N Central domination

Fi­zička be­zbe­dnost da­ta cen­tra: Enel PS rešenja

U vreme kad i najmanji prekid u poslovnim procesima donosi ozbiljne posledice, organizacije moraju da učine sve što mogu da se obezbede od svih nepredvidivih situacija.

PCPress.rs Image

U o­blas­ti za­šti­te data cen­ta­ra, o­dno­sno in­for­ma­ci­onih sis­te­ma, prvo što pa­da na pa­met je­su ra­zličita so­ftver­ska i har­dver­ska re­še­nja ko­ji­ma se mo­gu za­šti­ti­ti ra­zličiti de­lo­vi in­fras­truk­tu­re. To jes­te je­dan od naj­va­žni­jih ele­me­na­ta za­šti­te, ali priča se tu ne zav­rša­va. Sve veći broj or­ga­ni­za­ci­ja sves­tan je značaja za­šti­te sop­stve­nih po­da­ta­ka i o­dlučuje da se po­sve­ti i fi­zičkoj za­šti­ti svo­jih data cen­ta­ra.

Deo fi­zičke za­šti­te čini kon­tro­la pris­tu­pa va­žnim de­lo­vi­ma in­fras­truk­tu­re, a ve­li­ki, re­kli bi­smo čak i ne­op­ho­dan, ko­rak da­lje jes­te i­zgra­dnja si­gur­nih so­ba ko­je nu­de za­šti­tu data cen­tra od prak­tično bi­lo ko­je vrste na­pa­da ili in­ci­den­ta ko­ji bi mo­gao uni­šti­ti in­fras­truk­tu­ru. To se ne o­dno­si sa­mo na za­šti­tu od ne­ov­lašćenog pris­tu­pa, krađe i van­da­li­zma o­pre­me već i na obe­zbeđiva­nje u slučaju po­ža­ra, pro­do­ra vo­de ili pra­ši­ne, ek­splo­zi­je i uru­ša­va­nja kon­struk­ci­je ge­ne­ral­no, dej­stva opasnih ko­ro­ziv­nih ga­so­va, elek­tro­ma­gne­tnih in­ter­fe­ren­ci­ja…

Ključna reč – mo­du­lar­nost

Kom­pa­ni­ja Enel PS već niz go­di­na s ve­li­kim us­pe­hom re­ali­zu­je in­te­gri­sa­na re­še­nja si­gur­nih so­ba. U pi­ta­nju su mo­du­lar­na re­še­nja ko­ja se pri­la­gođava­ju spe­ci­fičnim po­tre­ba­ma i u­slo­vi­ma po­slo­va­nja sva­ke or­ga­ni­za­ci­je.

Ove mo­du­lar­ne so­be sas­tav­lje­ne su od pa­ne­la ko­ji se mo­gu skla­pa­ti i ras­kla­pa­ti po po­tre­bi, a mo­gu da se u­gra­de u pos­to­jeću zgra­du, da se nji­ho­va im­ple­men­ta­ci­ja pro­jek­tu­je to­kom i­zgra­dnje po­slov­nog o­bjek­ta ili da se po­di­gnu kao ne­za­vi­san o­bje­kat u o­kvi­ru kor­po­ra­tiv­nog kom­plek­sa. U sva­kom slučaju, is­pu­niće svoj za­da­tak da sa­držaj so­be – IT in­fras­truk­tu­ru, čiji naj­vre­dni­ji deo čine po­da­ci – sačuva­ju u ra­zličitim ne­po­volj­nim si­tu­aci­ja­ma.

Pročitajte i:  PANTHEON proslavio 25 godina postojanja

PCPress.rs Image

Mo­du­lar­ni ele­men­ti od ko­jih se pra­ve si­gur­ne so­be na­me­nje­ni su u­gra­dnji u pod, zi­do­ve i krov si­gur­ne so­be, a to­me se do­da­ju vra­ta i ne­op­ho­dni pro­la­zi za elek­trične i ma­šin­ske in­sta­la­ci­je is­tog ili vi­šeg ni­voa za­šti­te.

