TrendMicro

Dže­pni 3G ru­ter

PCPress.rs Image3G ru­te­ri ni­su ne­ka no­vost, ali dok većina mo­de­la pred­stav­lja ne­ku vrstu hi­bri­da ma­log kućnog ru­te­ra ko­me je pri­do­da­ta mo­gućnost po­ve­zi­va­nja na mo­bil­ni In­ter­net, ređe se srećemo s uređaji­ma ko­ji su na­men­ski na­prav­lje­ni ta­ko da bu­du što mo­bil­ni­ji. Je­dan ta­kav bi­ser je D-Link DIR-457, mo­bil­ni ru­ter sa 3G uplink-om i be­žičnim WiFi in­ter­fej­som, o­prem­ljen sop­stve­nom ba­te­ri­jom i mi­ni­ja­tu­ri­zo­van do di­men­zi­ja mo­bil­nog te­le­fo­na.

DIR-457 će vam za­pas­ti za oko i po­že­lećete da ga ima­te, čak i ako vam re­al­no ni­je mno­go po­tre­ban – de­lom zbog svo­je fun­kci­onal­nos­ti, a de­lom i za­to što priv­lači pa­žnju be­lim po­li­ra­nim kući­štem. Ve­lik je po­put mo­der­nog smart te­le­fo­na, s ko­ji­ma de­li još ne­ke sličnos­ti – is­pod po­klop­ca se na­la­zi ba­te­ri­ja na­lik na ba­te­ri­ju te­le­fo­na, po­dno­žja za SIM i Micro SD kar­ti­ce, a sa spolj­ne stra­ne kući­šta je micro USB ko­nek­tor pre­ko ko­ga se po­ve­zu­je računar i pu­ni ba­te­ri­ja. S bočne stra­ne je još je­dan pre­klo­pnik ko­jim se bi­ra re­žim ra­da – ovaj uređaj mo­že da ra­di kao WiFi ru­ter ili kao običan 3G mo­dem. U mo­dem­skom re­ži­mu, DIR-457 se pre­ko USB in­ter­fej­sa po­ve­zu­je na računar na ko­ji se in­sta­li­ra a­pli­ka­ci­ja, čijim po­kre­ta­njem se os­tva­ru­je ve­za sa In­ter­ne­tom. WiFi AP je ta­da is­ključen a čita­va stvar ni­je na­ročito za­nim­lji­va jer je sve pot­pu­no is­to kao i kod 3G mo­de­ma ko­je do­maći mo­bil­ni pro­vaj­de­ri nu­de ko­ri­sni­ci­ma.

U re­ži­mu ru­te­ra uređaj mo­že­te po­ve­za­ti USB ka­blom s računa­rom da bis­te ga po­de­si­li, po­sle čega je on pot­pu­no sa­mos­ta­lan – sta­vi­te ga gde god vam je zgo­dno, a on će se po­ve­za­ti na In­ter­net i u svo­joj oko­li­ni obe­zbe­di­ti WiFi si­gnal. Ovaj in­stant hot-spot obe­zbeđuje i­zlaz na In­ter­net za naj­vi­še 16 kli­je­na­ta – notebook računa­ra, smart te­le­fo­na i dru­gih uređaja ko­ji ima­ju WiFi in­ter­fejs. Žičani LAN se­gment ne pos­to­ji – na ova­ko ma­lom uređaju ni­je bi­lo mes­ta za Ethernet in­ter­fejs.

Za­što je ovo in­te­re­san­tno? DIR-457 mo­že­te da po­ne­se­te sa so­bom i pos­ta­vi­te na bi­lo koje mes­to gde pos­to­ji po­kri­ve­nost mo­bil­nim In­ter­ne­tom – ako ne­ma­te mno­go sreće sa po­kri­ve­nošću mo­bil­nom mre­žom, je­dnos­tav­no ga pos­ta­vi­te ta­mo gde je si­gnal naj­jači, ko­li­ko god to mes­to bi­lo ne­zgo­dno. Iako se po­de­ša­va­nje ru­te­ra mo­že oba­vi­ti pre­ko USB ka­bla i so­ftve­ra ko­ji sti­že u kom­ple­tu, mo­že­te mu pris­tu­pi­ti i na uobičajen način – kroz Web browser. U me­ni­ju pos­to­je una­pred de­fi­ni­sa­na po­de­ša­va­nja za na­še mo­bil­ne pro­vaj­de­re, ali ni­su pot­pu­na, pa ćete ve­ro­va­tno mo­ra­ti ručno da une­se­te pa­ra­me­tre za 3G In­ter­net. WiFi ve­zu je po­želj­no za­šti­ti­ti – po­drža­ne su en­krip­ci­je WEP, WPA i WPA2, kao i tzv. WPS (WiFi Protected Setup) ko­ji omo­gućava brzo po­de­ša­va­nje be­zbe­dne ve­ze uno­še­njem ge­ne­ri­sa­nog PIN-a u kli­jen­tski uređaj.

PCPress.rs ImageOvaj ma­li ru­ter nu­di sve fun­kci­onal­nos­ti ko­je ćete naći kod većine kućnih/SO­HO mo­de­la – firewall, fil­tri­ra­nje po MAC i IP a­dre­sa­ma, po­dršku za DMZ, UPnP, Remote Management itd. Ne­ke od uobičaje­nih fun­kci­onal­nos­ti su o­gra­ničene pra­vi­li­ma ko­ja ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa sa­mim ru­te­rom. Na­ime, do­maći pro­vaj­de­ri mo­bil­nog In­ter­ne­ta po pra­vi­lu da­ju svo­jim ko­ri­sni­ci­ma IP a­dre­se iz pri­va­tnog op­se­ga, i u tom slučaju ru­te­ru je ne­mo­guće pris­tu­pi­ti sa WAN stra­ne (In­ter­ne­ta), pa su Port Forwarding, di­na­mički DNS ser­vi­si, de­mi­li­ta­ri­zo­va­ne zo­ne i sve ono što bis­te že­le­li da ko­ris­ti­te u mre­ži a što se o­sla­nja na ove fun­kci­je, prak­tično ne­upo­tre­blji­vi.

Za ute­hu mo­že da po­slu­ži op­ci­ja File Sharing, ko­ja za­pra­vo ra­di kao ma­li storage ser­ver. Do­da­va­njem Micro SD kar­ti­ce u DIR-457, njen sa­držaj pos­ta­je dos­tu­pan svi­ma u mre­ži po­put de­lje­nog fol­de­ra ili mre­žnog dis­ka u Windows o­kru­že­nju, što ko­ri­sni­ci­ma omo­gućava da de­le, ra­zme­nju­ju i čuva­ju da­to­te­ke na be­zbe­dnom mes­tu.

Mladen Mijatović

D-Link DIR-457
Konektivnost GPRS / EDGE / UMTS / HSPA mobilni Internet, 802.11b/g WiFi, USB interfejs za vezu s računarom
Režimi rada 3G modem (1 klijent) / 3G ruter (16 klijenata)
Odlike Firewall, WPS, deljeni storage na micro SD kartici, UPnP, Port Forwarding, DMZ, dinamički DNS
Dimenzije 110*65*13,6 mm; 103 grama
Cena 210 evra
  www.dlinkadria.eu
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,