BIZIT Seminar

Da li novčanice odlaze u istoriju?

Kom­pa­ni­ja MasterCard in­ten­ziv­no is­tra­žu­je no­ve na­či­ne pla­ća­nja. Ar­tur Tu­rem­ka, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za Bal­kan u kom­pa­ni­ji MasterCard, od­go­vo­rio nam je na ne­ka ak­tu­el­na pi­ta­nja ve­za­na za bes­kon­tak­tno pla­ća­nje i pla­ća­nje mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma. Da li nov­ča­ni­ce o­dla­ze u is­to­ri­ju?

Copy of Copy of Tesla

Ko­je vrste pla­tnih kar­ti­ca Mas­ter­Card‑a su po­drža­ne kroz u­slu­gu mo­bil­nog pla­ća­nja? Da li će u  bu­du­ćnos­ti bi­ti omo­gu­će­no i po­di­za­nje nov­ca na ban­ko­ma­ti­ma po­mo­ću mo­bil­nog te­le­fo­na? Da li Mas­ter­Card po­drža­va pre­ba­ci­va­nje nov­ca s ra­ču­na je­dnog kli­jen­ta na ra­čun dru­gog je­dnos­tav­nim, di­rek­tnim pri­sla­nja­njem dva te­le­fo­na?

Prven­stve­ni ra­zlog za ra­zvi­ja­nje mo­bil­nog pla­ća­nja jes­te u to­me da se stan­dar­dne ak­tiv­nos­ti, kao što su pla­ća­nje de­bi­tnim, kre­di­tnim i pri­pejd kar­ti­ca­ma, uči­ni po­go­dni­jim za stvar­ne po­tre­be da­na­šnjih po­tro­ša­ča. Mo­der­no o­kru­že­nje zna­tno se pro­me­ni­lo s ma­so­vim u­sva­ja­njem pa­me­tnih te­le­fo­na to­kom po­sle­dnjih de­se­tak go­di­na, te je lo­gi­čno da pla­tna in­dus­tri­ja uzi­ma te ino­va­ci­je i im­ple­men­ti­ra ih u ko­rist ko­ri­sni­ka kar­ti­ca, ko­ji su sve bo­lje upo­zna­ti sa te­hno­lo­gi­ja­ma. Mo­bil­no pla­ća­nje i da­lje je re­la­tiv­no no­va te­hno­lo­gi­ja i na nje­mu tre­ba još da se ra­di, ali zbog o­grom­nog po­ten­ci­ja­la ko­ji ima, iza­zi­va ve­li­ko in­te­re­so­va­nje.

Ulo­ga kom­pa­ni­je MasterCard u mo­bil­nim pla­ća­nji­ma jes­te da pru­ža te­hno­lo­ška re­še­nja u sa­ra­dnji s dru­gim in­te­re­snim stra­na­ma u ovoj in­dus­tri­ji, kao što su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­one kom­pa­ni­je i ban­ke i­zda­va­oci i pri­hva­ti­oci, i da o­bra­đu­je pla­ća­nja pu­tem na­še si­gur­ne mre­že ko­ja pri­hva­ta i o­bra­đu­je tran­sak­ci­je ko­je se obav­lja­ju pu­tem bi­lo ko­je dru­ge MasterCard de­bi­tne, kre­di­tne ili pri­pejd kar­ti­ce.

Ra­zli­či­te pla­tne ak­tiv­nos­ti mo­gu se opi­sa­ti kao mo­bil­na pla­ća­nja, na pri­mer, ka­da po­ša­lje­te SMS po­ru­ku da pla­ti­te par­king, to je ne­ka vrsta mo­bil­nog pla­ća­nja, ali u su­šti­ni, m‑pla­ća­nje obu­hva­ta pri­no­še­nje pa­me­tnog te­le­fo­na sa omo­gu­će­nom NFC fun­kci­onal­no­šću na par cen­ti­me­ta­ra od či­ta­ča ka­ko bi se ra­zme­ni­li pla­tni de­ta­lji, či­me se tran­sak­ci­ja kom­ple­ti­ra. Po­tra­žnja za te­hno­lo­gi­jom mo­bil­nih pla­ća­nja sti­mu­li­še ra­zli­či­te ino­va­ci­je, ka­ko na trži­šti­ma u ra­zvo­ju, ta­ko i na ra­zvi­je­nim trži­šti­ma, a ra­zli­ke me­đu nji­ma za­sni­va­ju se na za­hte­vi­ma po­tro­ša­ča, za­ko­ni­ma ko­ji re­gu­li­šu fi­nan­sij­ske u­slu­ge i in­fras­truk­tu­ri.

