BIZIT 2022

Deset stvari koje smo naučili o oblaku…do sada

Cloud tehnologija pruža velike mogućnosti, ali postavlja i velike izazove. Previše izbora i kompleksnost koja ih prati može da zbuni. Neke poznate činjenice pomoći će da stvari sagledate s prave strane.

PCPress.rs Image

#1 NIJE BITNO „DA LI“ NEGO „KAKO“ KORISTIMO CLOUD

O­blak je „sa­mo“ alat, a ne kraj­nji cilj sam po se­bi. Is­ti­na, pri­lično moćan alat. Za­pra­vo, o­blak je plat­for­ma — sa o­dličnim per­for­man­sa­ma za većinu po­tre­ba, mo­gućnošću pro­me­ne re­sur­sa, plaćanju po po­tro­šnji, vi­so­kom po­u­zda­nošću i la­koj upo­tre­bi. Ali u su­šti­ni, kao i sva­ki alat, cloud je sa­mo sred­stvo. Pra­va vre­dnost le­ži u načinu pri­me­ne i do­bi­je­nom re­zul­ta­tu.

#2 PRIMARNA SVRHA OBLAKA NIJE NIŽA CENA, NEGO MANJE BRIGE

U sve­tu glo­ba­li­za­ci­je, brzog teh­no­lo­škog na­pret­ka i i­zra­že­ne kon­ku­ren­tnos­ti, ak­ce­nat bi­zni­sa je fo­kus na ono što je stvar­no va­žno za va­še po­slo­va­nje, i outsourcing‑u sve­ga os­ta­log. U tom smi­slu, IT in­fras­truk­tu­ra te­ško da za­uzi­ma „stvar­no va­žno“ mes­to. IT in­fras­truk­tu­ra se da­nas „po­dra­zu­me­va“ i ne pru­ža kon­ku­ren­tsku pre­dnost (engl. commodity). Način na ko­ji se ona upo­tre­blja­va mo­že di­fe­ren­ci­ra­ti kom­pa­ni­ju na trži­štu, i to je ono čime bi­znis tre­ba da se ba­vi.

Pročitajte i:  mts eFakture – prvi korak ka digitalizaciji poslovanja

#3 I JAVNI I PRIVATNI, TJ. HIBRIDNI OBLAK JE OČIGLEDNO REALNOST

Ba­rem u na­re­dnih pet do de­set go­di­na. Neće oči­gle­dno sve a­pli­ka­ci­je preći na jav­ni o­blak, kao što se pre par go­di­na pom­pe­zno na­jav­lji­va­lo. Iz mno­go ra­zlo­ga mo­že se pre­fe­ri­ra­ti sop­stve­na in­fras­truk­tu­ra: kon­tro­la, per­for­man­se, re­gu­la­ti­va, du­go­ročno ni­ži TCO za a­pli­ka­ci­je s pre­dvi­di­vom po­tro­šnjom.

#4 PRILIKOM MIGRACIJE TREBA KRENUTI OD JEDNOSTAVNIJIH, MANJE BITNIH APLIKACIJA

Ta­ko se sma­nju­je po­slov­ni ri­zik i omo­gućava za­po­sle­ni­ma da se na­vi­knu na no­vo o­kru­že­nje.

PCPress.rs Image

#5 PRELAZAK NA CLOUD, IAKO POSTEPEN, TREBA DA BUDE PLANIRAN

Pre­la­zak na o­blak znači da ima­mo još ma­nje kon­tro­le ne­go ra­ni­je. I to je sa­svim u re­du. Sa­mo se tre­ba upo­zna­ti s no­vim o­kru­že­njem — u­prav­ljačkim por­ta­lom, mo­ni­to­rin­gom, načinom kon­tro­le tro­ško­va. Do­da­tno, ne­op­ho­dna je pro­me­na pris­tu­pa i pro­ce­sa ra­da ka­ko bi se o­blak us­pe­šno pri­hva­tio u kom­pa­ni­ji.

