ePlaneta

Ekološka i efikasna Epson rešenja za štampu

Moderne kancelarije današnjice dolaze u puno oblika, postaju individualne i mnoge kompanije se utrkuju oko toga kako da učine poslovne prostore boljim mestom za rad. U ovom trenutku, izdvajaju se dva prioriteta – ekologija i efikasnost!

PCPress.rs Image

Uko­li­ko upo­re­di­mo po­slov­ne pros­to­re od pre de­se­tak go­di­na i da­nas, mo­že­mo za­ključiti da je za­is­ta učinjen ne­ve­ro­va­tan na­pre­dak. Kom­pa­ni­je ko­je ula­žu u mo­der­nu ra­dnu sre­di­nu mno­go ener­gi­je po­svećuju i­zbo­ru o­pre­me i re­še­nja unu­tar pros­to­ra ka­ko bi učini­le kan­ce­la­ri­ju što pri­ja­tni­jom, dok s dru­ge stra­ne, pri­da­ju pu­no značaja i efi­ka­snos­ti ko­ja je u skla­dnom ba­lan­su sa eko­lo­gi­jom, ko­ju do­no­se no­ve te­hno­lo­gi­je i re­še­nja. Za­hva­lju­jući kom­pa­ni­ji Epson, čak i po­slo­vi po­put štam­pe pos­ta­ju sav­rše­no us­klađeni s na­ve­de­nim po­tre­ba­ma kom­pa­ni­ja, i uz naj­no­vi­je te­hno­lo­gi­je ko­je Epson us­pe­šno ra­zvi­ja već du­gi niz go­di­na nji­ho­vi pro­i­zvo­di ne utiču na kva­li­tet va­zdu­ha u pros­to­ru, emi­tu­ju do 92 pos­to ma­nje CO2, pro­i­zvo­de 94 pos­to ma­nje ot­pa­da u o­dno­su na la­ser­ske štam­pače i tro­še 96 pos­to ma­nje ener­gi­je, a uz sve to štam­pa­ju i do 3,5 pu­ta brže.

Čist va­zduh, du­ga lju­bav

Kva­li­tet va­zdu­ha u ra­dnom pros­to­ru utiče u ve­li­koj me­ri na ras­po­lo­že­nje, pro­duk­tiv­nost i na kra­ju, sva­ka­ko, zdrav­lje za­po­sle­nih. Ka­ko mno­ge kom­pa­ni­je na glo­bal­nom ni­vou po­svećuju sve veću pa­žnju u­slo­vi­ma u ko­ji­ma za­po­sle­ni ra­de, ta­ko sve veći broj njih za­me­nju­je zas­ta­re­le la­ser­ske štam­pače mo­der­nim inkjet mo­de­li­ma. Za ra­zli­ku od la­ser­skih štam­pača ko­ji stva­ra­ju to­plo­tu pri­li­kom ra­da i emi­tu­ju ozon gas, inkjet mo­de­li ne­ma­ju ap­so­lu­tno ni­ka­kav uti­caj na kva­li­tet va­zdu­ha, a pri­tom ne pro­i­zvo­de to­plo­tu ko­ja ne­po­tre­bno za­gre­va pros­to­ri­ju. Mo­le­kul ozo­na ko­ji la­ser­ski štam­pači ge­ne­ri­šu sas­tav­ljen je od tri ato­ma ki­se­oni­ka, za ra­zli­ku od mo­le­ku­la ki­se­oni­ka ko­ji je sas­tav­ljen od dva ato­ma.

Pro­blem nas­ta­je ka­da udi­še­mo mo­le­ku­le ozo­na ko­ji u plućima o­slo­bađaju po­me­nu­ti treći atom ki­se­oni­ka i ko­ji re­agu­je s mo­le­ku­li­ma na­šeg te­la. Uko­li­ko ozon udi­še­mo to­kom du­žeg pe­ri­oda, jav­lja­ju se bol u gru­di­ma, ka­šalj, ne­dos­ta­tak va­zdu­ha ili dru­ge iri­ta­ci­je. Ka­da su u pi­ta­nju oso­be ko­je pa­te od as­tme ili pre­hla­de, ozon mo­že po­gor­ša­ti nji­ho­vo sta­nje. Ame­rička EPA čak kla­si­fi­ku­je ozon kao tok­sični gas.

