BIZIT 2022

Google ide u televizijske vode

Har­dver za Google-ovu plat­for­mu Android TV pro­i­zvod je sa­ra­dnje Asusa i Googlea, i pri­tom je is­tov­re­me­no i TV Box i kon­zo­la za i­gri­ce.

nexus_player

Nexus Player svo­ju o­snov­nu fun­kci­ju re­pro­du­ko­va­nja vrši pre­ko a­pli­ka­ci­ja kao što su YouTube, Netflix i Vevo, a uz po­moć Google Casta mo­že da pre­ne­se do­da­tne sa­drža­je sa hard‑dis­ko­va i USB sti­ko­va na te­le­vi­zij­ski e­kran. Ako ne­ko že­li da ko­ris­ti ovaj ure­đaj kao kon­zo­lu za i­gra­nje i­gri­ca, mo­že da ku­pi i od­go­var­ja­ući kon­tro­ler (39 ev­ra). Sam Nexus Player ko­šta 99 ev­ra.

Izvor: Connect vesti

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Komentar: TikTok konkuriše Google-u?
SBB

Tagovi: , , ,