Ka­ko bi mo­bil­na pla­ća­nja bi­la ma­sov­no ko­ri­šće­na, sam sis­tem mo­ra svu­da i uvek da fun­kci­oni­še, a pro­ces mo­ra da te­če glat­ko. U o­sno­vi se na­la­zi ide­ja da vi pri­sla­nja­njem svog te­le­fo­na pla­ti­te ka­fu ili kar­tu za pre­voz u po­kre­tu ili ra­čun u res­to­ra­nu ili su­per­mar­ke­tu, šte­de­ći vre­me, ali uz is­ti ni­vo si­gur­nos­ti ko­ji već ima­te kroz pla­tne kar­ti­ce. U tom smi­slu, mo­bil­na pla­ća­nja su još je­dan ko­rak da­lje od go­to­vi­ne, i to ta­kav ko­rak ko­ji je pri­bli­žni­ji ri­tmu ži­vo­ta sav­re­me­nog čoveka.

Pročitajte i:  CES 2023: Četiri tehnološka trenda koja svet čine boljim mestom

Da li oče­ku­je­te da je­dnom mo­bil­no pla­ća­nje u pot­pu­nos­ti za­me­ni pla­tne kar­ti­ce i go­to­vi­nu? Zbog če­ga?

Sve ove pla­tne me­to­de već pos­to­je pa­ra­lel­no u glo­bal­noj pla­tnoj in­dus­tri­ji, a nji­hov udeo na po­je­di­nim trži­šti­ma po­sle­di­ca je fak­to­ra kao što su o­tvo­re­nost trži­šta pre­ma ino­va­ci­ja­ma i op­šti eko­nom­ski u­slo­vi. Keš ni­je sa­mo glav­ni kon­ku­rent kar­ti­ca­ma i mo­bil­nim pla­ća­nji­ma, već ima po­gu­ban uti­caj po eko­no­mi­je drža­va, zbog či­nje­ni­ce da si­va eko­no­mi­ja ras­te s ve­ćom upo­tre­bom ne­tran­spa­ren­tnih go­to­vin­skih pla­ća­nja, ta­ko da po­sma­tra­no s te stra­ne, da, bi­lo bi ve­oma efi­ka­sno na ra­zli­či­tim ni­vo­ima i­zgra­di­ti svet bez ke­ša.

Vre­me­nom su pla­tne kar­ti­ce pos­ta­le sas­tav­ni deo ži­vo­ta za o­gro­man broj lju­di i kar­ti­čar­ska in­dus­tri­ja nas­ta­vi­će da uvo­di ino­va­ci­je ka­ko bi ko­ri­sni­ci ima­li po­bolj­ša­no pla­tno is­kus­tvo, ka­ko u po­gle­du mo­gu­ćnos­ti pris­tu­pa ta­ko i u po­gle­du do­da­tnih po­go­dnos­ti ko­je već do­la­ze uz kar­ti­ce. Ta­ko­đe, pos­to­ji još je­dna veoma va­žna mo­gu­ćnost za ra­zvoj – za 2,9 mi­li­jar­de lju­di ko­ji su fi­nan­sij­ski us­kra­će­ni, mo­bil­ni te­le­fo­ni i pri­pejd kar­ti­ce pred­stav­lja­ju ključ za fi­nan­sij­sku in­klu­zi­ju u zva­ni­čne to­ko­ve nov­ca, što za­u­zvrat ko­ris­ti priv­re­da­ma či­ta­vih ze­ma­lja.

Po­sma­tra­ju­ći po­zi­ci­ju mo­bil­nih pla­ća­nja, po­prav­lja se stav po­tro­ša­ča pre­ma nji­ma, pa je 2014. go­di­ne 94 od­sto ra­zgo­vo­ra na dru­štve­nim mre­ža­ma ši­rom sve­ta na ovu te­mu bi­lo po­zi­tiv­no. Uz stal­ni te­hno­lo­ški na­pre­dak, mo­že­mo re­ći da će mo­bil­ni te­le­fo­ni ima­ti po­dje­dna­ko ili još zna­čaj­ni­ju ulo­gu u ži­vo­ti­ma lju­di u bu­du­ćnos­ti. Kao ilus­tra­ci­ju za to, re­ći ću da se oče­ku­je da će dva od tri te­le­fo­na bi­ti o­prem­lje­ni NFC te­hno­lo­gi­jom do 2018. go­di­ne, što će ih uči­ni­ti po­go­dnim za ku­po­vi­nu u po­kre­tu, a mi već sa­ra­đu­je­mo s ban­ka­ma, te­hno­lo­škim kom­pa­ni­ja, mo­bil­nim ope­ra­to­ri­ma i pro­i­zvo­đa­či­ma mo­bil­nih te­le­fo­na i u 22 ev­rop­ske zem­lje ima­mo vi­še od 70 ak­tiv­nih mo­bil­nih NFC pro­je­ka­ta. Da­kle, da su­mi­ram, vrlo je ve­ro­va­tno da će keš, kar­ti­ce i mo­bil­na pla­ća­nja nas­ta­vi­ti „ko­ha­bi­ta­ci­ju“, ali tre­nu­tni po­ka­za­te­lji go­vo­re da će keš ve­ro­va­tno gu­bi­ti na zna­ča­ju u ko­rist si­gur­ni­jih i prak­ti­čni­jih re­še­nja.

