BIZIT 2022

Galaxy Nexus – An­dro­id na delu

PCPress.rs Image

Budi­mo re­al­ni – od ka­da se iPhone po­ja­vio na trži­štu, kroz ne­ko­li­ko ver­zi­ja pos­ta­vio je no­ve stan­dar­de mal­te­ne svih as­pe­ka­ta mo­bil­nih te­le­fo­na, dok su os­ta­li pro­i­zvođači, ka­ko har­dve­ra, ta­ko i ope­ra­tiv­nih sis­te­ma, kas­ka­li. Android te­le­fo­ni su odav­no pre­va­zi­šli iPhone i po bro­ju pro­da­tih pri­me­ra­ka i po har­dver­skim mo­gućnos­ti­ma, ali ni­je­dan mo­del ga ni­je sti­gao u do­me­nu uku­pnog „ko­ri­sničkog is­kus­tva”, ko­je je, u stva­ri, ključan pa­ra­me­tar. Bo­lje reći, ni­je ga do sa­da sti­gao.

So­fter uz har­dver

No­vi Nexus već na prvi po­gled im­pre­si­oni­ra, ma­da pa­žlji­vi­ja ana­li­za po­ka­zu­je da je dos­ta to­ga pre­uze­to sa pret­ho­dnih Samsung Galaxy mo­de­la. Leđa i e­kran su mu bla­go i­zvi­je­ni, te­žak je sa­mo 150 gra­ma i ta­nak kao iPhone 4S, pa o­dlično le­ži u ru­ci. Kući­šte je plas­tično, pa iako je među naj­lep­ši­ma, mo­ra se pri­zna­ti da osećaj vrhun­skog (kao što su me­tal­ni o­kvir iPhone-a ili kev­lar Droid-a) ni­je do kra­ja i­zve­den. Za­hva­lju­jući me­tal­noj unu­tra­šnjoj kon­struk­ci­ji, te­le­fon je vrlo čvrst. S le­ve stra­ne su tas­te­ri za jačinu zvu­ka, a s de­sne tas­ter za u­ključenje i is­ključenje, s tri dis­kre­tne ru­pi­ce na­me­nje­ne (pret­pos­tav­lja­mo) po­ve­zi­va­nju na ne­ku docking sta­ni­cu. Mo­žda je to po­gled u bu­dućnost, ka­da će nam te­le­fon pred­stav­lja­ti je­di­ni računar, pa će bi­ti zgo­dno pri­ključiti spolj­ni mo­ni­tor, tas­ta­tu­ru i još što­šta. S do­nje stra­ne se na­la­ze USB i ko­nek­tor za slu­ša­li­ce. Za­dnja ploča se ski­da, što o­tva­ra pris­tup ba­te­ri­ji i SIM kar­ti­ci.

No­vom Nexus-u za­is­ta ma­lo šta ne­dos­ta­je. Srce uređaja je TI OMAP 4460 ko­ji ra­di na 1,2 GHz u spre­zi sa 1 GB RAM-a. Ve­li­ko i­zne­nađenje je to što ne­ma MicroSD slo­ta, što znači da ne­ma mo­gućnos­ti pro­ši­re­nja flash me­mo­ri­je od 16 ili 32 GB. Tu su svi uobičaje­ni in­ter­fej­si i sen­zo­ri – Bluetooth, WiFi, GPS, kom­pas, ži­ros­kop, ak­ce­le­ro­me­tar, kao i sen­zo­ri za de­tek­ci­ju bli­zi­ne te­la i jačine o­sve­tlje­nja. Ku­ri­ozi­tet su ba­ro­me­tar i NFC čip (Near Field Communication) na­me­njen brzom plaćanju ma­lih vre­dnos­ti i be­zbe­dnoj ra­zme­ni po­da­ta­ka na ma­lim da­lji­na­ma, ko­ji se ov­de zo­ve Android Beam. Na za­dnjoj stra­ni su ka­me­ra od 5 me­ga­pik­se­la s LED o­sve­tlje­njem i zvučnik spi­ker­fo­na, ko­ji bi mo­gao bi­ti i moćni­ji.