Pročitajte i:  Doživite svaki otkucaj ritma u svojoj dnevnoj sobi

Ka­da je u pi­ta­nju u­gljen‑di­ok­sid, inkjet štam­pači ovog ja­pan­skog pro­i­zvođača po­zi­tiv­no utiču na ma­nje za­gađiva­nje ne sa­mo svo­jom ma­njom po­tro­šnjom ener­gi­je u o­dno­su na la­ser­ske štam­pače, već i ka­da je u pi­ta­nju po­tro­šni ma­te­ri­jal. Na­ime, pri­li­kom pro­i­zvo­dnje po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la za Epson inkjet štam­pače stva­ra se čak 92 pos­to ma­nje CO2 emi­si­ja u o­dno­su na pro­i­zvo­dnju po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la za la­ser­ske štam­pače.

PCPress.rs Image

U­šte­da uz efi­ka­snost

Ener­get­ska efi­ka­snost je sva­ka­ko je­dan od pa­ra­me­ta­ra ko­ji je da­le­ko značaj­ni­ji za kom­pa­ni­je i pru­ža u­šte­du ko­ja se mo­že vi­de­ti sva­kog me­se­ca kroz račun za u­tro­še­nu ener­gi­ju. Na ovom po­lju Epson inkjet štam­pači o­dno­se još je­dnu ube­dlji­vu po­be­du nad la­ser­skim štam­pačima. Ne sa­mo da tro­še do 96 pos­to ma­nje elek­trične ener­gi­je u o­dno­su na la­ser­ske štam­pače već i do­da­tno uma­nju­ju po­tro­šnju ener­gi­je ko­ja je po­tre­bna za kli­ma­ti­za­ci­ju pros­to­ra po­što ne ge­ne­ri­šu to­plo­tu kao la­ser­ski štam­pači.

Na­rav­no, ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni ko­ličinu ot­pa­da ko­ju kom­pa­ni­je stva­ra­ju ko­rišćenjem zas­ta­re­lih la­ser­skih štam­pača. Pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je rađeno za po­dručje Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, ako bi sve kom­pa­ni­je pre­šle s ko­lor la­ser­skih štam­pača na Epson‑ove inkjet mo­de­le, bi­lo bi čak 30.000 to­na ot­pa­da ma­nje. Sa Epson inkjet štam­pačima mo­že­te očeki­va­ti do 94 pos­to ma­nje ot­pa­da to­kom ra­dnog ve­ka.

Uz sve na­ve­de­ne eko­lo­ške pre­dnos­ti ne sme­mo za­ne­ma­ri­ti ni one ko­ji di­rek­tno utiču na efi­ka­snost po­slo­va­nja kom­pa­ni­je. Epson‑ovi inkjet mo­de­li iz WorkForce se­ri­je, za­hva­lju­jući PrecisionCore gla­va­ma štam­pača, po­tvrdi­li su ap­so­lu­tnu do­mi­na­ci­ju u kva­li­te­tu, brzi­ni i eko­no­mičnos­ti. Efi­ka­snost, je­dnos­tav­nost i eko­no­mičnost štam­pe kom­pa­ni­ja­ma pru­ža niz pre­dnos­ti u o­dno­su na la­se­re. O­dličan pri­mer je mo­del WorkForce Pro WF‑C579RDTWF, vi­še­na­men­ski RIPS (Replaceable Ink Package System) štam­pač ko­ji bo­ju crpi iz vrećice i ne­ve­ro­va­tno je brz. Na­ime, po­me­nu­tom mo­de­lu za štam­pu prve stra­ni­ce tre­ba sve­ga 4,8 se­kun­di pri crno‑be­loj štam­pi i 5,3 se­kun­de pri štam­pi u bo­ji, iz standby mo­da. Brzi­na štam­pe dos­ti­že 24 stra­ni­ce u mi­nu­tu pri štam­pi u bo­ji i crno‑be­loj štam­pi (ISO brzi­na), a obos­tra­no ske­ni­ra­nje ide brzi­nom od 45 stra­ni­ca u mi­nu­tu. Ve­li­ki ka­pa­ci­tet od 50.000 stra­ni­ca pri crno‑be­loj štam­pi i 20.000 pri štam­pi u bo­ji, i ve­li­ke brzi­ne obos­tra­nog ske­ni­ra­nja, do­no­se izu­ze­tno ni­zak tro­šak vla­sni­štva (TCO). Sve to, na­rav­no, po­ma­že u o­drža­va­nju vi­so­ke pro­duk­tiv­nos­ti.