Pročitajte i:  Mastercard istraživanje Sportski ekonomski indeks 2023. - Potrošnja na sportsku opremu porasla za 37 odsto

Da li kom­pa­ni­ja Mas­ter­Card pla­ni­ra ne­ke no­ve pro­i­z­vo­de ko­je bi po­nu­di­la sve­tu ili mo­žda Srbi­ji?

Na­ma su ra­zvoj sav­re­me­nih te­hno­lo­ških re­še­nja i nji­ho­va im­ple­men­ta­ci­ja u za­is­ta je­dnos­tav­na, si­gur­na i prak­ti­čna re­še­nja od su­štin­ske va­žnos­ti, dok kon­kre­tni pro­i­zvo­di i u­slu­ge ko­ji se im­ple­men­ti­ra­ju na po­je­di­nim trži­šti­ma za­vi­se od u­slo­va na tim trži­šti­ma. Je­dno od na­ših re­še­nja ko­je do­bi­ja na zna­ča­ju ši­rom sve­ta jes­te MasterPass, je­di­na di­gi­tal­na plat­for­ma na sve­tu ko­ja eli­mi­ni­še po­tre­bu za uno­še­njem de­talj­nih in­for­ma­ci­ja o pla­ća­nji­ma i sla­nju pri­li­kom sva­ke ku­po­vi­ne, či­me se po­je­dnos­tav­lju­je i u­brza­va pro­ces ku­po­vi­ne pre­ko bi­lo kog ure­đa­ja sa in­ter­net ko­nek­ci­jom.

U cen­tral­noj i is­to­čnoj Ev­ro­pi pos­te­pe­no se uvo­di MasterPass i re­zul­ta­ti su obe­ća­va­ju­ći – na pri­mer, ova u­slu­ga lan­si­ra­na je u Če­škoj u no­vem­bru 2014. go­di­ne i sa­mo u prvom me­se­cu od uvo­đe­nja obav­lje­no je vi­še od 8.000 tran­sak­ci­ja pu­tem MasterPass u­slu­ge, a MasterCard Mobile nov­ča­nik pre­uzet je vi­še od 6.000 pu­ta, dok je u Polj­skoj MasterPass lan­si­ran u ju­lu 2014. go­di­ne i sa­da ga vi­še od 50 od­sto on­lajn pro­dav­ni­ca nu­di kao op­ci­ju za pla­ća­nje.

Ta­ko­đe ula­zi­mo u par­tner­stvo s vo­de­ćim svet­skim kom­pa­ni­ja­ma sa ci­ljem ra­zvo­ja ino­va­tiv­nih pla­tnih re­še­nja. Pro­šle go­di­ne, u­slu­ga Apple Pay lan­si­ra­na je u SAD, dok su Samsung Pay i Android Pay na­jav­lje­ni za ovu go­di­nu. Sve te plat­for­me u­klju­ču­ju ve­li­ke pla­tne mre­že i ban­ke i­zda­va­oce i na taj na­čin omo­gu­ća­va­ju pris­tup o­grom­nom bro­ju po­tro­ša­ča i trgo­va­ca, ali što je još va­žni­je, gra­de si­gur­no i je­dnos­tav­no pla­tno is­kus­tvo, pri­la­go­đe­no po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka.

