BIZIT 2022

Des­ktop kao ser­vis: nova/stara filozofija korišćenja računara

Umes­to moćnih računa­ra na sva­kom sto­lu u kan­ce­la­ri­ji, Da­aS (Des­ktop as a Ser­vi­ce) mo­del po­dra­zu­me­va da ko­ri­sni­ci ima­ju je­dnos­tav­ne ra­dne sta­ni­ce, a da su nji­ho­vi računa­ri vir­tu­eli­zo­va­ni i sme­šte­ni u clo­ud. Gde god da se ko­ri­snik nađe, nje­gov računar i nje­go­vi po­da­ci su la­ko
dos­tu­pni. Za ma­le fir­me i star­ta­pe ovo je eko­nom­ski ve­oma is­pla­tiv mo­del, pa ćemo upo­zna­ti nje­go­ve pre­dnos­ti i o­gra­ničenja.

PCPress.rs Image

Sva­ki me­na­džer po­že­leo je ba­rem je­dnom da ima veću flek­si­bil­nost u po­slu i da je u sta­nju da brže do­no­si o­dlu­ke. Ovo je di­gi­tal­no do­ba, računa­ri su na­ša sva­ko­dne­vi­ca i ne­op­ho­dno sred­stvo za rad. Ku­po­vi­na uređaja mo­že bi­ti slo­žen pro­ces, u za­vi­snos­ti od kom­pa­ni­je u ko­joj ra­di­te, a ponekad i pra­va noćna mo­ra ka­da je vaš bu­džet li­mi­ti­ran. Tu na sce­nu stu­pa Da­aS – Desktop as a Service. On ve­ro­va­tno neće u pu­noj me­ri za­ži­ve­ti na Enterprise ni­vou (ma­da se i o to­me mo­že dis­ku­to­va­ti), ali ka­da je reč o ma­njim fir­ma­ma, star­ta­pi­ma ili po­slo­va­nju je di­na­mično i ko­ga karakteriše kra­tak ži­vo­tni ci­klus pro­jek­ta, DaaS je te­ma vre­dna o­zbilj­nog ra­zmi­šlja­nja.

Računar u o­blaku

DaaS je vir­tu­el­ni desktop računar ko­ji ra­di pod Windows ili Linux ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i hos­to­van je neg­de u cloud‑u. Na nje­ga mo­že­te da se ko­nek­tu­je­te po­moću bi­lo kog uređaja ili plat­for­me, pod pa­ro­lom Anytime, anywhere, any device. Dru­gim rečima, lo­kal­ni uređaj vam slu­ži is­ključivo kao pro­zor da bis­te do­šli do svo­jih (u­glav­nom) a­pli­ka­ci­ja i po­da­ta­ka. Sho­dno to­me ka­kva su vam ma­ši­na i so­ftver na njoj po­tre­bni, pret­pla­ta se kreće od 10 do 100 do­la­ra po ko­ri­sni­ku me­sečno.

PCPress.rs Image

Za­što da se­li­te va­šu in­fras­truk­tu­ru u cloud? Ra­zlo­zi su broj­ni, ali pre sve­ga po­dra­zu­me­va­ju sma­nje­nje i op­ti­mi­za­ci­ju tro­ško­va, po­što plaćate sa­mo ono što ko­ris­ti­te i dok ga ko­ris­ti­te. Ne mo­ra­te vi­še to­li­ko da vo­di­te računa o be­zbe­dnos­ti po­da­ta­ka, firewall‑u, o­drža­va­nju har­dve­ra, ažu­ri­ra­nju a­pli­ka­ci­ja, backup‑u i slično, jer o sve­mu to­me bri­ne ne­ko dru­gi umes­to vas. Sta­tis­ti­ka ka­že da je broj kom­pa­ni­ja ko­je outsource‑uju tra­di­ci­onal­ni IT u opa­da­nju u o­dno­su na one ko­je outsource‑uju cloud ser­vi­se. Ta­kođe, oko 50 od­sto za­po­sle­nih ko­ris­ti svo­je uređaje za rad ili pris­tup po­slov­nim po­da­ci­ma, ta­ko da DaaS pred­stav­lja Bring your own device koncept do­ve­den do sav­ršen­stva. Uko­li­ko i­zgu­bi­te uređaj ili vam se on po­kva­ri, ne­ma ni­ka­kvog pro­ble­ma, jer svo­jim a­pli­ka­ci­ja­ma i po­da­ci­ma na cloud‑u mo­že­te pris­tu­pi­ti pre­ko bi­lo kog dru­gog uređaja. Pra­vo pris­tu­pa re­ša­va se u par kli­ko­va.

