us­ko­ro ih mo­že­mo očeki­va­ti i u dru­gim zem­lja­ma u re­gi­onu.

Korisna adresa: www.cityexpert.rs

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,