U kom­pa­ni­ji MasterCard sve­sni smo da je u­sva­ja­nje no­vih te­hno­lo­gi­ja pos­te­pen pro­ces i za­to ne mo­gu da na­ga­đam oko ta­čnog da­tu­ma ka­da će no­va re­še­nja bi­ti im­ple­men­ti­ra­na u Srbi­ji i sve­tu, ali ka­da god do­đe do im­ple­men­ta­ci­je ne­ke te­hno­lo­gi­je ili u­slu­ge, to se de­ša­va u­pra­vo u tre­nut­ku ka­da je trži­šte zre­lo za to ka­ko bi ko­ri­sni­ci mo­gli da is­ku­se mak­si­mum po­go­dnos­ti re­še­nja ko­je se im­ple­men­ti­ra.

Pročitajte i:  Mastercard istraživanje Sportski ekonomski indeks 2023. - Potrošnja na sportsku opremu porasla za 37 odsto

Da li je, po va­šem mi­šlje­nju, bu­du­ćnost auten­ti­fi­ka­ci­je pla­ća­nja u ko­ri­šće­nju bi­ome­trij­skih po­da­ta­ka ili lo­zin­ke i PIN‑a?

PIN ko­do­vi pos­to­je već du­gi niz go­di­na i oni su pro­ve­re­no sred­stvo za za­šti­tu pla­tnih kar­ti­ca u fi­zič­kom o­kru­že­nju ka­da se s nji­ma pra­vil­no pos­tu­pa, o­dno­sno ka­da se oni ne oda­ju dru­gi­ma i ka­da se pam­te umes­to da se za­pi­su­ju na pa­pi­ru i ta­ko no­se u nov­ča­ni­ku. S no­vim pla­ća­nji­ma, do­šle su i on­lajn ši­fre, i u tom se­gmen­tu po­me­nuo bih na­šu u­slu­gu MasterCard SecureCode, je­din­stve­ni kod ko­ji se ge­ne­ri­še pri­li­kom pla­ća­nja kod on­lajn trgo­va­ca ko­ji učes­tvu­ju u ovom pro­gra­mu i ko­ji os­ta­je i­zme­đu ko­ri­sni­ka i nje­go­ve fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je, či­me se ri­zik od zlo­upo­tre­be tran­sak­ci­je svo­di na mi­ni­mum. Bi­ome­trij­ska pla­ća­nja su nov si­gu­ran na­čin pla­ća­nja ko­ri­šće­njem li­čnih ka­rak­te­ris­ti­ka ko­je se ne mo­gu imi­ti­ra­ti, kao što su oti­sak prsta ili ske­ni­ra­nje ze­ni­ce, ili čak ot­ku­ca­ji srca. Pro­šle go­di­ne bi­la su dva zna­čaj­na po­ma­ka u toj o­blas­ti – lan­si­ra­nje Zwipe MasterCard kar­ti­ce, prve bes­kon­tak­tne kar­ti­ce na sve­tu ko­ja sa­drži in­te­gri­sa­ni sen­zor za oti­sak prsta, i  Apple Payu­slu­ge, ko­ja ta­ko­đe ko­ris­ti auten­ti­fi­ka­ci­ju pu­tem otis­ka prsta. Iza­zov za ce­lu in­dus­tri­ju u to­me je da se i­zvu­ku lek­ci­je iz ra­zli­či­tih re­še­nja u ko­ji­ma je bi­ome­tri­ja već pri­me­nje­na iIi da se auten­ti­fi­ka­ci­ja po­di­gne na vi­ši ni­vo, u ko­rist ma­sov­nog trži­šta ši­rom sve­ta. Dok bi­omet­rij­ska auten­ti­fi­ka­ci­ja po­la­ko pos­ta­je mainstream, od klju­čne je va­žnos­ti da stal­nim ino­va­ci­ja­ma uvek bu­de­mo je­dan ko­rak is­pred pre­va­ra­na­ta, in­sis­ti­ra­ju­ći na si­gur­nos­ti i be­zbe­dnos­ti ko­ji su u cen­tru na­šeg po­slo­va­nja.

Ka­da se oče­ku­je da mo­bil­no pla­ća­nje pos­ta­ne dos­tu­pno i u Srbi­ji?

Ne mo­že­mo da pre­dvi­đa­mo ta­čan da­tum, ali za­do­volj­ni smo ra­zvo­jem bes­kon­tak­tnog pla­ća­nja, ko­je kao što sam re­kao, pred­stav­lja o­sno­vu za im­ple­men­ta­ci­ju mo­bil­nog pla­ća­nja. I da­lje će­mo ra­di­ti sa svo­jim par­tne­ri­ma u in­dus­tri­ji ka­ko bi mo­bil­no pla­ća­nje i dru­ga na­pre­dna re­še­nja pos­ta­la dos­tu­pna gra­đa­ni­ma Srbi­je.

www.mastercard.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,