Pročitajte i:  Logitech i Tencent Games razvijaju cloud-baziranu ručnu konzolu

Ka­da pra­vi­te kal­ku­la­ci­ju ko­li­ki pros­tor je po­tre­ban za va­šu fir­mu, DaaS je u sta­nju da tran­sfor­mi­še bi­znis u mo­bil­nu kan­ce­la­ri­ju jer lju­di ni­su ve­za­ni za lo­kal­nu in­fras­truk­tu­ru. Si­gur­no će za mno­ge pred­stav­lja­ti pra­vo olak­ša­nje činje­ni­ca da ne­ma ka­blo­va, ser­ve­ra i dru­ge IT o­pre­me, po­što Da­aS u­slu­gom sma­nju­je­te broj ka­blo­va do 77 od­sto, a power i cooling do 54 od­sto. U za­vi­snos­ti od to­ga čime se ba­vi­te, mo­že vam bi­ti do­vo­ljan sa­mo kva­li­te­tan Wi‑Fi, uređaj po­moću ko­ga pris­tu­pa­te cloud‑u (desktop, ta­blet, lap­top i slično) te In­ter­net link. Vir­tu­el­ni računa­ri su um­re­že­ni i de­le is­te re­sur­se: pros­tor, a­pli­ka­ci­je, des­ktop, štam­pače itd. Ah da, štam­pač će ipak pos­to­ja­ti u lo­ka­lu.

Pro­vaj­de­ri i plat­forme

Ko­ri­sničko is­kus­tvo mo­že bi­ti ve­oma ra­zličito, u za­vi­snos­ti od to­ga za kog DaaS proj­va­de­ra i plat­for­mu se o­dlučite. Pro­vaj­der po­sre­du­je i­zmeđu vas i plat­for­me ko­ja se na­la­zi s dru­ge stra­ne i ko­ja, u kraj­njoj li­ni­ji, mo­že bi­ti i obična vir­tu­el­na ma­ši­na hos­to­va­na na Microsoft Azure ko­joj pris­tu­pa­te pre­ko RDP kli­jen­ta. Ta­kođe, obe­zbeđuje ne­op­ho­dnu in­fras­truk­tu­ru (Enterprise Data Center) ka­ko bi se osi­gu­ra­le vrhun­ske per­for­man­se, bandwidth, be­zbe­dnost i re­dun­dan­tnost. Na trži­štu po­slu­je ve­li­ki broj kom­pa­ni­ja ko­je nu­de ove u­slu­ge, a među nji­ma su Amazon Web Services (AWS) Workspaces, VMware Horizon Da­aS, Microsoft Azure Remote Desktop Services, Citrix Virtual Apps and Desktops, dinCloud

Pročitajte i:  Intervju: Nenad Aleksić, VMware - Inovacije su imperativ

PCPress.rs Image

Pret­pla­ta vam da­je flek­si­bil­nost da u ho­du me­nja­te plan i ot­ka­zu­je­te/do­da­je­te ko­ri­sni­ke, po­jačate har­dver na vir­tu­el­nim ma­ši­na­ma ka­da je po­tre­bno, da in­sta­li­ra­te i bri­še­te a­pli­ka­ci­je u ho­du… sve u sve­mu, da plaćate sa­mo ono što vam je po­tre­bno i ko­li­ko ko­ris­ti­te. Tro­šak ko­ji bi išao na capex (capital expenditure) sa­da mo­že­te da pre­dvi­di­te i da ga sta­vi­te na opex (operational expenditure). Pos­to­je i custom mo­de­li gde je mo­guće za va­še ko­ri­sni­ke una­pred de­fi­ni­sa­ti a­pli­ka­ci­je ko­je do­la­ze pre­din­sta­li­ra­ne za njih, da li ima­ju lo­kal­na a­dmin pra­va itd.

Bez ob­zi­ra na to što je u pi­ta­nju vir­tu­el­na ma­ši­na ko­ja je po pri­ro­di i svo­jim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma u star­tu brža od većine fi­zičkih, da bis­te ima­li pun do­živ­ljaj da ra­di­te na svom uređaju umes­to na cloud‑u, običan RDP kli­jent i pro­vaj­de­ri ko­ji nu­de u­slu­ge ba­zi­ra­ne sa­mo na nje­mu ve­ro­va­tno neće bi­ti do­volj­ni. Vre­me od­zi­va je kri­tično, pa uko­li­ko vaš po­sao ni­je obična kan­ce­la­rij­ska pri­me­na (Word, OpenOffice…), mo­raćete da se o­pre­de­li­te za pro­vaj­de­ra ko­ji ima vrhun­sku in­fras­truk­tu­ru i ko­ji čak i na low‑bandwidth mo­bil­nim mre­ža­ma ga­ran­tu­je mak­si­mal­ne per­for­man­se.

