HP Wi‑Fi Mo­bi­le Mo­use

DSC_2136Sve vi­še ko­ri­sni­ka pre­no­si­vih računa­ra i sve ma­nje slo­bo­dnih USB pri­ključaka da­lo je lju­di­ma iz HP‑a ide­ju da na­pra­ve WiFi miš, na­me­njen pre sve­ga oni­ma ko­ji mno­go pu­tu­ju. Wi‑Fi Mobile Mouse po­ve­zu­je se s be­žičnim mre­žnim adap­te­rom u računa­ru i ne tre­ba mu ni­ka­kav USB do­da­tak. Kao i svi os­ta­li „mi­še­vi za put“, i ovaj je ma­lih di­men­zi­ja, ali do­bro le­ži u ru­ci, čak i ako ima­te veću ša­ku. Si­me­tričan je pa je po­go­dan i za le­vo­ru­ke i ima dva du­gme­ta sa stra­ne i scroll va­ljak ko­ji mo­že po­me­ra­ti sa­držaj ne sa­mo na­go­re i na­do­le, već i na­le­vo i na­de­sno. Pri dnu je deo od re­lje­fne gu­me, ta­ko da ne­ma kli­za­nja, a la­ser­ski sen­zor re­zo­lu­ci­je 1600 CPI omo­gućava pre­ci­zno po­zi­ci­oni­ra­nje.
Na­ža­lost, Wi‑Fi ve­za će ra­di­ti sa­mo s be­žičnim mre­žnim adap­te­ri­ma ko­ji imaju Microsoft-ov ser­tifikat, a i to sa­mo ako ko­ris­ti­te Windows 7: pro­ba­li smo na Windows‑u XP i Vis­ti i… ne ra­di. Microsoft ima lis­tu kom­pa­ti­bil­nih mre­žnih adap­te­ra na svom saj­tu u de­lu Windows 7 Compatibility Center, pa pro­ve­ri­te pre ne­go što se o­dlučite za ku­po­vi­nu. Uz miš do­la­zi i mi­ni‑disk s draj­ve­ri­ma za in­sta­la­ci­ju, ko­ja, uko­li­ko ima­te „se­dmi­cu“ i po­držan mre­žni adap­ter, ide glat­ko i za ti­li čas ste sprem­ni da ko­ris­ti­te mi­ša. Ve­za je vrlo sta­bil­na – čak i ka­da smo pu­nom sna­gom ko­ris­ti­li be­žični in­ter­net, ni­je se pre­ki­da­la. Je­di­na lo­ša stra­na ova­kvog po­ve­zi­va­nja je mo­žda to što ka­da po­ku­ša­va­te da re­ši­te ne­ki pro­blem na računa­ru ko­ji se tiče mre­že (što ni­je re­dak slučaj) i mo­ra­te da is­ključite mre­žni adap­ter – os­ta­je­te bez mi­ša. Ali, to je nis­ka ce­na za kom­for bez ka­bla i slo­bo­dan USB pri­ključak.
S na­ve­de­nim ve­kom tra­ja­nja dve AA ba­te­ri­je od de­vet me­se­ci, do­me­tom od de­vet me­ta­ra, pet pro­gra­mi­bil­nih tas­te­ra, če­tvo­ros­tra­nim scroll točkićem i ce­nom od oko 4.000 di­na­ra, Wi‑Fi Mobile Mouse HP je do­bar i­zbor za pu­tni­ke ko­ji­ma tre­ba kva­li­te­tna al­ter­na­ti­va kla­sičnim mi­še­vi­ma za lap­top i slo­bo­dna USB utični­ca.

Pročitajte i:  Američko PC tržište u porastu zbog velike potražnje za prenosnim računarima

HP Wi-FI Mobile Mouse

Veza s računarom: Wi-Fi

Senzor: laserski, 1200-1600 CPI

Domet: 9 m

Trajanje baterija: 9 meseci

Broj tastera: 5

Cena: 4000 dinara

Andrija Ćeranić

(Objavljeno u PC#181)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,