HP-ovi finansijski rezultati za treći kvartal 2009. godine

hp_logoKompanija Hewlett-Packard objavila je finansijske rezultate za svoj treći fiskalni kvartal završen 31. jula 2009. godine sa neto prihodom od 27,5 milijardi dolara, što je pad od 2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno rast od 4 odsto kada se zanemare efekti kursnih razlika.
U trećem kvartalu, ostvarena je operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu knjiženja u iznosu od 2,2 milijarde dolara i korigovana zarada po akciji od 0,67 dolara, što je rast u odnosu na 0,80 dolara u istom periodu prethodne godine. Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja bila je 3 milijarde dolara sa korigovanom zaradom po akciji po nestandardnom metodu knjiženja od 0,91 dolar, što je rast u odnosu na 0,86 dolara u istom periodu prethodne godine. Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju 568 miliona dolara prilagođavanja nakon oporezivanja, odnosno 0,24 dolara po deonici, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti, troškove restruktuiranja i akvizicije drugih kompanija.
„HP-ovi rezultati u ovom kvartalu rezultat su naše snažne poslovne ponude, efikasne strukture troškova i analiza. Ostvarili smo pozitivne rezultate proširivanjem liderske pozicije na tržištima u ključnim segmentima i ojačavanjem naše kompetitivne pozicije”, rekao je Mark Hurd, predsednik Upravnog odbora i generalni direktor HP-a. „Poslovanje se stabilizuje, a mi smo uvereni da će HP među prvima iskoristiti prednosti oporavka ekonomije i da ćemo nastaviti da ostvarujemo odlične rezultate kada se uslovi poslovanja poboljšaju.”
 

Informacije o HP-ovoj upotrebi nestandardnih metoda knjiženja finansijskih podataka dostupne su u dokumentu „Upotreba nestandardnih metoda knjiženja finansijskih podataka”. Ukoliko nije drugačije naglašeno, svi podaci o finansijskim rezultatima u daljem tekstu odnose se na isti period prethodne godine.
„Rekordni profit HP usluga, dvocifreni rast prihoda u Kini i snažan protok gotovine pokazuju HP-ovu umešnost poslovanja”, rekla je Cathie Lesjak, izvršna potpredsednica i finansijska direktorka HP-a. „Investiramo u budućnost i poslujemo efikasno radi podsticanja dugoročnog, profitabilnog rasta.”
Prihod u regionu Amerike porastao je za 8 odsto i iznosi 12,6 milijardi dolara. U oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike prihod je pao za 12 odsto, a u azijsko-pacifičkom regionu za 4 odsto i iznosi 9,9 milijardi dolara, odnosno 5 milijardi dolara, respektivno. Kad se ovi iznosi prilagode kursnim razlikama, prihod u regionu Amerike porastao je za 11 odsto, u Evropi je pao za 2 odsto, dok je na Bliskom Istoku, Africi i u azijsko-pacifičkom regionu ostao isti. Prihod izvan SAD-a u trećem kvartalu činio je 62 odsto ukupnih prihoda, pri čemu je prihod u BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) zemljama pao za 6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i čini 10 odsto ukupnog prihoda.

Usluge
Prihod od usluga porastao je za 93 odsto i iznosi 8,5 milijardi dolara, najviše zbog akvizicije EDS-a. Outsourcing tehnološke infrastrukture ostvario je prihod od 3,9 milijardi, dok prihodi od tehnoloških usluga, usluga vezanih za aplikacije, i outsourcing poslovnih procesa iznose 2,4 milijarde, 1,4 milijarde, i 711 miliona dolara, respektivno. Operativni profit bio je 1,3 milijarde dolara, odnosno 15,2 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 567 miliona dolara (12,9 odsto prihoda) u istom periodu prethodne godine. Proces integracije EDS-a napreduje brže od planiranog.