Da­aS u praksi

Os­ta­je još da na pri­me­ru je­dnog od pro­vaj­de­ra o­bja­sni­mo ka­ko ser­vis fun­kci­oni­še. Citrix Service Provider ar­hi­tek­tu­ra hos­to­va­na je u Cloud Cisco Unified Data Center (UDC) i po­moću Advanced Citrix HDX te­hno­lo­gi­je op­ti­mi­zu­je ko­ri­sničko is­kus­tvo na o­sno­vu bandwidth‑a mre­že ko­ju u tom tre­nut­ku ko­ris­ti­te i uređaja s ko­ga pris­tu­pa­te vir­tu­el­nom desktop‑u. Za ve­zu i­zmeđu vas i cloud‑a za­du­žen je Citrix Cloud Connector ko­ji se kao kli­jent in­sta­li­ra na sve ma­ši­ne i slu­ži kao si­gu­ran ka­nal za ko­mu­ni­ka­ci­ju, ta­ko da vam ni­je po­tre­ban do­da­tan VPN ili IPsec tu­nel.

PCPress.rs Image

Bez ob­zi­ra na to da li je desktop, lap­top ili običan ta­blet, lju­di že­le da nji­hov po­sao ne za­vi­si od to­ga i da su u sta­nju da i naj­kom­plek­sni­je po­slo­ve zav­rše gde god se na­la­ze i na čemu ra­de. Ovo su vrlo kom­plek­sni za­hte­vi i po­tre­b­na je vir­tu­el­na in­fras­truk­tu­ra ko­ja je u sta­nju da is­po­ruči vi­deo i sli­ke u vi­so­koj re­zo­lu­ci­ji, ani­ma­ci­je i ren­de­ring 3D ma­te­ri­ja­la bez zas­to­ja, glas bez dis­tor­zi­je itd. Sa­držaj se spa­ku­je u pa­ke­te ko­ji se s dru­ge stra­ne po­moću Cloud Connector‑a de­kom­pre­su­ju i ko­ri­sni­ku da­ju pun do­živ­ljaj u re­al­nom vre­me­nu. U cloud mo­že­te da mi­gri­ra­te čak i va­šu te­le­fon­sku cen­tra­lu, in­te­gri­še­te je s Microsoft Skype for Business‑om, ta­ko da za­po­sle­ni mo­gu da ko­ris­te te­le­fo­ni­ju kao da su u lo­ka­lu bez ob­zi­ra gde se u tom tre­nut­ku na­la­ze.

Pročitajte i:  Logitech i Tencent Games razvijaju cloud-baziranu ručnu konzolu

Uko­li­ko se ba­vi­te audio‑vi­deo pro­duk­ci­jom i po­tre­bne su vam per­for­man­se na­me­nje­ne pro­fe­si­onal­ci­ma, za­ku­pićete plan ko­ji u­ključuje HDX 3D te­hno­lo­gi­ju ka­ko bis­te pre­va­zi­šli mo­guće pro­ble­me u­sled spo­re ko­nek­ci­je i de­kom­pre­si­je sli­ke. S ob­zi­rom na to da se vaš des­ktop na­la­zi u cloud‑u i da je dos­tu­pan 24/7, Citrix NetScaler – Application Delivery Controller ba­lan­si­ra op­te­rećenje L4‑7 na o­sno­vu tri me­ha­ni­zma: lo­ka­ci­ja, re­pli­ka­ci­ja i load balancing, a sve to ka­ko bi se osi­gu­ra­le naj­bo­lje per­for­man­se i po­u­zda­nost a­pli­ka­ci­ja. Da ne bu­de baš sve sav­rše­no, os­ta­ju ne­ke sum­nje ve­za­ne za color management u vir­tu­el­nom o­kru­že­nju, jer je pi­ta­nje u ko­joj se me­ri mo­gu ka­li­bri­sa­ti uređaji pre­ko RDP kli­jen­ta.

PCPress.rs Image

Još u uvo­du is­ta­kli smo da ni­je re­al­no da će DaaS u sko­ri­je vre­me za­ži­ve­ti u enterprise po­slo­va­nju jer pos­to­je pre sve­ga pre­pre­ke u vi­di kor­po­ra­tiv­nih bezbednosnih s­tan­dar­da. Do­ne­kle se ovo mo­že re­gu­li­sa­ti kroz o­dređene custom mo­de­le, ali to značaj­no utiče na tro­šak pa se pos­tav­lja pi­ta­nje is­pla­ti­vos­ti. Za sve os­ta­lo, na­ročito uko­li­ko je timeline va­šeg pro­jek­ta ma­nji od 12 me­se­ci, DaaS pred­stav­lja re­al­nu al­ter­na­ti­vu fi­zičkoj in­fras­truk­tu­ri i pro­zor kroz ko­ji za­is­ta mo­že­te da gle­da­te u svet.

Autor: Damir Jović

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,