Pre­dnjom stra­nom do­mi­ni­ra Super AMO­LED e­kran di­ja­go­na­le 4,65 inča, ko­ji pri­ka­zu­je i­zvan­re­dne bo­je uz ume­re­nu po­tro­šnju elek­trične ener­gi­je. Po­red nje­ga su RGB LED in­di­ka­tor, ko­ji omo­gućava a­pli­ka­ci­ja­ma da si­gna­li­zi­ra­ju do­gađaje kao što su e-mail ili tweet, i to u ve­li­kom di­ja­pa­zo­nu bo­ja (vrlo zgo­dno), zvučnik o­dličnog kva­li­te­ta i ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 1,3 Mp ko­ju ve­ro­va­tno nećete mno­go ko­ris­ti­ti. Lično vo­lim ve­li­ke e­kra­ne, još od HTC HD2, jer omo­gućava­ju „kul­tur­no” čita­nje Web stra­na i knji­ga/tek­sto­va, a ovaj je za­is­ta im­pre­si­van. S re­zo­lu­ci­jom od ni­šta ma­nje ne­go 1280×720 tačaka, na ko­ju smo na­vi­kli na PC računa­ri­ma, pri­kaz je ul­tra­o­štar, pre­gled sa­drža­ja je­dnos­ta­van, a 720p vi­deo pri­ro­dan kao i na HD te­le­vi­zo­ri­ma (fe­no­me­nal­no). Har­dver­ski tas­te­ri su nes­ta­li – is­crta­va­ju se u do­njem de­lu e­kra­na, ta­ko da ne sme­ta­ju u nor­mal­nom ra­du, ali su uvek dos­tu­pni.

Pročitajte i:  Samsung Galaxy Z Flip 4 - Za svačiji džep

Brzi­na u ra­du je ne­ve­ro­va­tna, od­ziv na sve ko­man­de je tre­nu­tan – skro­lo­va­nje je glat­ko, pre­laz i­zmeđu a­pli­ka­ci­ja momentalan, kroz du­ge lis­te kreće se bez štu­ca­nja (pro­blem u ra­ni­jim ver­zi­ja­ma Android-a), i­gre i dru­ge za­htev­ne a­pli­ka­ci­je ra­de glat­ko, kao i (pra­vi) multitasking, bez ob­zi­ra na broj a­pli­ka­ci­ja. Po­red to­ga, sam te­le­fon brzo di­že sis­tem, a većina a­pli­ka­ci­ja se po­kreće do dve se­kun­de.

Upo­tre­ba sen­dviča

Po­me­nu­li smo ko­ri­sničko is­kus­tvo, reči ko­je su se već i­zli­za­le od upo­tre­be, a ko­je je Apple sta­vio u prvi plan. Je­dan deo za­vi­si od har­dve­ra, je­dan od ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, a je­dan od sa­mih a­pli­ka­ci­ja. Google se po­tru­dio da ovog pu­ta za­is­ta na­pra­vi ono što Apple ra­di već go­di­na­ma – da in­te­gri­še sve kom­po­nen­te u je­dan o­dličan pa­ket.

Ice Cream Sandwich je o­gro­man ko­rak na­pred u o­dno­su na sve pret­ho­dne ver­zi­je. Sa­da je to sis­tem ko­ji će se uni­fi­ci­ra­no ko­ris­ti­ti na te­le­fo­ni­ma i ta­ble­ti­ma (umes­to do sa­da o­dvo­je­nih Gingerbread i Honeycomb ver­zi­ja), što je za ko­ri­sni­ke i pro­gra­me­re va­žno. Re­di­zaj­ni­ran je čitav ope­ra­tiv­ni sis­tem, od poče­tnog e­kra­na do sis­tem­skih a­pli­ka­ci­ja, me­ni­ja, vi­dže­ta i iko­na, za­je­dno s naj­va­žni­jim a­pli­ka­ci­ja­ma (te­le­fo­ni­ra­nje, ka­len­dar, e-mail…) Čak je i pri­me­nje­ni font (Roboto) po­se­bno na­prav­ljen.