Pročitajte i:  Epson predstavlja najnoviju evoluciju linearnog inkdžet štampanja bez zagrevanja

I za ma­nje ti­mo­ve

Za ma­nje ti­mo­ve ko­ji že­le mak­si­mal­nu u­šte­du i ve­li­ki obim crno‑be­le štam­pe, Epson nas­tav­lja i s ra­zvo­jem trži­šno us­pe­šne se­ri­je EcoTank štam­pača i vi­še­na­men­skih uređaja s mo­gućnošću do­pu­ne mas­ti­la, na­me­nje­nih kućnim i ma­lim kan­ce­la­ri­ja­ma. Je­dno­boj­ni mul­ti­fun­kcij­ski inkjet uređaj EcoTank M3180 nu­di izu­ze­tno ni­zak TCO i vrlo je je­dnos­ta­van za upo­tre­bu. S kom­ple­tom mas­ti­la ko­ji do­la­zi uz štam­pač mo­guće je od­štam­pa­ti čak do 11.000 stra­ni­ca, a uz to nu­di po­dršku za Wi‑Fi i Ethernet. Brzi­na štam­pe prve stra­ni­ce i­zno­si sve­ga šest se­kun­di.

PCPress.rs Image

O­dličan pri­mer pri­me­ne po­me­nu­tih re­še­nja i pre­dnos­ti ko­je upo­tre­ba Epson‑ovih inkjet štam­pača pru­ža mo­že se vi­de­ti u sklo­pu ek­spe­ri­men­tal­ne stu­di­je ko­ja je spro­ve­de­na pro­šle go­di­ne u lo­kal­noj po­li­cij­skoj sta­ni­ci i sek­to­ru za ci­vil­nu za­šti­tu op­šti­ne Pa­do­va. Na­ime, upo­ređen je mul­ti­fun­kcij­ski štam­pač Epson WorkForce Pro RIPS sa običnim la­ser­skim štam­pačima. Na te­me­lju je­dno­go­di­šnje po­tro­šnje do­bi­je­ni re­zul­ta­ti bi­li su za­pa­nju­jući – la­ser­ski štam­pači stvo­ri­li su 900 kg ot­pa­da, a Epson inkjet štam­pač sa RIPS sis­te­mom uku­pno 148 kg. Is­ti obični la­ser­ski štam­pači ge­ne­ri­sa­li su 5,44 to­na CO2, dok je emi­si­ja CO2 kod Epson WorkForce Pro RIPS uređaja bi­la zna­tno ni­ža – 240 kg to­kom je­dne go­di­ne. Po­red ovih glav­nih pre­dnos­ti, po­ka­za­lo se da je pros­tor ko­ji je ne­op­ho­dan za skla­di­šte­nje po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la mi­ni­ma­lan – 1,3 m2 kod inkjet ­štam­pača, dok la­ser za­hte­va čita­vih 6,1 m2. I na kra­ju – a­dmi­nis­tra­tiv­ni tro­ško­vi su se ra­zli­ko­va­li pri­bli­žno 19.000 ev­ra za go­di­nu da­na, tačni­je: upo­tre­ba la­se­ra ko­šta­la je op­šti­nu uku­pno 21.340 ev­ra za go­di­nu da­na, a uz Epson‑ov RIPS štam­pač u­šte­da je bi­la enor­mna – čak 89 pos­to, tačni­je – tro­šak za štam­pu je za čita­vu go­di­nu i­zno­sio sa­mo 2.249 ev­ra.

Pročitajte i:  Doživite svaki otkucaj ritma u svojoj dnevnoj sobi

E­vo­lu­ci­ja kan­ce­la­ri­je

Kan­ce­la­ri­ja bu­dućnos­ti evo­lu­ira za­hva­lju­jući te­hno­lo­gi­ji i već sa­da upo­tre­bom pra­vih re­še­nja, ko­ja su uve­li­ko dos­tu­pna, ne sa­mo da mo­že­mo učini­ti po­slo­va­nje eko­lo­ški od­go­vor­nim već mo­že­mo pos­tići i ve­li­ke u­šte­de. Re­še­nja kom­pa­ni­je Epson na­me­nje­na su svi­ma, od ma­lih kom­pa­ni­ja s ne­ko­li­ko za­po­sle­nih, do ve­li­kih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji­ma je cilj uma­nje­nje tro­ško­va kroz sve sek­to­re. Ono što je za­je­dničko za sve vrste ko­ri­sni­ka jes­te to da će sva­ka­ko pre­las­kom na ne­ke od po­me­nu­tih inkjet mo­de­la učini­ti ve­li­ki po­mak ka očuva­nju ži­vo­tne sre­di­ne, una­pređenju ra­dnog pros­to­ra i zdrav­lja za­po­sle­nih i u­šte­de­ti ne­ve­ro­va­tne ko­ličine sred­sta­va na du­že sta­ze. De­fi­ni­tiv­na po­be­da, za sve.

Korisna adresa: ep­son.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,