Si­gur­ne so­be pos­tav­lja­ju se na pret­ho­dno pri­prem­lje­nu rav­nu po­dlo­gu od­go­va­ra­juće no­si­vos­ti, a pra­ve se me­to­dom „su­ve gra­dnje“, po­ve­zi­va­njem pre­fa­bri­ko­va­nih ele­me­na­ta, bez pri­me­ne pro­ce­du­ra ka­rak­te­ris­tičnih za „kla­sičnu“ gra­dnju. Da­kle ne­ma bu­še­nja, sečenja, gle­to­va­nja, krečenja… Ko­rišćenje una­pred na­prav­lje­nih ele­me­na­ta zna­tno po­je­dnos­tav­lju­je pro­jek­to­va­nje i i­zgra­dnju i skraćuje vre­me re­ali­za­ci­je, uz is­tov­re­me­no sma­nje­nje ri­zi­ka. Za­to se kon­struk­ci­ja si­gur­ne so­be brzo mon­ti­ra, a mo­že se i de­mon­ti­ra­ti i pre­ne­ti na dru­gu lo­ka­ci­ju. Mo­guće je mon­ta­žu izves­ti i bez pre­ki­da­nja ra­da IT in­fras­truk­tu­re!

Pri­la­go­dlji­va ve­ličina

Si­gur­ne so­be pred­stav­lja­ju re­še­nja ko­ja se po­dje­dna­ko la­ko pri­la­gođava­ju za­hte­vi­ma i po­tre­ba­ma ma­lih i ve­li­kih pre­du­zeća. Ade­kva­tno za­štićenu in­fras­truk­tu­ru data cen­tra mo­guće je os­tva­ri­ti čak i na pros­to­ru od je­dnog kva­dra­tnog me­tra.

Za po­tre­be kom­pa­ni­ja čija o­pre­ma mo­že da se smes­ti u par or­ma­na, Enel PS ko­ris­ti pro­i­zvo­de iz Mini Data Center se­gmen­ta, što se pre sve­ga o­dno­si na IT se­fo­ve, ko­je je mo­guće „i­zgra­di­ti“ oko pos­to­jećeg re­ka sa mrežnom i drugom o­pre­mom. Ova­kvi mo­du­lar­ni IT se­fo­vi pru­ža­ju is­ti ste­pen za­šti­te kao i mo­du­lar­ne si­gur­ne so­be, ali su fi­zičkim obi­mom pri­la­gođeni ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima.

Pročitajte i:  CRM i CX – dva termina koja u 2022. nikako ne idu jedan bez drugog!

PCPress.rs Image

Kod or­ga­ni­za­ci­ja ko­je se o­pre­de­le za u­gra­dnju si­gur­ne so­be u sop­stve­nom pros­to­ru, mo­guće je obe­zbe­di­ti kom­ple­tno in­fras­truk­tur­no re­še­nje. I to ne sa­mo kao pi­ta­nje „čuva­nja po­da­ta­ka“ već i u do­me­nu pru­ža­nja ade­kva­tnih u­slo­va za rad IT sis­te­ma i nje­go­vu mak­si­mal­nu za­šti­tu u slučaju neke in­ci­den­tne si­tu­aci­je.

Ovo re­še­nje ni­je na­me­nje­no sa­mo kom­pa­ni­ja­ma ko­ji­ma tre­ba pot­pu­no be­zbe­dan sop­stve­ni data cen­tar, već oni­ma ko­je se ba­ve pru­ža­njem u­slu­ga u cloud‑u, pre sve­ga zbog to­ga što dos­tu­pnost i si­gur­nost tih u­slu­ga pred­stav­lja­ju o­sno­vu kva­li­te­ta i trži­šnog us­pe­ha pro­vaj­de­ra. A po­red to­ga mo­že i da pred­stav­lja kon­ku­ren­tsku pre­dnost na sve di­na­mični­jem trži­štu.

Izu­ze­tna flek­si­bil­nost mo­du­lar­nih data cen­ta­ra omo­gućava da oni ras­tu i ra­zvi­ja­ju se za­je­dno s po­tre­ba­ma or­ga­ni­za­ci­je, ta­ko da je u star­tu po­tre­bna in­ves­ti­ci­ja u skla­du s tre­nu­tnim po­tre­ba­ma. Na­rav­no, ka­sni­je pro­ši­re­nje po­dra­zu­me­va da se vo­di računa i o pra­tećim sis­te­mi­ma ko­ji bi ta­kođe tre­ba­lo da bu­du mo­du­lar­no pro­jek­to­va­ni. O­gra­ničenje najčešće pos­tav­lja­ju in­fras­truk­tur­na o­gra­ničenja lo­ka­ci­je, tj. o­bjek­ta u ko­me se data cen­tar na­la­zi. Ali, flek­si­bil­nost se mo­že naći u upo­tre­bi o­tvo­re­nog pros­to­ra oko po­slov­ne zgra­de.

Pročitajte i:  Vesimpex: Fabrika za (blisku) budućnost - Industrijska revolucija 4.0 u praksi

PCPress.rs Image

Fi­nan­sij­ski sek­tor pre­dnjači

Prva si­gur­na so­ba u Srbi­ji u­građena je u je­dnoj ban­ci, a i tre­nu­tno naj­veći broj si­gur­nih so­ba po­se­du­ju u­pra­vo mo­der­ne fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je. Po­za­di­nu ovog tren­da čini, pre sve­ga, po­što­va­nje za­kon­ske re­gu­la­ti­ve i in­ter­nih stan­dar­da u fi­nan­sij­skom sek­to­ru, a va­žan fak­tor pred­stav­lja i to što bi even­tu­al­ni pre­kid ra­da bio izu­ze­tno skup. Ka­ko gle­da­no kroz mo­gući gu­bi­tak po­da­ta­ka, ta­ko i kroz di­rek­tan gu­bi­tak u vi­du ne­os­tva­re­nih tran­sak­ci­ja i in­di­rek­tan gu­bi­tak ko­ji se o­gle­da u ne­za­do­volj­stvu ko­ri­sni­ka i u­gro­ža­va­nju re­pu­ta­ci­je sa­me in­sti­tu­ci­je.

To sve vi­še va­ži i za or­ga­ni­za­ci­je iz dru­gih in­dus­tri­ja. Ne­ret­ko gu­bi­tak po­slov­nih po­da­ta­ka do­vo­di ne sa­mo do zas­to­ja ra­da već i do pro­pas­ti or­ga­ni­za­ci­je. U tom sve­tlu, ap­so­lu­tno je ne­op­ho­dno ura­di­ti sve što mo­že­mo da obe­zbe­di­mo data cen­tar, o­dno­sno IT in­fras­truk­tu­ru, od svih even­tu­al­nos­ti.

PCPress.rs Image

Zadovoljni korisnici

Većinu svojih aktivnosti kompanija Enel PS usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim poslovnim potrebama korisnika. To podrazumeva bavljenje najraznovrsnijim izazovima u obezbeđivanju stabilnosti i kontinuiteta poslovnih procesa, kroz kreiranje inteligentnih rešenja za infrastrukturu data centra. U domenu sigurnih soba, realizovan je veći broj projekata, a među kompanijama i institucijama u kojima su ovi objekti izgrađeni, nalaze se i Narodna banka Srbije, EPS Kragujevac, EPS Beograd, Orion Telekom, UniCredit banka, a tu je i Poreska uprava s kontejnerskim rešenjem za spoljašnju upotrebu.

Korisna adresa: www.enelps.com

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , , , ,