HP: Virtuelizacija kao strategija (Rhys Austin, HP)

PCPress_Rhys_Austin_HP_IMG_3571 Kra­jem ma­ja kom­pa­ni­ja HP je u sa­ra­dnji sa In­tel‑om i VMWare‑om or­ga­ni­zo­va­la skup na te­mu je­dne od na­jak­tu­el­ni­jih IT te­ma – vir­tu­eli­za­ci­je. Bi­la je to pri­li­ka da po­ra­zgo­va­ra­mo sa Ri­som Os­ti­nom (Rhys Austin), me­na­dže­rom za EMEA re­gi­on

Na se­mi­na­ru smo vi­de­li da po­jam vir­tu­ali­za­ci­je obu­hva­ta ve­li­ki broj te­hno­lo­gi­ja i pro­ce­sa, da re­sur­se mo­že­te de­li­ti, ali i u­dru­ži­va­ti. Šta je tre­nu­tno u fo­ku­su pa­žnje kom­pa­ni­je HP?

Kao što vi­di­te, ov­de ni­smo do­šli sa­mi, jer sa kom­pa­ni­jom VMWare us­ko sa­rađuje­mo na so­ftver­skoj plat­for­mi za vir­tu­ali­za­ci­ju još od 2001. go­di­ne. Tu je i Intel, čija no­va ge­ne­ra­ci­ja pro­ce­so­ra mo­že po po­tre­bi u­ključiva­ti, is­ključiva­ti, pa i pre­op­te­rećiva­ti po­je­di­načna je­zgra. Sti­gli smo do tačke ka­da sa re­sur­si­ma mo­že­mo ras­po­la­ga­ti pri­lično slo­bo­dno, ali stal­no se o­tva­ra­ju i no­ve mo­gućnos­ti. U sve­mu to­me ve­oma značaj­nu ulo­gu i­gra sis­tem za kon­tro­lu vir­tueli­za­ci­je, gde HP vi­di svo­ju naj­veću ulo­gu. Nad­gle­da­nje re­sur­sa, mo­gućnost brze re­ak­ci­je sis­te­ma do­da­va­njem ili odu­zi­ma­njem ak­tiv­nih re­sur­sa, pre­se­lje­nje a­pli­ka­ci­je ili ce­log sis­te­ma sa je­dnog na dru­gi ser­ver… sve su to za­da­ci ko­je me­na­džment so­ftver tre­ba da obav­lja sam ili uz mi­ni­mal­no učešće a­dmi­nis­tra­to­ra.

Pročitajte i:  ASUS ROG Zephyrus M16 - Potvrda dominacije

To ni­je nimalo je­dnos­tav­no, jer pos­to­ji pre­kla­pa­nje ulo­ga me­na­džment sis­te­ma i ope­ra­tiv­nih sis­te­ma, pa je ne­ka­da te­ško ra­zlučiti šta je čiji za­da­tak. Ipak, čini se da smo u me­na­džmen­tu vir­tu­eli­za­ci­je, po­go­to­vo na­ših ProLiant ser­ve­ra, dos­ti­gli tačku ka­da vir­tu­el­ne ser­ve­re u pot­pu­nos­ti mo­že­te tre­ti­ra­ti kao i fi­zičke, uz značaj­nu ra­zli­ku što im mo­že­te me­nja­ti kon­fi­gu­ra­ci­ju bez zas­toja.

Šta to kon­kre­tno znači sa sta­no­vi­šta u­prav­lja­nja i eko­no­mi­je?

Bi­lo bi po­gre­šno po­sma­tra­ti vir­tu­eli­za­ci­ju kao pro­je­kat. Ka­kav god pro­je­kat da ra­di­te u ovom mo­men­tu, tre­ba ga ba­zi­ra­ti na re­sur­si­ma ko­je pru­ža vir­tu­eli­za­ci­ja – sem, na­rav­no, ako pos­to­je sa­svim o­dređeni ra­zlo­zi zbog ko­jih ne tre­ba pri­me­ni­ti vir­tueli­za­ci­ju. Vir­tu­eli­za­ci­ja tre­ba da bu­de je­din­stve­na stra­te­gi­ja za sve pro­jek­te. Ne sa­mo da ćete ta­ko po­većati efi­ka­snost i sma­nji­ti tro­ško­ve, već vir­tu­el­ni sis­te­mi pru­ža­ju i mno­go veću agil­nost, mno­go ređe i kraće pre­ki­de ra­da, te mno­go veću si­gur­nost za vaš po­sao.

PCPress_Rhys_Austin_HP_IMG_0570 Što se tiče tro­ško­va, sa­svim je ja­sno da pre­gru­pi­sa­va­nje re­sur­sa do­no­si o­grom­ne u­šte­de. Re­ci­mo da ima­te dva ser­ve­ra pro­sečno op­te­rećena oko 10‑15%, ali da zbog „špi­ce­va“ u dnev­nom op­te­rećenju za­hte­va­ju o­smo­pro­ce­sor­ski har­dver. Najčešće se is­pos­tav­lja da se pi­ko­vi ne­op­ho­dne pro­ce­sor­ske sna­ge vre­men­ski ne po­kla­pa­ju, pa se vir­tu­el­nim ser­ve­ri­ma ko­ji me­nja­ju kon­fi­gu­ra­ci­ju mo­že sma­nji­ti har­dver­ska za­htev­nost ce­log sis­te­ma. Čes­to se is­pos­ta­vi da je 8+8=12, jer se pomoću har­dve­ra sa 12 je­zga­ra i pre­ras­po­de­lom vir­tu­al­nih re­sur­sa do­bi­ja­ju is­ti, pa čak i bo­lji efek­ti, a u­šte­de­li ste četi­ri je­zgra ko­ja nis­te ku­pi­li i ko­ja vam ne tro­še elek­tričnu ener­gi­ju.

Pročitajte i:  Promena strategije: tik i tok u jednoj generaciji Intel servera

Kod na­ših ser­ve­ra mo­že­te i­znaj­mlji­va­ti sve har­dver­ske re­sur­se, a ko­ris­ti­ti ih i plaćati sa­mo kad su vam po­tre­bni. Ukoliko vam je pe­ri­odično po­tre­bna veća sna­ga, mo­že­te na i­zves­tan vre­men­ski pe­ri­od u­ključiti pro­ce­sor­sku ploču – pla­tićete sa­mo ko­li­ko ste po­tro­ši­li.

Na­šu zem­lju još ni­je du­bo­ko za­hva­ti­la ser­ve­ri­za­ci­ja. Da li mi­sli­te da bi­smo pri­me­nom vir­tu­eli­za­ci­je mo­gli da na­pra­vi­mo značaj­ne u­šte­de i, mo­žda, pres­kočimo ne­ke ko­ra­ke u ra­zvo­ju IT in­fras­truk­tu­re?

To je sva­ka­ko dobra pri­li­ka da se u­šte­di, a i da se stva­ri o­dmah pos­ta­ve na sav­re­me­nu i zdra­vu o­sno­vu. Vir­tu­eli­za­ci­ja jes­te pri­me­re­ni­ja ve­li­kim data cen­tri­ma ka­kvih mo­žda još  ne­ma mno­go u va­šoj zem­lji. Ali to je i pri­li­ka da se oni ofor­me, jer smo već u vre­me­nu kad ne mo­ra sva­ko da ima svoj fi­zički ser­ver. To je ne­ka­da ve­oma te­ško o­bja­sni­ti ko­ri­sni­ci­ma, ali i­znaj­mlji­va­nje ser­ver­skih re­sur­sa ili nji­ho­v za­ku­p po po­tre­bi mo­že da bu­de da­le­ko is­pla­ti­vi­je od ku­po­vi­ne i o­drža­va­nja fi­zičkog ser­ve­ra za ko­ji ćete bi­ti srećni ako pro­sečno ko­ris­ti 20% sna­ge.

Pročitajte i:  Bela boja u digitalnoj štampi - ključ za najatraktivnije poslove

Pri­ja­tno i­zne­nađuje u Srbi­ji što ima­te ve­oma o­bra­zo­va­ne IT ka­dro­ve, a me­ne je lično i­zne­na­di­lo da ste zem­lja sa naj­većim pro­cen­tom lju­di ko­ji go­vo­re en­gles­ki u Cen­tral­noj i Is­točnoj Ev­ro­pi. To je o­gro­man ka­drov­ski po­ten­ci­jal ko­ji obećava da će pri­me­na no­vih te­hno­lo­gi­ja bi­ti brza.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,