Na poče­tnom (home) e­kra­nu su pro­vi­dno po­lje za pre­tra­ži­va­nje, sat i, na­rav­no, iko­ne. One se la­ko mo­gu gru­pi­sa­ti spu­šta­njem je­dne na dru­gu, uz o­dličan vi­zu­el­ni efe­kat. Na dnu e­kra­na su is­crta­na tri o­snov­na Android tas­te­ra, i­znad ko­jih je pet iko­na naj­po­tre­bni­jih pro­gra­ma. Na pov­rši­nu se, kao i pre, mo­gu sme­šta­ti vi­dže­ti, ali ako ih pri­ti­sne­te du­že, po­jav­lju­ju se kon­tro­le za pro­me­nu nji­ho­ve ve­ličine, što mo­že bi­ti ko­ri­sno. Zgo­dna no­vost je što o­dvlačenjem ule­vo ili ude­sno eli­mi­ni­še­te stav­ke iz lis­te no­ti­fi­ka­ci­ja. Mar­ket a­pli­ka­ci­ja je stal­no dos­tu­pna pri vrhu e­kra­na, dok se sve a­pli­ka­ci­je po­kreću slično kao ra­ni­je, uz una­pređenje da je la­ko ho­ri­zon­tal­no ih po­me­ra­ti. Naj­zad je omo­gućeno i je­dnos­tav­no „ski­da­nje” e­kra­na.

Va­žno je da sis­tem mo­že da i­zvrša­va vi­še pro­gra­ma o­dje­dnom, a Galaxy Nexus to ra­di s la­koćom. Sa­da se, pu­tem stal­no pris­tu­pačne iko­ne, ak­ti­vi­ra lis­ta ak­tiv­nih a­pli­ka­ci­ja, ko­ja pri­ka­zu­je i nji­hov po­sle­dnji e­kran. Lis­ta se la­ko pre­gle­da po­kre­ta­njem go­re-do­le, ali je još lak­še is­ključiti ne­po­tre­bne a­pli­ka­ci­je je­dnos­tav­nim o­dvlačenjem na­le­vo ili na­de­sno. Sve to fun­kci­oni­še o­dlično, pa mi sa­da Apple iOS način de­lu­je kao da je iz ka­me­nog do­ba.

Pročitajte i:  Samsung obećava nultu emisiju ugljenika do 2050. godine

Pe­o­ple a­pli­ka­ci­ja je za­me­ni­la uobičaje­ne kon­tak­te, uz ra­di­kal­ne i­zme­ne. Fo­to­gra­fi­je kon­ta­ka­ta su sa­da u prvom pla­nu, a pa­da­jući me­ni vam omo­gućava da pro­me­ni­te zvuk zvo­na ili po­ša­lje­te po­zi­ve u go­vor­nu po­štu. Ako hoćete da po­zo­ve­te, po­ša­lje­te SMS ili e-mail iz bi­lo ko­je ko­mu­ni­ka­ci­one a­pli­ka­ci­je, do­volj­no je da do­dir­ne­te sli­ku kon­tak­ta (zgo­dno). In­te­gra­ci­ja sa Google+, Twitter-om i dru­gim dru­štve­nim mre­ža­ma je po­bolj­ša­na, ta­ko da la­ko mo­že­te vi­de­ti i pos­to­ve iza­bra­ne oso­be, kao i sin­hro­ni­zo­va­ti sli­ke.

Gma­il kli­jent je ra­di­kal­no una­pređen i pre­sli­ka­va ono na šta smo na­vi­kli u gmail-u i dru­gim e-mail sis­te­mi­ma. Čita­nje je u­brza­no i pri­me­nom lis­ta­nja, ko­je se prov­lači kroz čitav Android 4. Zgo­dna je mo­gućnost o­dvlačenja o­značenog tek­sta, bez ko­man­di za ise­ca­nje i le­plje­nje. Gmail omo­gućava i pre­tra­gu po­ru­ka sta­rih do 30 da­na.

Ka­len­dar je ta­kođe una­pređen, pri­ka­zu­je ras­po­red oba­ve­za na ra­zličite načine, ali naj­veća no­vost je mo­gućnost zu­mi­ra­nja „šti­pa­njem”, kao kod fo­to­gra­fi­je, pri čemu se me­nja ko­ličina pri­ka­za­nih po­da­ta­ka. Ovo će ce­ni­ti sva­ko sa na­go­mi­la­nim oba­ve­za­ma, jer će la­ko pro­gle­da­ti de­ta­lje bi­lo kog pe­ri­oda ili do­gađaja.

Talk a­pli­ka­ci­ja pred­stav­lja no­vu ge­ne­ra­ci­ju ko­mu­ni­ka­to­ra, jer omo­gućava je­dnos­tav­no kre­ta­nje kroz vi­še ni­zo­va po­ru­ka. I ov­de je pri­me­njen sis­tem lis­ta­nja, što zna­tno olak­ša­va pro­ces čita­nja. In­te­gri­še se sa People a­pli­ka­ci­jom.

Web browser je među naj­bo­lji­ma na mo­bil­nim uređaji­ma. Od­ziv na ko­man­de je tre­nu­tan, a za­hva­lju­jući ve­li­koj pro­ce­sor­skoj sna­zi, za­is­ta is­ko­rišćava brze In­ter­net ve­ze. U spre­zi sa u­građenim e­kra­nom, mo­že­te da pres­kočite mo­bil­ne saj­to­ve i gle­da­te sa­mo one na­me­nje­ne sto­nim računa­ri­ma.

Vir­tu­el­na tas­ta­tu­ra je una­pređena i ra­di vrlo pre­ci­zno. Sis­tem ko­ri­go­va­nja po­gre­šnih reči je izu­ze­tan i is­ti kao na PC-ju: po­gre­šne reči su po­dvučene, a ka­da ih do­dir­ne­te, o­tva­ra se me­ni s pre­dlo­zi­ma gde mo­že­te i do­da­ti no­vu reč u rečnik. Du­ži do­dir reči ili se­lek­ci­je u bi­lo ko­joj a­pli­ka­ci­ji o­tvo­riće me­ni za ise­ca­nje, ko­pi­ra­nje, le­plje­nje, ali i za de­lje­nje s dru­gi­ma, kao i pro­na­la­že­nje (tek­sta) na stra­ni. U­građeno pre­tva­ra­nje go­vo­ra (na en­gles­kom) u tekst ra­di, ma­da u toj o­blas­ti ima pros­to­ra za po­bolj­ša­nja.

Ka­me­ra, iako re­zo­lu­ci­je ni­že od očeki­va­nih 8 Mp, go­to­vo uvek da­je o­dlične fo­to­gra­fi­je. Auto­fo­kus je ve­oma brz i kon­ti­nu­alan, do­di­rom e­kra­na se bi­ra AF tačka, a im­ple­men­ti­ra­na je i kva­li­te­tna de­tek­ci­ja li­ca. Do­da­tni mo­do­vi omo­gućava­ju auto­ma­ti­zo­va­no sli­ka­nje na za­da­ti vre­men­ski in­ter­val (time lapse), kao i pa­no­ra­mu „u je­dnom pro­la­zu”, je­dnos­tav­nim pa­no­va­njem te­le­fo­na. Na­ža­lost, ne­kad se de­si da su bo­je mu­tni­je ne­go inače, a blic je ve­oma jak pa i­zbli­za mo­že da „is­pe­re” bo­je – iPhone ov­de ima kon­zis­ten­tni­ji kva­li­tet. Bol­na tačka sva­ke ak­ci­one fo­to­gra­fi­je – ka­šnje­nje oki­da­nja – ov­de bu­kval­no ne pos­to­ji! Na­ža­lost, ako ste une­li PIN za za­šti­tu te­le­fo­na, sa poče­tnog e­kra­na se on ne mo­že za­obići ni ka­da ide­te di­rek­tno u fo­to-a­pli­ka­ci­ju, pa tu gu­bi­te na brzi­ni.

Pročitajte i:  Samsung bi mogao da odustane od Exynos čipova u svojim telefonima

Sni­ma­nje ka­me­rom je ta­kođe je­dnos­tav­no i kva­li­te­tno, a mo­že se sni­ma­ti i sa stal­no u­ključenim bli­cem, u re­zo­lu­ci­ja­ma od 1080p sa 30 fps sve do VGA. Čis­to kao de­mon­stra­ci­ja si­le, na ras­po­la­ga­nju je ne­ko­li­ko vi­deo-fil­te­ra ko­ji u re­al­nom vre­me­nu de­for­mi­šu li­ce na vi­še načina, kao što su dras­tično po­većanje očiju ili us­ta. Tu su i moćni fil­te­ri i ala­ti za o­bra­du fo­to­gra­fi­ja i vi­dea, ko­je smo na­vi­kli da vi­di­mo kao a­pli­ka­ci­je ko­je se po­se­bno ku­pu­ju. Ga­le­ri­ja je za­je­dnička za fo­to­gra­fi­je i vi­deo-snim­ke.