#6 NISU SVI OBLACI ROĐENI JEDNAKI

Do sa­da su svi čuli za fa­mo­zna tri mo­de­la ko­rišćenja o­bla­ka: IaaS, Pa­aS, Sa­aS. Unu­tar tih mo­de­la pos­to­ji be­zbroj va­ri­ja­ci­ja, u za­vi­snos­ti od pro­vaj­de­ra. Bi­raj­te u skla­du s po­tre­ba­ma.

Pročitajte i:  Dan D za e-fakture

#7 DRUGI INOVIRAJU, VI KORISTITE

Još je­dna le­po­ta o­bla­ka jes­te u to­me što pro­vaj­der ne sa­mo da bri­ne za o­bnav­lja­nje i ažu­ri­ra­nje har­dve­ra i so­ftve­ra ko­ji pru­ža­ju o­snov­ni ser­vis ne­go i kon­ti­nu­ira­no o­bjav­lju­je no­ve ser­vi­se (npr. AI al­go­ri­tmi, nosql ba­za, …) ko­ji su sprem­ni za va­še ko­rišćenje „na klik“. Sve i da ste IT kom­pa­ni­ja, te­ško da bis­te is­pra­ti­li di­na­mi­ku ino­va­ci­ja je­dnog AWS‑a. A šta tek kom­pa­ni­je ko­ji­ma IT ni­je fo­kus mo­gu da očeku­ju?

#8 LEŽERNOST I MANJAK KONTROLE MOGU SKUPO DA KOŠTAJU

PCPress.rs ImageSvi smo čuli ho­ror priče o enor­mnim AWS računi­ma na kra­ju me­se­ca. Pro­blem je što u­glav­nom pla­ni­ra­mo ka­ko da mi­gri­ra­mo pos­to­jeće a­pli­ka­ci­je i ser­vi­se na cloud, ali ma­lo ra­zmi­šlja­mo šta ćemo ra­di­ti na­kon to­ga. Inače, je­dan od glav­nih iza­zo­va u IT‑ju da­na­šnji­ce jes­te ne­dos­ta­tak vi­dlji­vos­ti, cen­tra­li­za­ci­je i sa­mim tim u­prav­lji­vos­ti. U sve­tu o­bla­ka ovaj pro­blem je još i­zra­že­ni­ji. Za­to bi tre­ba­lo ko­ris­ti­ti ala­te za nad­gle­da­nje is­ko­rišćenja i kon­tro­lu tro­ško­va.

#9 CLOUD JE SIGURNIJI OD SOPSTVENE DATA CENTAR INFRASTRUKTURE

Ba­rem u većini slučaje­va. Lo­gi­ka je je­dnos­tav­na — cloud pro­vaj­de­ri ima­ju zna­tno bo­lju te­hničku ek­sper­ti­zu i veće is­kus­tvo. U­sled ve­li­kog bro­ja ko­ri­sni­ka i ne­i­zbe­žnih in­ci­de­na­ta ko­je su ima­li, nji­hov sis­tem je evo­lu­irao i „ojačao“ vi­še ne­go što bi data cen­tar bi­lo ko­je kom­pa­ni­je mo­gao.

Pročitajte i:  Schneider Electric: Fizička bezbednost data centara

#10 CLOUD NIJE NASTAO PREKO NOĆI

Kon­cept utility računar­stva nas­tao je još počet­kom 60‑ih go­di­na. Tada su ra­zvi­ja­ne i usav­rša­va­ne te­hni­ke „de­lje­nja vre­me­na“ i vir­tu­eli­za­ci­je pro­ce­sa na Mainframe računa­ri­ma. Počet­kom 70‑ih već smo ima­li ko­mer­ci­jal­nu upo­tre­bu vir­tu­el­nih ma­ši­na na IBM S/370 računa­ri­ma. Ta­ko da cloud sto­ji na „ra­me­ni­ma ve­li­ka­na“, tj. mainframe ere, kao i is­tra­ži­vača i in­že­nje­ra ko­ji su ga ra­zvi­ja­li.

Korisne adrese:

www.net­cast.rs
kosebojiklaudajos.rs

Autor: Goran Martić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,