Pročitajte i:  Danko Jevtović - drugi mandat u Bordu direktora ICANN-a

Storidži i serveri namenjeni velikim preduzećima
Prihod od storidža i servera namenjenih velikim preduzećima iznosi 3,7 milijardi dolara, što je pad od 23 odsto. Prihod od storidža je pao za 21, pri čemu je pad prihoda od linije EVA uređaja srednje klase 23 odsto. Prihod od standardnih servera opao je za 21 odsto, a prihod od ključnih poslovnih sistema opao je za 30 odsto, dok je prihod od ESS blejdova pao za 14 odsto. Operativni profit je bio 356 miliona dolara, odnosno 9,7 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 544 miliona dolara, 11,5 odsto prihoda, u odnosu na isti period prethodne godine.
HP softver
Prihod od softvera pao je za 22 odsto i iznosi 847 miliona dolara. Prihod od optimizacije poslovnih tehnologija pao je za 22 odsto, a prihod od ostalog softvera je pao za 23 odsto. Operativni profit bio je 153 miliona dolara, odnosno 18,1 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 135 miliona dolara, 12,4 odsto prihoda, u istom periodu prethodne godine.
Grupa za personalne sisteme
Grupa za personalne sisteme (PSG – Personal Systems Group) isporučila je 2 odsto više uređaja i zadržala vodeću poziciju na svetskom tržištu računara. Prihod grupe pao je za 18 odsto i iznosi 8,4 milijarde dolara. Prihod od prenosivih računara pao je za 10 odsto, dok je prihod od stonih računara opao za 26 odsto. Prihod od komercijalnih proizvoda pao je za 22 odsto, dok je prihod od proizvoda namenjenih individualnim korisnicima pao za 13 odsto. Operativni profit iznosio je 386 miliona dolara, odnosno 4,6 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 587 miliona (5,7% prihoda) u istom periodu prethodne godine.
Grupa za grafiku i štampu
Prihod Grupe za grafiku i štampu (IPG – Imaging and Printing Group) opao je za 20 odsto i iznosi 5,7 milijardi dolara. Prihod od potrošnog materijala pao je za 13 odsto, delom i zbog promene ponude kroz kanal prodaje, a prihodi od komercijalnog hardvera i od hardvera namenjenog individualnim korisnicima opali su za 37, odnosno 21 odsto, respektivno. Isporučeno je 23 odsto manje štampača u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je isporuka uređaja za poslovne korisnike opala za 42 odsto, a isporuka uređaja za individualne korisnike za 16 odsto. Operativni profit iznosio je 960 miliona dolara, odnosno 17 odsto prihoda, u odnosu na 1 milijardu dolara (14,8 odsto prihoda) u odnosu na isti period prethodne godine.
Finansijske usluge
Prihod od HP finansijskih usluga iznosio je 670 miliona dolara, što je pad od 1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Obim finansiranja je porastao za 12 odsto, a neto vrednost portfolija je porasla za 6 odsto. Operativna margina bila je 7,9 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 7,5 odsto u istom periodu prethodne godine.
Upravljanje aktivom
HP je ostvario 3,9 milijarde dolara novčanog toka od poslovanja u trećem kvartalu. Vrednost inventara u je 5,9 milijardi dolara, za 10 dana manje. Vrednost potraživanja iznosi 14,7 milijardi dolara, a vrednost računa prispelih za naplatu iznosi 12,8 milijardi dolara, za 7 dana manje. HP je isplatio dividende u iznosu od 0,08 dolara po deonici u trećem kvartalu za šta je upotrebljen 191 milion dolara gotovog novca. HP je iskoristio 999 miliona dolara gotovog novca u trećem kvartalu da otkupi oko 28 miliona običnih akcija sa slobodnog tržišta. Kvartal je završen sa 13,7 milijardi dolara bruto gotovine.
Perspektiva
HP očekuje da u četvrtom kvartalu fiskalne 2009. godine prihod poraste za 8 odsto. Korigovana zarada po akciji po nestandardnom metodu knjiženja bi trebalo da iznosi oko 1,12 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,15 dolara po deonici, prvenstveno u vezi sa amortizacijom kupljenih nepokretnosti, troškovima restrukturiranja i troškova vezanih za akvizicije. Korigovana zarada po akciji po standardnom metodu knjiženja trebalo bi da bude oko 0,97 dolara.
Za celu fiskalnu 2009. godinu HP očekuje da prihod i zarada budu u skladu sa prosekom očekivanja objavljenim 19. maja 2009. godine.
Više informacija o HP-ovim kvartalnim prihodima, uključujući dodatne finansijske analize i pregled zarade, dostupno je na HP-ovoj web lokaciji za investitore na adresi www.hp.com/investor/home.
HP-ova konferencija o zaradi u trećem kvartalu fiskalne 2009. godine dostupna je u zvučnom obliku na adresi www.hp.com/investor/q32009webcast.
O kompaniji HP
HP je najveća IT kompanija u svetu, sa ponudom koja sadrži rešenja za štampu, personalne računare, softvere, usluge i IT rešenja koja korisnicima, od pojedinaca do velikih preduzeća, pojednostavljuju iskustvo upotrebe tehnologija. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi), posetite adresu http://www.hp.com/.

