HP‑ovi eko­lo­ški mo­ni­tori

PCPress.rs Image
HP je o­sve­žio po­nu­du mo­ni­to­ra no­vim mo­de­li­ma ko­ji u pot­pu­nos­ti pra­te sav­re­me­ne tren­do­ve. Is­pro­ba­li smo dva i uve­ri­li se da stro­gi eko­lo­ški stan­dar­di uop­šte ne utiču ne­ga­tiv­no na per­for­man­se – na­pro­tiv!

HP 2011x je 20″ mo­ni­tor sa LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem i ne baš mno­go uza­nim o­kvi­rom oko e­kra­na, ali u kom­bi­na­ci­ji sa ši­ro­kim no­sačem, os­tav­lja uti­sak ro­bus­tnos­ti. S dru­ge stra­ne, de­blji­na e­kra­na je pri­lično ma­la – is­ko­rišćene su pre­dnos­ti LED-a, a pri­tom je pri­me­njen po­zna­ti trik sa i­zme­šta­njem je­di­ni­ce za na­pa­ja­nje i­zvan kući­šta. Ve­za i­zmeđu e­kra­na i no­sača je je­dnos­tav­na: mo­že se po­de­ša­va­ti sa­mo ugao na­gi­ba, a tas­te­ri za po­de­ša­va­nje pa­ra­me­ta­ra sli­ke sme­šte­ni su na do­njoj ivi­ci. HP ni­je ek­spe­ri­men­ti­sao sa sen­zor­skim tas­te­ri­ma, već je u­gra­dio (po­u­zda­ni­je) me­ha­ničke.

Mo­ni­tor je za­sno­van na je­fti­nom TN pa­ne­lu, ali vi­še kla­se od pro­se­ka. Na e­kra­nu se ne vi­di ni­ma­lo pro­bi­ja­nja po­za­din­skog sve­tla i crna bo­ja je za­is­ta du­bo­ko crna. Uz o­sve­tljaj i kon­trast po­de­še­ne na sre­dnje vre­dnos­ti, do­bi­ja se o­dlična li­ne­ar­nost ras­po­de­le si­vih to­no­va, a 2011x pri­lično do­bro po­dno­si i po­de­ša­va­nje ovih pa­ra­me­ta­ra i­znad 50 od­sto. Sve u sve­mu, di­na­mički kon­trast mo­že da ide do 3.000.000:1, a još va­žni­ja od to­ga je ši­ri­na ko­lor­nog ga­mu­ta od 68 od­sto, što je do­bra vre­dnost za mo­ni­tor ko­ji ni­je pre­dviđen za pro­fe­si­onal­nu upo­tre­bu. Žućkas­ta ni­jan­sa, ti­pična za mo­ni­to­re sa LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem, ni­je mno­go i­zra­že­na i mo­že se do­da­tno u­bla­ži­ti pa­žlji­vim po­de­ša­va­njem. Vre­me od­zi­va od 5 ms je za da­na­šnje u­slo­ve pro­sečno, a ta­kav je i naš uti­sak o brzi­ni. Pos­to­ji i op­ci­ja QuickView za pri­la­gođava­nje pa­ra­me­ta­ra sa­drža­ju na e­kra­nu, ko­ja utiče i na od­ziv – ali ako nis­te si­gur­ni da zna­te šta ra­di­te, bo­lje je da ko­ris­ti­te stan­dar­dni re­žim.

Pročitajte i:  Američko PC tržište u porastu zbog velike potražnje za prenosnim računarima

Mo­ni­tor se s računa­rom mo­že po­ve­za­ti pre­ko VGA i DVI pri­ključka – ovaj dru­gi po­drža­va i stan­dard DHCP za za­šti­tu sa­drža­ja s ko­pi­rajtom. Ta­ko je i­zbe­gnu­ta u­gra­dnja HDMI utični­ce, a s njom i pre­nos zvu­ka. Kom­paktna je­di­ni­ca za na­pa­ja­nje obe­zbeđuje do­volj­no sna­ge: 2011x tro­ši mak­si­mal­no 27 W – do­ne­dav­no su i ma­nji mo­ni­to­ri tro­ši­li dvos­tru­ko vi­še; u re­ži­mu StandBy po­tro­šnja je ma­nja od po­la va­ta.

HP 2211x je do pret­po­sle­dnjeg de­ta­lja is­ti kao 2011x – a po­sle­dnji de­talj, onaj u ko­jem se ra­zli­ku­ju, jes­te ve­ličina: 2211x ima e­kran od 22″. Ipak, od ve­ličine sa­me po se­bi, va­žni­ja je Full HD re­zo­lu­ci­ja ko­ju ona do­no­si. Zbog većeg e­kra­na, veća je i po­tro­šnja, ali sa­svim ma­lo: ne pre­la­zi 29 va­ti – o­dlična vre­dnost za Full HD mo­ni­tor.

LED po­za­din­sko o­sve­tlje­nje ne sa­drži ži­vu, a sta­klo na e­kra­nu je bez ar­se­ni­ka. Plas­ti­ka kući­šta se mo­že re­ci­kli­ra­ti, ta­ko da ovi mo­ni­to­ri u pot­pu­nos­ti is­pu­nja­va­ju stro­ge za­hte­ve stan­dar­da Energy Star 5.0. Zbog Full HD re­zo­lu­ci­je, mi bi­smo se o­pre­de­li­li za mo­del 2211x, ali ako vam je pros­tor skučen i gle­da­nje fil­mo­va vam ni­je naj­va­žni­je, i 2011x će o­dlično po­slu­ži­ti. Je­di­no će gej­me­ri mo­ra­ti da po­tra­že ne­ki brži e­kran.

Pročitajte i:  Američko PC tržište u porastu zbog velike potražnje za prenosnim računarima

(Objavljeno u PC#180)

Bojan Stanojević

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,