Ot­ključava­nje pre­po­zna­va­njem li­ca je mo­gućnost da vas te­le­fon pre­po­zna i ot­ključa se sa­mo pred va­ma. To je vi­še štos ne­go ko­ri­sna stvar, jer ni­je be­zbe­dna – sva­ko ko ima fo­to­gra­fi­ju vla­sni­ka mo­gao bi da je is­ko­ris­ti. Vi­zu­el­ni vo­ice ma­il je ser­vis čiju pu­nu fun­kci­onal­nost tek očeku­je­mo.

PCPress.rs ImagePar reči za kraj

O­dnos Android – iOS na i­zves­tan način pod­seća na o­dnos PC – Macintosh iz osam­de­se­tih i ra­nih de­ve­de­se­tih, gde su bi­le su­prot­stav­lje­ne o­tvo­re­na (PC stan­dard + Microsoft) i za­tvo­re­na ar­hi­tek­tu­ra (Apple). Vi­dećemo ka­ko će se taj o­dnos ra­zvi­ja­ti, ali se ne mo­že pre­ne­bre­gnu­ti brz na­pre­dak Android-a i o­grom­na sna­ga kom­pa­ni­ja ko­je (u su­šti­ni za­je­dno) una­pređuju Android plat­for­mu. U sva­kom slučaju, ko­ri­sni­ci će u tom „ra­tu” do­bro proći, sa sve bo­ljim dže­pnim uni­ver­zal­nim računa­ri­ma (da ne ka­že­mo – te­le­fo­ni­ma) ko­je će moći da ku­pe za sve ma­nje pa­ra.

Google se o­sves­tio, sis­te­ma­ti­zo­vao ci­lje­ve i u­sme­rio na­po­re da na­pra­vi do­bi­tnu kom­bi­na­ci­ju har­dve­ra, ope­ra­tiv­nog sis­te­ma i o­snov­nog (sa­mim tim i naj­po­tre­bni­jeg) so­ftve­ra – za os­ta­le a­pli­ka­ci­je će se po­bri­nu­ti ne­za­vi­sni pro­i­zvođači. Iako se i sad mo­gu naći ne­ke ma­le ne­do­sle­dnos­ti u ko­ri­sničkom in­ter­fej­su (npr. i­zgled te­le­fon­ske a­pli­ka­ci­je u o­dno­su na os­ta­tak OS-a), one ni­ka­ko ne utiču na upo­tre­blji­vost i ko­ri­sničko is­kus­tvo, a ve­ru­jem i da će u­brzo bi­ti „is­pe­gla­ne”. Po­se­bno je im­pre­siv­no to što su im­ple­men­ti­ra­ne (ko­ri­sne) mo­gućnos­ti ko­je smo do sa­da na­la­zi­li na PC računa­ri­ma, ali na in­tu­iti­van i ne­na­me­tljiv način.

Mir­ne du­še mo­že se reći da je kom­ple­tno ko­ri­sničko is­kus­tvo ko­je do­no­si Galaxy Nexus ne sa­mo dos­ti­glo već i pre­va­zi­šlo iPhone 4S, i po­red to­ga što no­vi ko­ri­snik za pri­vi­ka­va­nje tre­ba da ulo­ži ne­što veći na­por ne­go za iOS. Vre­me će po­ka­za­ti da li će i po­sle­dnja ka­ri­ka u lan­cu, „pro­dav­ni­ca” a­pli­ka­ci­ja, po­dići kva­li­tet po­nu­de na ni­vo na ko­ji smo na­vi­kli kod Apple-a, ko­ji će mo­ra­ti mno­go da se po­tru­di da bi os­tao u vrhu rang-lis­te pro­i­z­vođača mo­bil­nih te­le­fo­na.

Branko Nikitović

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,