Pročitajte i:  Američko PC tržište u porastu zbog velike potražnje za prenosnim računarima

Upotreba finansijskih informacija po nestandardnom metodu knjiženja
Kao dopunu HP-ovih konsolidovanih i sažetih finansijskih izveštaja kreiranih po standardnom metodu knjženja, HP pruža i podatke o operativnom profitu, operativnoj margini, neto zaradi, zaradi po deonici i bruto gotovini obračunate nestandardnim metodom knjiženja. HP takođe daje predviđanja o zaradi po deonici po nestandardnom metodu knjiženja. Usaglašavanje sa rezultatima po standardnom metodu knjiženja za ovaj kvartal i prethodne periode dat je u tabelama ispod. Pored toga, objašnjenje na koji način menadžment HP-a koristi vrednosti obračunate nestandardnim metodom knjiženja, bitna ograničenja u vezi sa upotrebom ovih vrednosti, način na koji menadžment HP-a prevazilazi ta ograničenja i suštinski razlozi zbog kojih HP menadžment veruje da ove vrednosti investitorima pružaju korisne informacije nalaze se u sekciji “Upotreba finansijskih vrednosti po nestandardnom metodu knjiženja”, nakon tabela. Ove dodatne finansijske informacije po nestandardnom metodu knjiženja ne treba shvatiti izolovano ili kao zamenu za operativni profit, operativnu marginu, neto zaradu, zaradu po deonici ili gotovinu i ekvivalent gotovine izračunate standardnim metodom knjiženja.
Akvizicija EDS-a
HP je akviziciju korporacije Electronic Data Systems završio 26. avgusta 2008. godine. Rezultati i poređenja za tromesečni i devetomesečni period završen 31. jula 2008. ne sadrže rezultate rada EDS-a u tim periodima.
Izjave o budućnosti
Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2008. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji uključujući izveštaj na obrascu 10-Q za kvartal završen 30. aprila 2009. godine. Kao i u ranijim periodima, finansije informacije objavljene u ovom saopštenju, uključujući stavke vezane za poreske obaveze, predstavljaju predviđanja na osnovu trenutno dostupnih informacija. Iako HP veruje da su ove procene verodostojne, iznosi se mogu razlikovati od iznosa prijavljenih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-Q za fiskalni kvartal završen 31. jula 2008. godine. Naime, određivanje HP-ovih preciznih poreskih obaveza do 31. jula 2008. godine i za tada završen fiskalni kvartal zahteva obimne interneti eksterne analize poreskih podataka (uključujući konsoliraciju i pregled poreskih obaveza brojnih domaćih i stranih entiteta), što se obavlja u redovnom postpun pripreme HP-ovog obrasca 10-Q. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.
Napomena urednicima: Više vesti iz HP-a, uključujući RSS feedove, dostupno je na adresi www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

Pročitajte i:  Bela boja u digitalnoj štampi - ključ za najatraktivnije poslove

 
Izvor: HP

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,