N Central domination

connect 004 u prodaji od 19. januara

Od srede 19. januara u prodaji je četvrti broj magazina connect, najvećeg evropskog časopisa za telekomunikacije.

connect-004-coverU novom broju:

connect-004-smartphonesSmartfoni: David protiv Golijata

HTC Desire Z sa QWERTY tastaturom biće pravi hit za „tekstopisce”; LG Optimus One nije skup ali je dobar – ovo je jeftin uređaj vredan preporuke.

Smartfoni: Kao u bioskopu

HD7 je HTC-ov najveći smart telefon zasnovan na Windows-u 7. Da li on i najbolje predstavlja nov operativni sistem?

Smartfoni: Pitanje forme

Nokia se i dalje u potpunosti oslanja na Symbian – malo na novu verziju 3 za ekrane osetljive na dodir, malo na staru verziju za uređaje s tastaturom…

Samsung Wave S8500

Samsung Wave S8500 sa novim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom bada je na vrhu connect‑ove top-lis­te. Da li je  uka­za­no po­ve­re­nje o­prav­dano? Odgovor može da pruži samo du­go­ročno tes­ti­ra­nje…

connect-004-mobOSMobilni OS: Centrala za rad s porukama

SMS, MMS, e-mail, Facebook… za slanje vesti, smart telefoni nude veliki broj kanala. U četvrtom delu serijala poređenja operativnih sistema za smart telefone pogledaćemo šta koja platforma nudi.

Pročitajte i:  Samsung objavio update za Galaxy S7 i S8 seriju telefona

connect-004-dectFiksna telefonija: Pra­vi par­tne­ri za ra­zgo­vor

Da ne bis­te ku­pi­li mačku u dža­ku, u na­šoj la­bo­ra­to­ri­ji tes­ti­ra­li smo deset DECT be­žičnih te­le­fo­na. Za testiranje je prvi put upotrebljen novi sis­tem za akus­tička me­re­nja u connect Testfactory.

connect-004-FTTxconnect professional: Optički broadband na pomolu

U Srbiji su počela da se pojavljuju broadband rešenja zasnovana na optičkoj infrastrukturi. FTTx se odlikuju visokom pouzdanošću i velikom brzinom, što je preduslov za broadband servise budućnosti.

connect-004-WLANconnect u kući: WLAN za napredne

Be­žična  mre­ža (WLAN) po­la­ko pos­ta­je stan­dard. Connect is­tra­žu­je ka­ko mo­že­te da u­brza­te va­šu be­žičnu mre­žu i šta do­no­si bu­dućnost.

connect-004-VPNconnect u kući: VPN mreže

Si­gur­no ste već čuli za po­jam Teleworker ili Mobile Worker ‑ za­po­sle­ni ko­ji ima flek­si­bil­no vre­me i mes­to za obav­lja­nje svog po­sla. Je­dno od re­še­nja za pris­tup po­slov­noj mre­ži je Vir­tu­al Pri­va­te Network.

connect-004-e-bookMobilno računarstvo: Ti­ha vo­da

Di­gi­tal­ni uređaji za čita­nje još ni­su mno­go zas­tu­plje­ni na trži­štu, ali po­nu­da ras­te. Connect je tes­ti­rao četiri no­va E‑Book‑Reader‑a, a pro­ve­rio je i ka­kvo je čita­nje na Apple iPad‑u. Jer ti­ha vo­da breg ro­ni.

Pročitajte i:  Samsung bi mogao da odustane od Exynos čipova u svojim telefonima

connect-004-osvrtiOsvrti: Devojke u mokrim majicama za mamine dečake

Ka­da vam sin ili kćer­ka za­ključe da ste vi­šak na nji­ho­voj FB lis­ti pri­ja­te­lja, mo­žda je vre­me da se is­kre­no za­pi­ta­te da li ste zlo­upo­tre­bi­li po­ve­re­nje i pre­te­ra­li sa špi­ju­na­žom ili ste sa­mo pos­ta­li sma­rač opi­jen tran­spa­ren­tnošću vir­tu­el­ne mre­že ko­ja da­je brzi uvid u ak­tiv­nos­ti va­še dece — Vesna Knežević

Redovne rubrike:

Top lista telefona – detaljne karakteristike svih smartfona i izabranih mobilnih telefona
connect-004-top-lista
Telefoni za groš – aktuelna ponuda modela “za dinar” uz tarifne pakete
connect-004-gros
Uporedni pregled tarifa postpaid, prepaid i internet ponuda mobilnih operatora
connect-004-tarife

Poseban dodatak:

connect-specijal-WP7

Windows Phone 7 dodatak

Najstarija mobilna platforma je upravo postala najmlađa, a što je najvažnije – potpuno drugačija od ostalih. Akcenat je stavljen na cloud servise i komunikaciju preko Interneta.

Upoznajmo operativni sistem, podržane servise i telefone. Pred nama je Windows Phone 7

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , , , , , , ,