GPS uhoda

PCPress.rs Image

(Objavljeno u PC#179)

Noćna mo­ra sva­ke maj­ke je da joj se de­te i­zgu­bi na uli­ci ili u pre­pu­nom par­ku. Naj­veća bo­ja­zan lju­bo­mor­ne že­ne je da joj se muž i­zgu­bi u ne­po­zna­tom prav­cu, dok auto-pre­vo­zni­ci stra­hu­ju da bi vo­zači mo­gli da im skre­nu s pu­ta. Ovi na­i­zgled ne­re­ši­vi pro­ble­mi se, za­pra­vo, mo­gu vrlo la­ko re­ši­ti uz ko­rišćenje tzv. lo­ka­to­ra. Iako se ovaj po­jam u Srba čes­to ko­ris­ti za čove­ka ko­ji pi­je pi­vo is­pred sa­mo­po­slu­ge, lo­ka­tor kao ge­džet ima pot­pu­no dru­go značenje. On omo­gućava la­ko praćenje bi­lo kog ži­vog ili ne­ži­vog o­bjek­ta – auto­mo­bi­la, ka­mi­ona, de­te­ta, kućnog lju­bim­ca, mu­ža…

Ima lo­ka­to­ra ra­znih vrsta i ra­zličitih ce­na, a na­ma se naj­zgo­dni­ji za upo­tre­bu učinio mo­del Cybergraph ko­ji obe­zbeđuje praćenje uz po­moć GPS-a. Po­tre­bna vam je sa­mo obična GSM kar­ti­ca, čiji broj vam je po­znat. Kar­ti­cu uba­cu­je­te u uređaj i zo­ve­te je sa svog mo­bil­nog te­le­fo­na, čime uje­dno i ak­ti­vi­ra­te uređaj. Za­tim lo­ka­tor va­ma ša­lje SMS po­ru­ku ko­ja sa­drži in­for­ma­ci­je o ge­o­gra­fskoj ši­ri­ni i du­ži­ni mes­ta na ko­me se na­la­zi o­bje­kat, po­da­tak o brzi­ni kre­ta­nja, sta­nju ba­te­ri­je u uređaju i kva­li­te­tu ve­ze sa sa­te­li­tom. Uko­li­ko te­le­fon po­drža­va Google Maps, kli­kom na link do­bi­ja­te tačnu po­zi­ci­ju na ma­pi.

Pročitajte i:  Google Maps će uskoro prikazivati iznose putarina

Ako za sa­da za­žmu­ri­mo na onaj mo­ral­ni as­pekt, os­ta­je nam uvek onaj be­zbe­dno­sni. Spra­vi­ca je zgo­dna za za­šti­tu oso­ba ili pre­dme­ta, a ce­na od 100 ev­ra ni­je pre­ve­li­ka za ova­ka­vu u­slu­gu.

http://www.tehnomanija.rs/

 

Facebook komentari:

Tagovi: , , ,